Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
808948
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 Proroctwa w Piśmie Świętym odgrywają bardzo ważną rolę, gdyż zawierają w sobie nauki z czasów przeszłych, na czas teraźniejszy i czas przyszły. Prorocy powoływani byli przez samego Boga lub z polecenia Bożego przez wskazanych proroków jak p.n. Elizeusza przez Eliasza, a Samuela, Mojżesza, Izajasza, Jeremiasza, Daniela itd., przez samego Boga.(1 Mój.3,10-18; 1 Sam.3,10-15; Iz.6,1; Jer.1,2; Ezech.1, 28.;2,1, Dan.2,19; 7,1) Chrystus nauczając uczniów często korzystał z pism prorockich„ Zaczynając „ od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach o Nim napisane było” ( Łuk.24,27) Biblia mówi: w Ob.1, 3 „ Błogosławiony jest ten, co czyta, słucha i strzeże tego, co w nich jest zapisane, bo chwila jest bliska.” O proroctwach mówi też Apostoł Piotr w 2 liście 1, 19 „Mamy mocniejszą mowę prorocką, a dobrze zrobicie, jeśli będziecie przy niej trwali, jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.”Dlatego w dzisiejszym czasie,  gdy większość proroctw się wypełniła, ważne jest, aby studiować i badać, te proroctwa, które dotyczą czasu końca. Takim proroctwem, jest proroctwo o dwóch tysiącach i trzystu dniach ( latach), po, których świątynia odzyska swoje prawa.Dan.8,14. Proroctwo to mówi o „ odzyskaniu prawa świątyni”, które zostało utracone, poprzez wprowadzenie do kultu religijnego mszy świętej, w której opłatek stanowi „ rzeczywiste ciało Chrystusa a wino rzeczywistą krew Chrystusa. Ofiary tego rodzaju są obrzydliwością dla Pana, gdyż znaczenie Świątyni niebieskiej traci prawo, poznania, roli i znaczenia służby Chrystusa w Świątyni niebieskiej po Jego zmartwychwstaniu.
 

Obecnie postarajmy się skupić na dwóch okresach umiejscowionych w 2300 dniach, siedemdziesiąt tygodni i czasem „końcowym”, do którego proroctwo miało być zapieczętowane. Dan..12.4 „ Ty jednak Danielu ukryj słowa i zapieczętuj księgi, aż do czasów ostatecznych, wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza.

Zgodnie z rachubą proroczą, w której dzień należy liczyć, jako rok, opiera się na dwóch tekstach Biblijnych.( Ezech.4,6) I „ 4 Mojż. 14,34: Poznaliście kraj w przeciągu 40 dni; każdy dzień teraz zamieni się w rok i przez czterdzieści lat pokutować będziecie za winy i poznacie, co to znaczy, gdy Ja się oddalę.”. Następnie musimy ustalić, od jakiego okresu, (roku), powinno liczyć się początek liczenia, 2300 lat. W Dan. 9,25-27 Czytamy„ Ty zaś wiedz i rozumiej: Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do władcy-Pomazańca- siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie; zostaną odbudowane dziedziniec i wał w czasach jednak pełnych ucisku.. A po 62 tygodniach Pomazaniec, zostanie zgładzony, miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie…...Utrwali on przymierze dla wielu przez 1 tydzień a około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle świątyni będzie ohyda ziejąca pustką, i przetrwa aż do końca czasu ustalonego na spustoszenie” W tekstach tych mamy rozwiązanie czterech zagadnień. Po pierwsze: ustalenie daty, od której powinniśmy liczyć początek proroczego okresu 2300 lat, po drugie, ustalenie początku okresu, przeznaczonego narodowi izraelskiemu na opamiętanie się i powrotu do pierwotnych nauk Jahwe i jego proroków, po trzecie, określenie długości, okresu, czasu łaski przeznaczonej izraelitom i po czwarte określenie, do którego czasu ma trwać ważność służby ceremonialnej w świątyni starotestamentowej.

W ustaleniu daty rozpoczynającej okres 2300 lat musimy uwzględnić wypowiedź „ od chwili, kiedy wypowiedziano słowo” Dekrety o wyjściu Izraela z niewoli było trzy: w 536 wydany przez Cyrusa, w 519 wydanym przez Dariusza i w 457 r.p.n.e Wydany przez Artakserksesa. Dekret Cyrusa dotyczył jedynie odbudowy świątyni Ezdr.1,1-14. Dekret Dariusza zapewniał kontynuacje dzieła budowy, przerwanej na skutek intryg. Ezdr.6,7-12. Natomiast dekret Artakserksesa, zapewniał odbudowę państwowości żydowskiej i kultu religijnego, z upoważnieniami przyznanymi władzom lokalnym. Po tym dekrecie wychodzą z niewoli: lewici, kapłani, śpiewacy wraz ze sprzętem świątynnym i funduszami na kupno zwierząt, na ofiarę Panu, Bogu Jahwe, dlatego ten rok, jest rokiem, w którym wypowiedziane „SŁOW0”, daje początek liczenia okresu proroczego 2300 lat.  Ponieważ dekret z 457 r. p.n.e. Wydany był jesienią, należy liczyć: 2300-457 p.n.e.+0,75(3 Kwartały roku) +1rok przestępny = 1844 jesień.  W październiku roku 1844 Jezus Chrystus, tak, jak w Starym Testamencie Najwyższy Kapłan, rozpoczął służbę orędowniczką, za tymi, którzy są zapisani w księgi życia, bo sąd zaczyna się od Domu Bożego. Ob.11, 1; „ 1Piotra 4, 7: „Czas, bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeśli zaś najpierw od nas, to, jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej” Początek służby kapłańskiej w świątyni niebieskiej w okresie pojednania ludu Bożego, z Bogiem przywraca prawo świątyni niebieskiej, które zostało utracone w okresie średniowiecza. Jeśli ustaliliśmy czas początkowy na rok.457 p.n.e., Powróćmy do drugiego trzonu tekstu, z Dan..9,25 „ Nastąpi powrót i odbudowana Jerozolima, do Władcy-Pomazańca, 7 tygodni”. Te siedem tygodni przeznaczone jest na odbudowę Jerozolimy, która została zakończona pod koniec tego okresu (7 tygodni x 7 dni = 49 dni/lat). Jest to rok 408 r. p.n.e. Po zakoszeniu odbudowy Jerozolimy i Świątyni, następuje następny okres 62 tygodnie, w którym Władca ma być namaszczony Duchem Świtem. Dokonuje się to w czasie chrztu Chrystusa przez Jana Chrzciciela (Mat.3,16-17; Dz. Ap. 10,38) Po chrzcie Jezus wypowiada takie słowa „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.” Mar.1, 15 Czas 62 tygodni zostaje wypełniony i od momentu chrztu Chrystusa, pozostaje jeszcze1 tydzień, w połowie, którego ma być ukrzyżowany Mesjasz, a wraz z tym wydarzeniem kończy sie ważność służby ceremonialnej w świątyni w Starym Testamencie. W drugiej połowie tygodnia  po śmierci Jezusa jest ukamienowany Szczepn a wraz z jego śmiercią kończy się okres (7+62+1) x7 =490 lat wyznaczony narodowi żydowskiemu do opamiętania się i powrotu na właściwą drogę, wyznaczoną przez zakon i proroków.

Ponieważ Izrael nie wywiązał się z misji, jakiej powierzył mu Bóg w ewangelizacji narodów pogańskich, misja ta została im odebrana i powierzona apostołom, a następnie nawróconym poganom. Czas łaski przeznaczony dla Izraela kończy się wraz ze śmiercią Szczepana w 34 r. n.e. Izrael, jako naród Boży, zostaje odrzucony, I od tej chwili „ Niema już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika, ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy jesteście kimś jedynym w Jezusie Chrystusie. Jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomkami Abrahama i zgodnie z obietnicą, dziedzicami.(Gal.3,28-29).  Bóg, niema względu na osobę. (Dzi.Ap.10,34-35.;Rzym.2, 11; Ef.6,9), lecz wzgląd ma na każdego człowieka, który jest posłuszny woli Bożej. Mat.8,51” Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:, Jeśli, kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci.”„1 Jana 2, 3-4: Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy?.  Ob.12, 17: „I rozgniewał się Smok, na Niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwa Jezusa