Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
810394
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Od czasu Eliasza starotestamentowego minęły długie stulecia, a dzieło jego stało się inspiracją dla tych, którzy odważyli się stanąć w obronie Prawa Bożego. Odstępstwo od Przykazań Bożych z czasu Eliasza, było wielkie i spisane ku naszemu pouczeniu, gdyż i w obecnym czasie dzieje się podobnie. 1 Kor.10,11.12; Ap. Paweł tak mówi „Wszelkie pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży, był przysposobiony do każdego dobrego czynu. 2 Tm.3, 16.16”. Dzisiejsza ludzkość tak jak dawniej ma swego Baala i swoją Asztarte i tak samo pogrążone jest w bałwochwalstwie.

 

Wielu ma błędne wyobrażenie o Bogu i tak samo służy fałszywym bogom, jak czciciele Baala. Wywyższa się ludzkie teorie i tradycje, i umiejscawia tam, gdzie powinien być Bóg i Biblia. Prawdę Bożą zastąpiono fałszem i ludzie utracili moc rozróżnienia pomiędzy światłem a ciemnością, pomiędzy prawdą a kłamstwem. Poglądy filozofów cenią więcej od Biblii. Bóg dla dobra ludzkości dał Swoje przykazanie, które są życiem wiecznym. Jan 12,50. Szatan poprzez fałszywe prawdy zamiary Boże zniweczył. Wprowadził on korektę do nauki Bożej, zapewniając Adama i Ewę, że jeśli tylko zjedzą owoc z zakazanego drzewa, na pewno nie umrą. 1Mojż, 3,4. Powstała, więc nauka o nieśmiertelności duszy.. Dążeniem zwodziciela było od samego początku zmienić prawo Boże.

Bóg przez Mojżesza przypomniał izraelitom, po czterystu latach niewoli egipskiej o Swoim Prawie i rzekł: „ Pamiętaj o dniu sobotnim, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest sabatem ku czci Pana, Boga twego 2.Mojz.20,8-11.

Bóg też nakazał „Przestrzegajcie pilnie moich sabatów, gdyż jest to mój znak między mną a wami, by po nim można było poznać, że Ja wasz Pan, który was poświęcam. 2 Mojż.31,12-19” Ja Pan jestem waszym Bogiem, postępujcie według moich przykazań, zachowujcie i wykonujcie je. Ez.20,16.19.20. Bóg o narodzie izraelskim tak mówi.” Ponieważ odrzucili moje nakazy i według praw moich nie postępowali i bezcześcili moje sabaty, serce ich przylgnęło do bogów niemych. Ez.20,16,19,20,”

Chrystus, Jego matka i apostołowie święcili ten dzień. Apostoł Paweł o prawie powiedział „Jest święte, sprawiedliwe i dobre” Rzym. 7.12 Chrystus nie przyszedł, aby przykazania swego Ojca zmienić, lecz aby je wypełnić. Mat.5, 17-19. Tak jak Bóg jest wieczny i niezmienny, tak i Jego Prawo jest niezmienne i wieczne. Izaj..40,28; Ps111, 7-9. Sabat nie jest tylko dla Izraela, ale dla wszystkich ludzi..” Sabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Zatem Syn człowieczy Jest Panem sabatu. Mar.2, 27.28.

TAK, SOBOTA JEST DNIEM PAŃSKIM!

W dniu tym powinno odprawiać się nabożeństwa i czynić posługi duszpasterskie, a w razie nagłej potrzeby, udzielać pomocy osobom: samotnym, chorym, zagubionym i smutnym. Był jednak ktoś, komu zależało, aby znak łączności Boga z ludźmi, zmienić na swój znak, podkreślając swą moc i niezależność. Apostoł Paweł ostrzegał młode jeszcze chrześcijaństwo, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. Dz.Ap.20,28-30. Wilki te nauczać będą, tak jak za czasów Izabeli, nauki ludzkie. Mimo, że będą one pochodziły od duchowieństwa i soborów, nie będą zgodne z naukami Pisma Świętego.

Inna moc, nie Boska, ogarnie chrześcijaństwo i zamierzać będzie zmienić czas i prawo. Dan.7,25.

Drugie przykazanie wyraźnie stwierdza „ Nie będziesz czynił żadnej rzeźby i żadnego obrazu tego, co jest na niebie, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co w wodach, pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja, Pan twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym” Mojż.20,4.  Nauczyciele „rzekomo” praw Bożych bez wahania szydzą ze słowa Bożego pociągając za sobą wielkie tłumy szczerych i bogobojnych ludzi. Czy tacy pasterze mogą paść swe owce bezpiecznie na właściwej łące?

Apostoł Piotr ma takie zdanie na ten temat: „ Wy, zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście nie dali się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych i sami nie doprowadzili się do upadku. 2 Piotr 3, 17; Ewangelista Mateusz idzie dalej radząc „ Zostawcie ich! To są ślepi przewodników ślepych” Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną”.Mat.15,14.

Masy uwielbiają sanktuaria bożków, obecnie chrześcijańskich, szukając na próżno szczęścia, pokoju i uświęcenia. Bożki, choć mają oczy nie widzą, choć mają uszy nie słyszą, choć mają ręce nic uczynić nie mogą, gdyż są tylko dziełem rąk ludzkich i mimo pokropienia, „rzekomo” wodą świętą, nikogo nie mogą widzieć, wysłuchać, pomóc ani uświęcić. Kraj nasz posiada bardzo dużo bożków, gdyż uwielbiają dzieła swoich rąk, które wykonały ich palce.( Izaj. 2.8; Izaj. 40,18-20; Izaj. 46,5-7; Iż.57.11-13; Ps.115, 3-8;) Chrześcijanie powrócili do bałwochwalstwa! Apostoł Paweł mówiąc o darach duchowych do zboru, w którym chrześcijanie pochodzili z pogan, mówi tak: „ Nie chciałbym bracia abyście nie wiedzieli o darach duchowych. Wiecie, że gdyście byli poganami ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom. ( 1Kor.12,2)” Jeśli Dziś chrześcijanie ciągną nieodparcie ku niemym bożkom należałoby spytać, kim są? POGANAMI? Czy CHRZEŚCIJANAMI?

Największy Kościół chrześcijański zmieniając dziesięć przykazań Boskich, czego się nie wypiera, myślał, że zmieni i samego Boga, który podporządkuje się pod prawa soborowe i wywody nieomylnego Papieża w sprawach wiary. Tak jednak nie jest. Bóg jest ten sam teraz i na wieki. Niezmienny Bóg, posiada swoje prawo niezmienne i wieczne tak jak On sam. Tak samo jak za czasów Eliasza i dzisiaj, jest Bogiem zazdrosnym i chwały swej nie odda bożkom ( Iz.42,8) Nieomylnym jest tylko Bóg! Jeśli swoje życie dzisiejsi chrześcijanie nie powierzą Bogu tylko różnym figurkom, obrazom czy patronom, efekty odrodzenia i uduchowienia widocznego w życiu będą żadne. Bo tylko w Bogu i Jezusie Chrystusie możemy być uświęceni i bez winy grzechu stanąć przed Nim, jako nienaganne dzieci Boże.( Filip 2, 13-15). Figurki i obrazy choćby były w tradycji Kościoła najcudowniejsze i najświętsze, nie zbawią człowieka, bo zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie, który sprawia i chcenie i wykonanie woli Bożej. Kto nie jest odrodzony w Chrystusie nie posiada siły by przynosić owoce wypływające z wiary i miłości?

Ponadto przeczytaj: Ezech.14,5-6; Mich.1,7; Jer.16,20. 17,5