Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
808930
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

W Objawieniu 13, 1-10 o pierwszej Bestii tak jest napisane „ I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diamentów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej, jakoby niedźwiedzia, paszcza jej, jakoby paszcza lwa  A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę, I ujrzałem jedną z jej głów jakoby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna, została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią; i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii i Bestii pokłon oddali mówiąc: Któż podobny jest do Bestii, i któż potrafi rozpocząć z nią walkę? A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich. Dano Jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem, i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane w księdze zabitego Baranka. Jeśli kto ma uszy, niech posłyszy! Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem, mieczem musi być zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.”

 

INWIGILACJA BESTII Z MORZA

1.Bestia wychodzi z morza” znaczy to, że Besta ta wyłania się z terenów zaludnionych, gdyż w Ob.17, 15 Słowo Boże wyjaśnia „wody, które widziałeś, są to ludy i tłumy, narody i języki”

A.) „Ma dziesięć rogów z dziesięcioma diademami- koronami” znaczy to, że Bestia posługiwać się będzie monarchami powstałymi po rozpadzie Rzymu pogańskiego w 467 p.n.e.

B) „ Ma siedem głów i cała posiada cechy: pantery, niedźwiedzia, lwa i bestii strasznej z dziesięcioma rogami. Przypomnijmy, że wyżej wymienione bestie pojawiają się w widzeniu Daniela z rozdziału 7, 1-15-24, w którym występują w kolejności: lew, niedźwiedź, pantera i bestia straszna z dziesięcioma rogami. Natomiast siedem głów znaczy, ze Bestia z morza, ucieleśniła w sobie cechy z czterech pogańskich mocarstw: Babilonu, Medo-Persji, Grecji, Rzymu i pozostałych trzech, które się pojawią po upadku Rzymu pogańskiego. Aby wyjaśnienie siedmiu głów i siedmiu rogów było pełne, sięgnijmy do Ob.12. i tam wiersze 3-4 „Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów a na głowach siedem diamentów, a ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba: i rzucił je na ziemię”. Widzimy podobieństwo z Ob.13 rozdziału. Liczba siedem w interpretacji proroczej oznacza, pełnię, całość lub ostateczność. Możemy, więc powiedzieć, że Smok jak i Bestia z morza będą posiadały do swej dyspozycji wszystkie mocarstwa jak i siły do swej dyspozycji w zwalczaniu Boga i Jego wiernych naśladowców.

2.(W.2) „ A Smok dał jej swą moc, swój tron, i wielką władzę”, znaczy to, że Bestia wychodząca z morza będzie wspierana w swych poczynaniach przez Smoka. Smok natomiast jest synonimem diabła. W Ob.12, 7, jest napisane: „I wystąpiła walka na niebie: Michał i Jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł.” Aniołowie Smoka są to gwiazdy, które ogonem swym, strąca z nieba Ob.12, 4. Michałem natomiast jest Jahwe, zanim nie pojawił się w postaci syna człowieczego.

3.(W.3) „I ujrzałem jedną z jej głów jakoby śmiertelnie zranioną „ Jedna z jej głów, to głowa piata, która wyłania się po upadku Rzymu pogańskiego. Głową piątą jest wiec mały róg z wizji Daniela, który po osiągnięciu przewagi nad pogaństwem 509 r. i w 538 r. po dekrecie Justyniana, dochodzi do potęgi europejskiej. Siła tej potęgi trwa 1260 lat to jest do 1798 r. W tym roku zostaje zadana rana śmiertelna, a uwidoczniona aresztowaniem papieża przez jednego z generałów francuskich. Pierwsze symptomy gojenia się tej rany rozpoczynają się w dniu w dniu 11 lutego 1929 roku przy podpisaniu Układu laterańskiego zawartego po między papiestwem reprezentowanym przez kardynała Gasparriego a Mussolinim, który reprezentuje królestwo Włoch. Po ratyfikacji tegoż układu 7 czerwca 1929r papiestwo wkracza w nową erę rozwoju stosunków politycznych w europie, rozpoczynając gojenie się rany trwającej 131 lat od momentu jej zadania. Od tego momentu, papiestwo odzyskuje prawo posiadania własnego systemu politycznego, opartego na absolutnej władzy papieża, jako głowy Państwa Watykańskiego.(I Krasicki, Watykan, KAW, Warszawa 1977 s.23) Całkowite jednak zagojenie śmiertelnej rady nastąpiło za Jana, Pawła II. Za tego papieża ratyfikacje z Watykanem posiadają już kraje nie tylko europejskie, ale i z innych kontynentów. Papiestwo odzyskuje autorytet polityczny i religijny, a tajne porozumienie po między Janem Pawłem II, a Prezydentem Stanów Zjednoczonych, Reaganem, walnie przyczynia się do obalenie systemu komunistycznego.

B) A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią

Liczne Pielgrzymki niemalże po całym świecie, popularyzuje Państwo Kościelne, a samego papieża uznaje się za Chrystusa, Nie raz w mediach słyszałem jak wypowiadali się ludzie mówiąc: „ mówił jak Chrystus!” Wielkie tłumy ludzi przy, każdej pielgrzymce czynią podziw i zachwyt, wypełniając proroctwo przepowiedziane, prawie dwa tysiące lat temu. W Tym miejscu pragnę zastrzec, że symbol „Bestia” nie odnosi się do Kościoła, jako zgromadzenia wiernych ani do osób pełniących funkcję papieża. W znaczeniu Biblijnym, Zwierzę czy też Bestia to potęga, władza o dużym znaczeniu. W tym wypadku władza o znaczeniu polityczno-religijnym. Jest to odpowiedni system, oddziałujący na losy ludzi i świata na czele, którego stoi papież

4.(W.4) I pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii i Bestii pokłon oddali mówiąc: Któż, jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę? Oddawanie pokłonu człowiekowi w taki sposób, w jaki powinno czynić się to tylko Bogu, jest oddaniem czci samemu diabłu, który przy kuszeniu Jezusa powiedział: „ I rzekł diabeł do Niego” Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje.”Łuk.4,6-7” Natomiast, gdy Piotrowi pokłonił się Korneliusz, Piotr podniósł go i powiedział „ Wstań, ja też jestem człowiekiem” Dz.A.10,26

Anioł do Jana wprost powiedział, gdy ten chciał oddać mu pokłon „ Bacz abyś tego nie czynił, bom jestem współsługą: twoich braci, proroków i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon!” Ob.22, 9 Z wyżej wymienionych wersetów wynika, że pokłon człowiekowi w takiej mierze jak to czyniono w czasie pielgrzymek, nie oddawano czci Bogu, lecz człowiekowi, a to jest w pewnym sensie bałwochwalstwem, a zatem i grzechem.! 

A) I któż potrafi rozpocząć z nią walkę? Nikt! Z kart historii mogę tylko wskazać na tych monarchów, którzy nie chcieli podporządkować się władzy polityczno-religijnej zwanej Bestią, w okresie średniowiecza.. Wspomnę tutaj tylko na dwa wydarzenia, które miały związek z naszym polskim królem Bolesławem Śmiałym czy też Henrykiem IV, który pokutnie oczekiwał boso na mrozie kilka dni przed bramą, aby go wpuścić przed oblicze papieża. Władza tej mocy, Bestii trwała od roku 538 do 1798 to jest 1260 lat zgodnie z tym, co przewidziało proroctwo.

5.(W.5-6) A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa przeciwko Bogu, Jego imieniu, Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba. Podobne wersety odnajdujemy w księdze Daniela w rozdziale 7,8.21.25 A omawiane przy opisie małego rogu, gdyż on, mały róg, jest tą potęgą, o której pisze też Jan. Ponieważ przy omawianiu małego rogu wyjaśniliśmy już bluźnierstwa wypowiadane przeciwko Bogu i Jego imieniu, nie będę do tego tematu w tym miejscu powracał Pragnę jednak nieco więcej wyjaśnić znaczenia „ bluźnierstwa przeciwko przybytkowi i mieszkańcom nieba”

A/ Przybytek, jest to miejsce, w którym przebywa Bóg. W Ks.Wj.25,8, Tak jest napisane:

„Uczynią Mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was” Jest to też miejsce, w którym odbywa się obrządek kultowy, prowadzony przez kapłanów, oraz miejsce, w którym dokonuje się oczyszczenia i przebłagania za grzechy poszczególnych grzeszników jak tez całego zgromadzenia w dniu sądnym. Miejsce to ma wielkie znaczenie dla narodu izraelskiego.

Przybytek i kult religijny w tym miejscu trwa od momentu jego powstania z polecenia samego Boga, do momentu rozerwania zasłony rozdzielającej miejsce Święte od Najświętszego. Utrata znaczenia świątyni starotestamentowej nastąpiła z chwilą śmierci Jezusa na krzyżu. Od tego momentu symbol został spełniony. Chrystus staje się kapłanem i zaczyna służbę w świątyni niebieskiej. A zatem, należy zadać pytanie:, w jakich okolicznościach, chrześcijaństwo zaczyna bluźnić przeciwko przybytkowi? Niewątpliwie jest to moment, w którym przywraca się, już nieobowiązujące kapłaństwo na ziemi, i służbę ofiarniczą w postaci mszy, w której kapłan rodzi ponownie Jezusa a następnie ofiaruje go na ołtarzu. Chrystus w ten sposób jest poniżony, zlekceważony, gdyż odrzuca się jego ofiarę na krzyżu Golgoty, a w to miejsce wprowadza ofiarę mszalną. W 1 Tym.2,5 Czytamy: „, Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” W innym miejscu czytamy:, „Lecz gdy On złożył raz na zawsze ofiarę jedną za grzechy., Usiadł po prawicy Bożej. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni” Hebr.10, 12.14. Jednego kapłana i pośrednika, zastąpiona wieloma kapłanami, którzy w brew naukom Pisma Świętego i Apostołów rozgrzeszają, spowiadają i wybaczają grzechy.Bluźnierstwami są też wypowiedzi dostojników Kościoła na ten temat ofiarnictwa mszalnego.

=„Kapłan wymawiając słowa konsekracyjne nad hostią mówiąc: To jest ciało moje. Po wymówieniu tych słów, już niema chleba na ołtarzu, jest tylko ciało Chrystusa. Następnie odkrywa kielich z winem i odmawia nad nim słowa konsekracyjne: Ten jest, bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza. Po wymówieniu tych słów nie ma już wina na ołtarzu, jest tylko Krew Chrystusa pod postacią wina, dlatego kapłan kładzie Pana Jezusa na ołtarzu, klęka na oddanie Mu czci, podnosi Go ponad swoją głowę, by wierni mogli oddać cześć Chrystusowi” ( Ks. dr. Dybowski dz.cyt.s.41.42)

=Władza kapłana przewyższa władzę Błogosławionej dziewicy. Maria wydała Syna Bożego raz tylko na świat, podczas gdy kapłan rodzi Go codziennie” (M. Doyle, Shall I Be a Triest, s.14) Wersety, te wyraźnie świadczą, że ofiarnictwo nieobowiązujące w Nowym Testamencie, zostaje przywrócone wraz z kapłaństwem i mimo tego, że Jezus raz sie narodził i raz umarł, teraz kapłani rodzą Go kroć razy dziennie i uśmiercają na ołtarzu. Czyn ten jest wyraźnym bluźnierstwem przeciwko PRZYBYTKOWI 

B/ Bluźnierstwo przeciwko mieszkańcom nieba (w6)

„Godność kapłańska przewyższa nawet aniołów. Władza kapłańska wyższa jest od władzy Najświętszej Panny. Maria poczęła Pana raz tylko, lecz kapłan konsekrujący, poczyna Go tyle razy ile chce, tak, że gdyby Osoba Zbawiciela nie była jeszcze na ziemi, kapłan przez wymówienie słów konsekracyjnych wydałby tę wielką Osobowość Boga Człowieka” (Ks. Alfonso D. Ligurio. O godności i obowiązkach kapłańskich s.14) Skoro szeregowy kapłan jest tak wybitną personą, który na zawołanie urodzić może Chrystusa, to czymże jest wobec niego sam Bóg, a nawet całe bóstwo? Czyż nie jest to bluźnierstwo przeciw mieszkańcom nieba?

6. (W.5 II.Cz.) I dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. Jak już wspomniano, okres czterdziestu dwu miesięcy według rachuby proroczej „dzień za rok” 42x30 = 1260 dni/lat trwa, od 538 r. do 1798r..(W. 7) „Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich”  Prześladowanie chrześcijan pozostających przy naukach Jezusa i Apostołów trwało 1260 lat. W tym czasie prześladowano nie tylko protestantów, ale też i zakony katolickie, które odważyły się głosić prawdę ewangeliczną: pokory, skromności i ubóstwa. „Kiedy św. Franciszek z Asyżu (1181-1226) głosił naśladowanie Jezusa Chrystusa i życie w ubóstwie i pokorze, uczniowie jego, franciszkanie, doznawali prześladowań, więziono ich i wypędzano? W 1318 r. czterech z nich żywcem spalono w Marsylii. Okrutni Dominikanie otrzymali wydatne poparcie Innocentego III, który założył instytucję inkwizycyjną do tępienia myśli wolnej i herezji. (H. G. Wells Historia świata z 1924 r. s.202) „ W inkwizycji brał też czyny udział Zakon Jezuitów z Ignacym Loyolą na czele. Dewizą działania w Zakonie były słowa Loyoli„, Jeśli coś wydaje mi się białe, będę twierdził, że to jest czarne skoro hierarchia kościoła tak sobie życzy.” „Widząc przed sobą jeden cel tylko, interes Kościoła, nauczali Jezuici, że z jego wrogami, bez względu na to, kim są, osobami prywatnymi, całymi klasami czy rządami, walczyć należy, nie przebierając w środkach”( R.Wipper, Historia Kościoła Warszawa 1907 dz, cyt.s.70)

Przeczytaj tez artykuł „ Kościół Matka i jej dzieci i Biblijna historia chrześcijaństwa”

JESZCZE RAZ O BESTII Z SIEDMIOMA GŁOWAMI

Tym razem korzystać będziemy z dalszego wyjaśnienia opisanego w rozdziale 17 Objawienia i werset 9 „Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość!. Siedem głów, to siedem gór, tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta.”Proroctwo to ma dwojakie znaczenie: Po pierwsze: określa ono miejsce gdzie rozsiadła się Niewiasta. W interpretacji proroczej jak już poprzednio wyjaśnialiśmy Kościół przedstawiany jest, jako kobieta, oblubienica. Tak, więc siedzibą, tego Kościoła jest Wielkie Miasto mające władzę królewską nad królami ziemi (w18) Miasto to umiejscowione jest na siedmiu pagórkach: Palatinus, Quirinalis, Capitolinus, Aventinus, Caelius, Esquilinus, Viminalis. Jest to, więc siedziba najwyższej władzy Kościoła Rzymsko-katolickiego, Rzym. Z drugiej strony: owe siedem gór- pagórki, określają władzę siedmiu głów, królów. Wspomnieliśmy już, że Bestia mająca siedem głów przejęła wszystkie cechy z poprzednich mocarstw: Babilonu, Medo-Persji, Grecji i Rzymu. Piątym królestwem jest one Wielkie Miasto, które przewyższa pozostałe królestwa europejskie i podporządkowuje je do własnych celów. W Ob.17, 10-11 Tak jest powiedziane: „I siedmiu jest królów, pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. A Bestia, która była a nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest pośród siedmiu i zdąża na zagładę. Wyjaśnijmy, więc czego dotyczy proroctwo zawarte w wersetach 10-11. Z siedmiu potęg, królestw, pięciu upadło. Są to Babilon, Medo-Persja, Grecja, Rzym i Rzym w swej drugiej fazie „” owe Wielkie Miasto, Rzym papieski”, który w roku 1798 otrzymał śmiertelną ranę. To królestwo, mocarstwo po zadaniu śmiertelnej rany w 1798r. chociaż było (w.8) I występowało na arenie europejskiej, to z drugiej strony zachowywało się tak jakby go nie było, gdyż na arenie politycznej nie odgrywało żadnej roli i nie miało żadnego wpływu na politykę państw europejskich, tak jak to było, w okresie średniowiecza. Państwo kościelne Watykan odegra jednak bardzo ważną rolę w końcowej fazie, na krótko, tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa na nasza ziemię i wtedy wystąpi, jako głowa, królestwo ósme (w.11) Pozostało nam do rozszyfrowania jeszcze dwóch królów, bo było ich siedmiu. Z dotychczasowych badań proroctw z Daniela jak i Objawienia wiemy, że na arenie świata zawsze pozostaje ten z monarchów, który zwycięża swego przeciwnika. Zadanie śmiertelnej rany „Potędze” piątej w 1798r był tak zwany „.Dyrektoriat” powołany w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Rząd pod przewodnictwem Maksymiliana Robespierra dniu 7 maja 1794 r. szkicuje nową religię i w dniu 8 czerwca oddano cześć dla „Najwyższej Istoty” rozumu. W tym czasie pojawia się szóste mocarstwo inspirowane przez Smoka, podobnie jak przy działaniu poprzednich pięciu mocarstwach: pogaństwa i pogaństwa zmieszanego z chrześcijaństwem, a obecnie przy szóstej „ głowie – mocarstwa światowego, ateizmu. Panowanie ateizmu trwa od Rewolucji Francuskiej do obalenia komunizmu przy wsparciu i pomocy papieża i Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Obalenie komunizmu nie znaczy, że ateizm został całkowicie unicestwiony. Ateizm podobnie jak i odpadłe chrześcijaństwo wraz z pogaństwem, trwać będzie do samego końca. Tuż przed przyjściem Chrystusa siły te połączą się jeszcze z ostatnią potęgą, głową siódmą-fałszywym prorokiem by zrodzić potęgę ósmą. Ale o głowie siódmej i ósmej poświęcę nieco więcej miejsca w osobnym artykule. Podsumowanie Identyfikacji Bestii wychodzącej z morza.

1.Wychodzi z morza (w.1)  Znaczy to, że pojawia się w świecie zamieszkałym przez liczne narody.

2. Ma siedem głów (w.1). Znaczy to, że ucieleśnia elementy wszystkich odstępczych mocy, jakimi szatan, czy też Smok posługuje się, by władać światem

3. Na rogach ma korony (w.1)  Znaczy to, że wolę jej wspiera dziesięć królestw.

4. Łączy w sobie cechy lwa, niedźwiedzia, pantery i czwartego zwierzęcia z Dan.7 (W.2) Znaczy to, że dziedziczy i pomnaża ducha Babilonu, Persji, Grecji i Rzymu.

5.Przymuje moc, tron i władzę (w.2). Znaczy to, że przejmuje siedzibę i materialne dziedzictwo pogańskiego Rzymu.

6. Otrzymuje śmiertelną ranę, idzie do niewoli.(W.3.10). Znaczy to, że doznaje niepozornej klęski.

7. Śmiertelna rana zostaje uleczona (w.3). Znaczy to, że w spektakularny sposób podnosi się z upadku; zyskuje podziw i uznanie świata.

8. Świat patrzy ze czcią, podziwem i lękiem (w.3-4; 7-8) Znaczy to, że moc o światowym zasięgu łącząca religię z polityką, przyjmuje religijną część, z jednoczesnym wykorzystaniem siły władz świeckich do realizacji swych poczynań

9. Bluźni przeciwko Bogu (w.1.5-6). Znaczy to, że uzurpuje sobie moc i władzę należące wyłącznie do Boga.

10. Panuje przez czterdzieści dwa prorocze „miesiące” (w.5). Znaczy to, że kontynuuje swą supremacje przez 1260 lat

11. Toczy wojnę przeciwko świętym Bożym (w.7). Znaczy to, że prześladuje prawdziwych naśladowców Chrystusa.

12. Liczba jej to 666 (w.17-18 (Wersety  jeszcze nieomawiane) Znaczy to, że liczba 666 związana jest z jej imieniem, czy też tytułem, który został przez siebie przywłaszczony