Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
808915
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

O Bestii tej w Ob.13, 11-17 tak jest napisano „Potem ujrzałem inną, Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak, iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano czynić przed Bestią, mówiąc by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak, iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymają znamię na prawą rękę lub na czoło, i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto niema znamienia, imienia Bestii lub liczby jej imienia. Przeanalizowanie tych wersetów jest bardzo ważne, gdyż pomagają nam w zrozumieniu proroctwa z Objawienia 13, 1-10, mówiące o bestii z siedmioma głowami. Po dokładnym przestudiowaniu tego zagadnienia dowiemy się, że tą siódmą głową bestii będą Stany Zjednoczone Ameryki.

 

CECHY SZCZEGÓLNE BESTII WYCHODZĄCEJ Z ZIEMI

1. Wychodzi z ziemi (w.11) Znaczy to, że powstaje na nowych, słabo zaludnionych terenach. Gdzie mamy umiejscowić te tereny? Zwróćmy uwagę, że Bestia z ziemi wychodzi po Bestii wychodzącej z morza, Nie będą to tereny w Europie, w Azji ani w Australii. Sięgnijmy, więc do cztero tomowej Encyklopedii Powszechnej PWN i tam przeczytajmy: „ W okresie odkrycia Ameryki przez Kolumba, w płn. części kontynentu żyło tam około jednego miliona Indian w tym około 700 tysięcy na terenach obecnych Stanów Zjednoczonych. Obszary północnoamerykańskie były kolonizowane przez Hiszpanię, Francuzów, Holendrów i Anglików. W 1620 roku przybyli do brzegów Nowej Anglii prześladowani purytanie a za nimi inni prześladowani Anglicy zakładając nowe kolonie.( Dz.cyt.t.4 s.270 Stany Zjednoczone Historia) W latach 1775 do 1783 trwa wojna amerykańsko – angielska o odzyskanie niepodległości. W dniu 4 lipca 1776 uchwalono Deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych, a w dniu 3 września 1783r.Wielka Brytania uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych. W ten sposób powstały naród staje się obecnie supermocarstwem i uznawany przez niektórych polityków drugim Rzymem. A oto wypowiedzi niektórych osób na temat powstającego nowego mocarstwa. Jan Wesley interpretując proroctwo z Ob.13, 11 powiedział w około 1760r. „Ono jeszcze nie przyszło, nie może być zbyt daleko Ma, bowiem ukazać się przy końcu okresu 42 miesięcy przeznaczonych dla pierwszej Bestii” ( Objawienia odnośnie Nowego Testamentu s.704. Jeden z wybitnych pisarzy, opisując powstanie Stanów Zjednoczonych powiedział: „z niewidocznego nasienia wyrośliśmy na potężne państwo” G.A.Townsend;The New Wolf the Old s.462). Jeszcze jedna wypowiedź pisarza europejskiego z 1850r. „ Stany Zjednoczone, cudowne państwo wyłoniło się i pośród milczącej ziemi pomnożyło swoją potęgę i dumę” (The Dublin Nation) Obecnie Stany Zjednoczone obejmują swym obszarem około 9, 4 mil km kwadratowych, na którym zamieszkuje około 230 milionów ludzi. Zatem miejscem tym, które przepowiada proroctwo w symbolu zwierzęcia są Stany Zjednoczone. Samo zwierze przypomina nam bizona amerykańskiego Czysz nie tak?

2..Powstaje w czasie upadku pierwszego zwierzęcia (w.10) Znaczy to, że powstaje w okresie zbliżonym do roku 1798 – zadania śmiertelnej razy papiestwu. Przyznanie Niepodległości Stanów Zjednoczonych nastąpiło w 1783 r.

3. Ma rogi podobne do rogów baranich (w.11) „Rogi podobne do baranich wskazują na młodość, nie winność oraz łagodność ( baranka) W początkowej fazie powstawania tego państwa, gdy do niego emigrowali prześladowani naśladowcy Chrystusa, wolą ich było utworzenia rządu opartego na dwóch " rogach" zasadniczych i chrześcijańskich zasadach: a/ wolności obywatelskiej b/ wolności religijnej.
Poglądy te zostały uwidocznione w Deklaracji Niepodległości, która zawiera jedyną prawdę, że wszyscy ludzie są równi i wszyscy obdarzeni są niezaprzeczalnym prawem do życia, wolności i zapewnienia sobie szczęścia. Zapewniono też, wolność religijną, by każdy mógł czcić Boga zgodnie z nakazami własnego sumienia. Republikanizm i protestantyzm stały się fundamentalnymi zasadami narodu i to właśnie one były źródłem jego siły i dobrobytu ( Wielki Bój Wyd. III s.341) Konstytucja natomiast zapewnia, że „ Kongres nie ustanowi żadnego prawa dotyczącego wprowadzenia jakiejkolwiek religii lub zabraniającego praktyk z nią związanych. I, że przynależność do określonego wyznania nigdy nie będzie decydowała o objęciu jakiegokolwiek stanowiska publicznego w Stanach Zjednoczonych”

4.Nie ma koron na rogach (w.11), Znaczy to, ze państwo to nigdy nie będzie o ustroju monarchicznym.
5.Sprawuję władzę dorównującą do władzy pierwszego zwierzęcia (w.12 Znaczy to, że dorówna do władzy o znaczeniu ogólnoświatowym stając się supermocarstwem.
6. Mówi jak Smok (w.11) Znaczy to, że te niepozorne, łagodne jak baranek w swej pierwszej fazie istnienia państwo, zmieni się radykalnie i przybierze formę tyrana, nieszanującego demokrację, wolności obywatelskiej i religijnej stając się w swej formie, podobne do zwierzęcia wychodzącego z morza. Przypomnijmy Baranek. Jest symbolem Chrystusa. Smok natomiast jest symbolem diabła i mówienie jak Smok znaczy, że Stany Zjednoczone przemówią jak diabeł. Historia doczeka się powstania w Stanach Zjednoczonych religijnej tyranii, popieranej przez państwo, które swe poczynania oprze przez ustalenie ustaw, które będą zaprzeczeniem pierwotnej Deklaracji niepodległości i Konstytucji. Ograniczenie swobód obywatelskich, niczym nie będzie się różnić, od tyranii średniowiecznej Hiszpanii, szalejącej inkwizycji europejskiej. Czy, też tyranii imperialnego Rzymu?
·7. Zmusza ludzi do oddawania czci zwierzęciu, które wyszło z morza (w.12) Znaczy to, że Stany Zjednoczone staną na czele ruchu zmierzającego do odbudowania autorytetu papiestwa. Przypomnijmy proces ten już został rozpoczęty poprzez podpisanie i ratyfikacje konkordatu między Rządem Stanów Zjednoczonych i Watykanem, jak też przez wsparcie Prezydenta Stanów Zjednoczonych papiestwa w walce z komunizmem, zawierając z nim „tajne porozumienie” Po porozumieniu się protestantów z katolikami w sprawach doktrynalnych w Stanach Zjednoczonych, sygnał głosu „ Smoka „ usłyszy cały świat.
8.Zwodzi tłumy czyniąc cuda (w.13) Znaczy to, że poprzez, cuda, o których mówi Biblia starać się będą udowodnić, że ich religia jest prawdziwa, a faktycznie będzie zwodnicza. „Powstaną, bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe, wybranych Mar.13, 22” Wszystko to czynić się będzie w kraju protestanckim, do którego zaliczone są Stany Zjednoczone, przedstawione w postaci zwierzęcia wychodzącego z lądu.
9.Zachęca do wykonania podobizny zwierzęcia, które wyszło z morza, i daje życie tej podobiźnie (w.14-15) Znaczy to, że na wzór państwa watykańskiego ze średniowiecza, uczyni w Stanach Zjednoczonych model, czyli obraz tegoż państwa. Zasadą zwierzęcia wychodzącego z morza było: „ Bez względu na to jak odstręczające może się wydawać barbarzyńskie okrucieństwo średniowiecznego systemu kar z punktu widzenia współczesnej cywilizacji, nie możemy dla tej przyczyny podsumować systemu kar, jako jurystyczną zbrodnię, gdyż kary, choć nie ludzkie, były słuszne. Kościół twierdzi, że władza świecka ma prawo do karania ciężkich przestępstw karą śmierci, a w konsekwencji heretycy mogą być nie tylko ekskomunikowani, lecz także słusznie wydawani na śmierć” (The Catholic Encyklopedia 1911 t.14 ss.766.768) Danie życia tej podobiźnie znaczy, że decyzje, jakie będą podejmowane wsparte będą ustawami parlamentarnymi. Kara śmierci od zarania nie była wykonywana rękami ludzi świętych. Jezusa nie krzyżowali kapłani, krzyżowali Go ludzie z władzy świeckiej. Kapłani jedynie sądzili i wydawali wyrok. Tak też było i w średniowieczu, tak też będzie za panowania „ głowy siódmej”, jako zwierzęcia wychodzącej z ziemi bezludnej.

10.Nakazuje cześć dla tej podobizny i pod groźbą śmierci zmusza ludzi do przyjęcia znamienia zwierzęcia (w.15-17), Znaczy to, że nie uznaje indywidualnych swobód człowieka, bojkotuje i prześladuje mniejszość religijną zachowującą przykazania Boże takie, jakie są w oryginale Pisma Świętego. W Ameryce istnieje i działa ruch protestancko-katolicki o nazwie „ Lords Day Alliance  (Alians Dnia Pańskiego) Organizacja ta zamierza narzucić przy pomocy praw państwowych obowiązek zachowywania niedzieli. Chociaż wiemy, że zgodnie z Biblią Dniem Pańskim jest SOBOTA a nie niedziela. Przyjęcie Dekretu „niedzielnego” w Parlamencie amerykańskim, będzie sygnałem do rozpoczynającego się wielkiego kryzysu. Amerykański system połączenia Kościoła z państwem spowoduje gwałtowny wpływ Kościoła rzymskiego w Stanach Zjednoczonych W kraju tym główny nurt ruchu ekonomicznego zostanie skierowany w stronę Kościoła Rzymskiego a to z kolei spowoduje wypełnienie się proroctwa z Ob.13, 16.17 W wersetach tych mowa jest obok kryzysu ekonomicznego ludzi wierzących tylko Bogu i temu, co jest prawdą zawartą w Biblii, „ o imieniu Bestii i liczbie jej imienia” Temu zagadnieniu i wyjaśnieniu poświęcę więcej miejsca w innym artykule.

KONKLUZJE: W każdym kraju powtórzą się sceny podobne do tych, które miały miejsce w starożytnym Babilonie, kiedy król Nebukadnesar wystawił złoty posąg, zebrał wszystkich urzędników z całego imperium i pod groźbą śmierci rozkazał im oddać pokłon temu posągowi. Na głos trąby wszyscy zgięli swe kolana przed posągiem, ale na tle nieba zarysowały się trzy sylwetki młodzieńców, którzy temu nakazowi nie ulegli. Powiedzieli oni: „Niech ci będzie wiadomo, o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy” Dan.3,1-7.18 A my, co odpowiemy w tej wielkiej próbie? Chyba to: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” Dz.5,29