Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
808941
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima


W obecnym artykule chcę poświęcić czas na wyjaśnienie najważniejszych proroctw dotyczących historii narodów od 605 r. p.n.e. I sięgające aż do drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa, o którym pisze Apostoł Jakub 5, 7-8 „Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.” Opis historii z dziejów świata rozpoczyna się od snów z Dan.2,7 Nabuchodonozora i snu Daniela rozdz.7.), Mimo, że sny miały dwie różne osoby, jednak dotyczyły one, tego samego okresu i tych samych wydarzeń, tylko inaczej przedstawionych. W śnie króla Nabuchodonozora występuje potężny posąg, który posiada głowę ze szczerego złota, pierś i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy zaś w części z żelaza i w części z gliny. Następnie wielki kamień, którego nie dotyka ręka ludzka, spada z góry i uderza w stopy posągu krusząc: złoto, srebro, miedź, żelazo i glinę w popiół, który unosi wiatr, tak, że nie pozostało śladu po posągu. Natomiast w śnie Daniela występują z morza cztery bestie. Pierwsza bestia podobna do lwa, który posiada skrzydła orle. Skrzydła zostają wyrwane a samego lwa uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwóch nogach, dając mu ludzkie serce. Druga bestia podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej podnieś się! Pożeraj wiele mięsa! Trzecia bestia podobna do pantery, mająca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Posiadała ona też cztery głowy; jej powierzono władze. Czwarta bestia, okropna i przerażająca o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury. Pożerała i kruszyła wszystko, depcząc nogami to, co pozostawało. Na głowie swej miała dziesięć rogów. Potem zaczął wyrastać mały jedenasty róg, który przy rozrastaniu się, wyłamuje trzy. Mały róg posiada oczy i usta ludzkie, które wypowiadają wielkie rzeczy.


„ Znany angielski historyk A.J. Toynbee w swej książce >A.study of History, t. X s.131< tak napisał; historia jest zbiorem przypadkowych cywilizacji, które nie wiadomo jak powstały i dlaczego upadły”. Należałoby w tym przypadku zadać pytanie, czy rzeczywiście historia jest zbiorem przypadkowych cywilizacji?, Czy raczej, realizacją pewnego programu niezależnego od człowieka, lecz od woli samego Stwórcy wszechrzeczy?

Daniel wyjaśniając sen królowi babilońskiemu, tak się wypowiada „ Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi, ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia, co stanie się w przyszłości. Dan.2,27-28. W śnie króla babilońskiego pierwszy człon posągu „ głowa ze złota „ i w śnie Daniela „lew ze skrzydłami orlimi” przedstawia BABILON, który niepodzielnie rządzi światem w okresie od 605 do 539 r., p.n.e. Daniel wyjaśniając znaczenie snu króla mówi: „ Ty, królu, począłeś myśleć na łożu swoim, co będzie w przyszłości, a Ten, który odkrywa tajemnice, pokazał ci, co ma nastąpić ( w.29). W wierszu 37-38 jest powiedziane „ Ty, o królu, jesteś królem królów, i ty jesteś ową głową ze złota. Tobie BÓG NIEBIESKI dał panowanie, moc, władzę i sławę” Po tobie powstanie inne królestwo, mniejsze od twego. Po śmierci Nabuchodonozora królem zostaje jego syn, który po trzech latach jest zamordowany w około 559 r. p.n.e.  Po morderstwach pozostałych królów, rządy obejmuje Nabonid, który dowództwo nad wojskiem powierza swemu synowi Balsazerowi. W Tym czasie zaczyna wzrastać w siłę inne mocarstwo Medów i Persów, ma czele, którego stoi Cyrus. Po klęskach Baltazara pod Opisem i Sipparem, Cyrus w 539 r. wkracza do stolicy Babilonii, kładąc kres hegemonii babilońskiej.  
Zgodnie ze snem Króla babilońskiego i Daniela powstaje drugie mniejsze mocarstwo światowe( srebra - niedźwiedzia, które trwa r. od 539r, do 331r. p.n.e. Jest nią PERSJA. Prorok Izajasz w rozdz. 45, 1-2, na 113 lat, przed narodzeniem się Cyrusa, tak przepowiada „Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przednim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Ja pójdę przed tobą i równości wygładzę..” Cyrus był obeznany z proroctwem i dlatego po zdobyciu Babilonu tak się wypowiada „ Tak mówi Cyrus król Perski; wszystkie królestwa ziemi DAŁ MI PAN BÓG NIEBIESKI. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie.” (Przypomnijmy dekret o odbudowie Jerozolimy Cyrus wydał w 536r. p.n.e.)Państwo medoperskie, jako drugie mocarstwo światowe z proroctwa Daniela, choć obszarem było większe od państwa babilońskiego, to jednak nie osiągnęło tego bogactwa i przepychu oraz polotu politycznego, z którego słynął Babilon. Gdyż srebro nie może dorównać wartości złota

 

Po drugim mocarstwie światowym powstaje trzecie. Mocarstwo miedzi i pantery czterogłowej, GRECJA, która trwa od 331 do 168 r. Mocarstwo to posiada wybitnego przywódcę i stratega Aleksandra Wielkiego, który w 331 r. rozgromił Dariusza III, przesądzając los państwa medoperskiego. Aleksander Wielki z szybkością pantery i lotem skrzydeł ptasich dokonuje szybkich podbojów począwszy od Egiptu poprzez bliski wschód, i Azję dotarł do Indii w 327 r. Z pośród licznych zwycięskich bitew, pragnę wspomnieć o tej, z którą ma związek z proroctwem z Ez.26,15.19.21. Bitwa pod Issos oddała w ręce Aleksandra całą zachodnią część państwa Perskiego. Sydon poddał się, a Tyr – aczkolwiek opierał się – został zdobyty, splądrowany i całkowicie zniszczony. Ezechiel tak o tym wydarzeniu przepowiada „ Tak mówi Pan Bóg do Tyru:
Czy na huk upadku twego, gdy pobici jęczeć będą, gdy pośród ciebie rozproszy się mord, nie zadrżą wyspy? Albowiem tak mówi Pan Bóg: Gdy cię uczynię miastem opustoszałym, podobnym do miast, w których już nikt nie mieszka, gdy przywiodę na ciebie Wielką Otchłań. Uczynię z ciebie przedmiot grozy, przestaniesz istnieć. Będą cię szukać i nigdy nie znajdą- wyrocznia Pana Boga 

 Po licznych pijackich libacjach Aleksander Wielki w dniu 13 czerwca 323 r. umiera mając zaledwie 33 lata. Tak kończy się życie wielkiego stratega i wodza, który obracał w perzynę wielkie twierdze i miasta, ale nad sobą nie umiał zapanować.  Po śmierci Aleksandra, państwo jego rozpada się na cztery części, zgodnie z proroctwem Daniela. W którym występuje pantera o czterech głowach. Historia trzeciego państwa światowego zakończyła się jednak dopiero w 168 r. p.n.e., Kiedy Rzymianie stają się panami Macedonii?

Czwarte mocarstwo światowe, żelaza i bestii strasznej z dziesięcioma rogami, panuje od 168r.p.n.e do 476r.n.e. Mocarstwem tym jest RZYM, który wchłania ¾ powierzchni po Aleksandrze Wielkim rozciągając swe granice od Brytanii do Eufratu. Mocarstwo to podbija narody i podporządkowuje sobie wszystko z żelazną bezwzględnością Dan. 2,40. W czasie nastania ery chrześcijańskiej, mocarstwo to umacnia swoje panowanie nad całą południowa Europą: Francją, Anglią w Niderlandach, Szwajcarii, południowych Niemczech, Węgrach, Turcji i Grecji, nie mówiąc już o posiadłościach w Azji i Afryce. Krusząc swych przeciwników z żelazną konsekwencją, Rzym stawał się coraz bardziej agresywnym i niepokornym zwycięzcą na obszarze Morza Śródziemnego i Europy Zachodniej, utrzymując na świecie „ PAX ROMANO” ( pokój rzymski
Militarnie Rzym był największym i najsilniejszym państwem światowym, i żadne inne powstałe po nim, nie mogło mu dorównać, aż do czasów obecnych. W śnie króla babilońskiego ów wielki posąg stoi jednak na bardzo słabej podstawie, gdyż stopy jego są zmieszane; żelazo z gliną. Daniel wykładając sen, tak mówi: Dan 2, 41-43 „ To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny i częściowo z żelaza, oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi i będzie ono częściowo słabe jak glina i częściowo mocne jak żelazo. Zmieszają się oni, przez ludzkie nasienie, ale nie będą się oznaczać spoistością, podobnie jak żelazo z gliną.” Podobne znaczenie ma sen Daniela z rozdziału siódmego, w którym przedstawiona jest bestia straszna, na głowie, której znajdują się dziesięć rogów.Idąc śladem historii wiemy, że Rzym, wielkie mocarstwo militarne o zasięgu światowym rozpada się w 467r. n.e. - Zgodnie z proroctwem, na dziesięć państw. Są to: Alenami (Niemcy), Frankowie (Francja), Wizygoci (Hiszpania), Burgundowie (Szwajcaria), Swenowie (Portugalia), Anglosasi ( Anglia), Longobardowie ( Italia), Herulowie, Wandalowie, Ostrogoci.

 

Proroctwo zawarte w śnie Nabuchodonozora i Daniela różni się tym, że w końcowej fazie snu króla babilońskiego spada kamień i rozbija posąg, natomiast u Daniela widzi on, jak z pośród dziesięciu rogów na głowie bestii, wyrasta inny, mały róg, który rozpychając się wyłamuje trzy. Różnica ta jest tylko pozorna, bo  mocarstwowość militarna i polityczno religijna Rzymu pogańskiego, zostaje przekazana innej mocy, która ukryta jest w małym rogu . Mały róg, gdy wyrośnie ponad pozostałe rogi, przejmie funkcje cesarzy rzymskich i przy siłach militarnych innych państw, będzie kontynuował starą politykę siły w narzucaniu toku myślowego w stosunku do wiary i postępowania. Kto się temu sprzeciwi, będzie z żelazną konsekwencją niszczył, a co pozostanie, nogami swymi rozdeptywał?(Dan.7,2.) Za panowania tej innej mocy, która jest kontynuacją Rzymu pogańskiego, spadnie ów kamień, bez udziału rąk ludzkich, wszystko zniszczy i stworzy nowe królestwo, które trwać Bedzie na wieki

 

MAŁY RÓG, „ Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakoby oczy ludzkie i usta mówiły wielkie rzeczy.” Dan 7,8 Zwróćmy uwagę, że róg ten, na skutek rozrastania się, niszczy trzy narody, które powstały po upadku Rzymu pogańskiego w 476r.n.e. Są to Herulowie, Wandalowie i Ostrogoci. Wyłamane rogi reprezentują trzy ariańskie narody z odmiennym odgałęzieniem chrześcijaństwa, które uniemożliwiają papiestwu osiągnięcia całkowitej supremacji. Po usunięciu arian z Półwyspu Apenińskiego, papiestwo mogło swobodnie rozwijać się pod względem religijnym i politycznym. Potrzeba było na to aż 33 lat. Zaraz po chrzcie króla Franków Chlodwiga (481-511) rozpoczął on za namową biskupa Rzymu, walkę z arianami.  Po chrzcie Chlodwiga i pokonaniu Herulów Kosciółl zdobywa przewagę nad pogaństwem w 509r. Następnie Justynian, władca wschodniego Cesarstwa Rzymskiego (527-565) ogłasza biskupa rzymskiego ” Władcą wszystkich świętych kapłanów” zapoczątkowując początek powstania papiestwa. Za namowa wyniesionego na tron papieża Justynianina rozpoczyna walkę z Wandalami. Po licznych walkach Wandalowie zostają rozgromieni 534r. Ostani naród Ariański wyparty zostaje z Rzymu w 538r dając początek pełnej supremacji papiestwa na Półwyspie Apenińskim.
Rok 538 jest początkiem średniowiecza, w którym usta małego rogu, zaczynają wypowiadać „zuchwałe słowa przeciw Najwyższemu Dan.7,25 W tym też roku, mały róg przerasta pozostałe królestwa zachodniej Europy, podporządkowując ich pod swoje posłuszeństwo.

Na czym więc polegają owe wielkie rzeczy, czy zuchwałe słowa wypowiadane przez to inne, odmienne królestwo? Chodzi tutaj o stawianie biskupów i papieża na równi z Chrystusem i Bogiem. Wystarczy zapoznać się z literaturą kościelną, aby przekonać się, że Biblia nie kłamie. A oto niektóre przykłady.:
A. „Wszystkie imiona, które w Piśmie Świętym odnoszą się do Chrystusa, wyrażając Jego zwierzchnią władzę nad kościołem, przysługują także papieżowi” Kardynał Bellarmin (1542-1621) Spicer s.147. Był on beatyfikowany w 1923 r. przez Piusa XI.
B. „Najważniejszym nauczycielem w Kościele jest biskup Rzymu. Dlatego jedność umysłu wymaga, obok zgodności wiary, całkowitego poddania się i posłuszeństwo woli Kościoła i biskupa Rzymskiego, tak jak samemu Bogu” Encyklika Papieża Leona XIII z 10.01.1890R.
C. „ Na ziemi zajmujemy miejsce Boga Wszechmogącego” Encyklika Leona XIII z 10.06.1894 (Spicer. S.149).
D. „Gdyby w jednym konfesjonale siedział Chrystus, a w drugim kapłan, to żaden z nich nie odpuszczałby więcej grzechów, niż drugi”( Św. Alfons) Nazywany też Ojcem Duchownym, ponieważ zastępuje Ojca Niebieskiego ( Spiralo. T.3.s.182)
E. „ Otrzymaliście w tej chwili władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim nad samym Bogiem. Jesteście przecież „Spirytuales imperatores”, a jako tacy, macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu”
Kazanie Kardynała Wyszyńskiego do nowo wyświęconych księży. ( Ateneum Kapłańskie T.61. Zeszyt 2/310 z roku 1952.)
F. Zezwalanie księży i biskupów na to, aby ich nazywano imieniem przynależnym tylko Bogu „ Ojcze i Ojcze Święty”. Zabrania tego sam Chrystus. Mat. 23,8-9.
Mały Róg „ będzie wytracał świętych Najwyższego, aż do czasu, czasów i połowy czasu”Dan 7,25. Prześladowania świętych Najwyższego, tych, u których Biblia była jedyną regułą wiary i tych, co nie chcieli podporządkować się do nauk niezgodnym z nauczaniem Chrystusa i Apostołów. Do zwalczania „ innowierców” powołano instytucje inkwizycyjne na czele, których stali dominikanie i jezuici.
Okres prześladowań trwał: czas, czasy i pół czasu, czyli 42 miesiące lub inaczej według rachuby proroczej 1260 dni/lat ( 42x30) tj. od 538 +1260 do 1798r. Rewolucja Francuska położyła kres prześladowaniom, gdyż w tym czasie zostaje zadany śmiertelny cios papiestwu. Papież zostaje aresztowany i w więzieniu umiera. Czas niszczyciela zakończył się.Dan12, 7. Będzie też zamierzał zmienić czas i prawo.” Zmiana czasu polega na tym, że wprowadzono zmianę liczenia czasu doby, od północy do północy, zamiast Biblijnego liczenia, od zachodu słońca do zachodu słońca, który został ustanowiony przy stwarzaniu świata. Zmiana prawa polega na tym, że zmieniono dziesięć przykazań Bożych, w których wyrzucono drugie przykazanie i skorygowano czwarte, zamieniając dzień święty z siódmego na pierwszy. Zmiana czasu i prawa przyczyniła się zasadniczo do odstępstwa od woli Bożej, w którym jest zawarte przymierze człowieka z Bogiem, od którego zależy błogosławieństwo. 2 Mojż.20. 8-11; 5 Mojż. 26,18-19 I 29, 8 Natomiast Iz. 58,13-14 Tak mówi, „ Jeśli powściągniesz twoje drogi od przekraczania sabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, …jeśli nazwiesz sabat rozkoszą i świętym dniem Pana – czcigodnym, jeśli go uszanujesz, i nie będziesz przewodził woli swej, wtedy znajdziesz swą radość w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, i karmić cię będę dziedzictwem Jakuba twojego ojca. Albowiem usta Pańskie do wypowiedziały” Przeczytaj też Izaj. 56,1-2!