Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
808935
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Temu twierdzeniu zaprzecza Pismo Święte. Jeżeli w następujących wersetach Pisma Świętego Bóg przedstawiony jest, jako Bóg Wieczny PS. 90, 2; Iż 40, 28 i niemający początku ni końca Iz 44, 6; 0b.1-17-18, to Bóg nie mógł się narodzić. Chrystus Pan po złożeniu wszystkich atrybutów Boskich na ręce swego Ojca rodzi się, jako Syn Człowieczy, drugi Adam, który ma pokonać grzech, a nie rodzi się, jako Bóg. Apostoł Paweł tak pisze:

 

Ponieważ przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. Jak w Adamie wszyscy umieramy tak też w Chrystusie będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności?” 1 Kor.15, 21-22. Przez człowieka, więc dokona się zmartwychwstanie. Dowodzi to, że Chrystus w naturze Syna Człowieczego dokona zmartwychwstania. Maria nie była, więc matką Boga, lecz Syna Człowieczego, którego widzi Szczepan i Jan. „ I rzekł: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej” Dz.Ap.7,56; Ob.1, 13. Sam Jezus Chrystus mówi, że jest Synem Człowieczym. „ Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć” Mat, 8 20; 16, 13; 18, 8; Łuk,18,8. Daniel w nocnym widzeniu widzi powtórne przyjście Syna Człowieczego. „ Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Dan. 7,13 Słowo, które było u Boga, ciałem się stało Jan 1.14, A Bóg jest duchem. „Bóg jest duchem; potrzeba, więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i w prawdzie „ Jana 4, 24 Przez człowieka będzie sądzony świat. „ Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego, że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądził świat, przez człowieka, którego na to przeznaczył przez wskrzeszenie Go z martwych.” Dz.Ap.17,30-31. Syn Człowieczy ma swój rodowód i początek. Urodził się jesienią 5r.p.n.e. W Betlejem Mat.2, 1-14, jest potomkiem Abrahama i Dawida- Gal, 3, 16; Rzym.1, 3, Urodziła Go panna. Gal.4.4; Mar.1, 16; Iz 7,14.  Bóg natomiast nie ma początku, jest wieczny.

 

A oto teksty Pisma Świętego mówiące o tym, że Jezus Chrystus był pełnym człowiekiem:

1/ Męczy się jak każdy człowiek. Jana 4,6

2/Odczuwa głód i posila się pokarmem. Mat.9,11

3/Wypoczywa w śnie jak każdy człowiek Mat.8,24

4/Potrzebował w modlitwie wsparcia duchowego jak każdy człowiek. Łuk.22,44

5 Wzruszał się jak każdy z nas. Jana 13, 21

6/Odczuwał pragnienie, ból, smutek i umiera jak każdy z nas: Jana, 19, 28; Mar.15,37

                                                          

Ponieważ Maria była zacieniona Mocą Najwyższego, to, co z niej się narodziło, było Boskie. Chrystus miał też naturę Boską i był Bogiem ukrytym w Chrystusie. „ Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał” Jan 1,10. Ten sam ewangelista wypowiada takie słowa usłyszane od Jezusa. „ Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem Wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeśli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich. Jan 8, 24 i Rzekł do nich Jezus. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM. Jan 8,28. „Ja Jestem” jest imieniem Jahwe. To, że Jahwe przybiera postać Syna Człowieczego, nie świadczy, że utracił Boskość. On w dalszym ciągu był Bogiem. Jednak przy wykonywaniu misji swego Ojca w planach zbawczych człowieka, nie wykorzystywał swej Boskości. Poczęcie Syna Człowieczego „ mocą Najwyższego „ uzmysławia nam prawdę, że Syn Boży, mimo że jest człowiekiem, jest cząstką samego Ojca, dziedzicem Jego natury i Boskości. Dlatego Ojciec i Syn jest Jedno. „ Ja i Ojciec mój jedno jesteśmy” Jan. 10,30. Tylko Syn widział Ojca Jan 6, 46, Kto pozna Syna, pozna tez Ojca. Jan. 14, 7.

 

Kto zobaczył Syna, zobaczył też Ojca? Jana 14,9.A więc Ojciec jak i Jego Syn posiadają te same imię, „Jahwe”. Powrót na ziemię Jahwe - Jezusa. Izaj.66,15-17;24,1.23 (BNŚ)

                                           

TRZECIA OSOBA BÓSTWA

 

Tak jak Bóg jest Duchem osobowym, tak i Duch Święty jest osobą. Chociaż Pismo Święte nie okazuje Ducha Świętego jak Ojca i Syna > Doznałem zachwycenia: a oto w niebie stał tron i na tronie ktoś zasiadł.. A zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i krwawnika, a tęcza wokoło tronu podobna jest do szmaragdu.< Ob.4, 2-4., lecz pokazuje Ducha Świętego, jako:

=1. Gołębicę w czasie chrztu Chrystusa Mat. 3,16

=2. Gwałtownego wiatru i języków jakby z ognia Dz. Ap.2,2-3

Teksty te są dowodem, dla przeciwników Ducha Świętego nieuznających Go za osobę, lecz tylko, jako czynną, twórczą moc Bożą. Do takich wywodów posługują się tekstem z Łuk.24,49 „ Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysokości” Przeciwnicy, którzy występują przeciwko osobowości Ducha Świętego, nie biorą pod uwagę tego, że „ duch „ ma również w Biblii inny niż energetyczno-fizykalny sens. W liście do Żydów 1, 4 mowa jest o anielskich duchach, które posłane są tym, którzy mają posiąść zbawienie. Aniołowie jak i sam Bóg są osobowymi duchami. Jana 4, 24 Chyba nikt nie wątpi w osobowość Boga jak i aniołów. Gdybyśmy przyjęli rozumowanie przeciwników osobowości Ducha Świętego to moc nie posiada imienia, natomiast Duch święty tak: Imię Ojca, imię Syna i Imię Ducha Świętego. Moc nie posiada też darów duchowych, którymi obdarza ludzi, natomiast Duch Święty tak. „Wszystkim objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości, drugiemu umiejętność poznawania, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu dar poznawanie duchów, innemu dar języków a jeszcze innemu dar tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce” 1 Kor.12,7-11, Użyte tutaj wyrażenie „ tak jak chce „ oznacza bezsprzecznie akt woli osoby rozumnej. Ponadto: Twórcza moc Boża, niebędąca osobą, nie posiada: miłości, życzliwości, nie pomaga naszym słabościom, nie wstawia się za nami, nie można jej zasmucić, nie można jej kusić, nie można jej okłamać, nie można jej bluźnić.  Natomiast Duch Święty, jako osoba: 

1-posiada miłość Rzym 15, 30 „ Proszę was Bracia w imieniu Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modlitwami waszymi za mnie do Boga.”

2–Wspiera. Rzym.8, 16 „ Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.”

3–Pomaga. Rzym.8, 26 „ Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.”

4–Ducha Świętego, jako osoby zasmucamy. Efez.4,30 „ Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego.”

5-Za obelżywość Ducha Świętego będzie kara. Żyd, 10, 29 „Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew Przymierza, przez którą został uświęcony i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski.”

6.-Ducha Świętego, jako osoby okłamujemy, kusimy i wystawiamy na próbę. Dz. Ap.5,3.4.9. „Ananiaszu, powiedział Piotr, dlaczego szatan owładną twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu. Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. A Piotr do niej:, Dlaczego omówiliście się, aby wystawiać na próbę Ducha Pańskiego?.

7.- Sprzeciwiamy się Mu się. Dz. Ap. 7,51 „Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy?”

8.- Bluźnimy przeciwko Niemu, Mat.12, 31, 32 „ Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli kto powie przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym”

9.- Buntujemy się przeciwko Niemu.. Iz. 63,10 „Lecz oni się zbuntowali i zasmucili Jego Świętego Ducha.”

          Wszystkie te atrybuty świadczą o tym, że Duch święty tak jak Jahwe jest osobą, rozumną, reagującą w sposób właściwy na akty osób drugich i tak jak Jahwe i Syn Boży jest Bogiem. Świadczą o tym następujące teksty:

.1Duch Święty tak jak Jahwe i Syn Boży jest wieczny. Żyd. 9,14 „ To, o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu siebie samego, jako nieskalaną ofiarę…”

2.Posiada wszechwiedzę, bo Duch przenika głębokości samego Boga. 1 Kor.2,10 „Nam to objawił Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego, Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeśli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży.”

3.Jest wszechobecny tak jak Bóg. Ps.139, 7-12. „Gdzież się oddalę przed Twoim Duchem, gdzie ucieknę od Twego oblicza. Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś, jesteś przy mnie, gdy się w grobie położę. Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza, tam również Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma Twoja prawica.”

4.Duch Święty posiada moc, z której chlubi się Apostoł Paweł. Rzym. 15, 19, Zach.4,6;

6.Duch Święty uczestniczył przy stworzeniu świata. 1 Mojz.1,2.10.26-27.

7.Duch Święty tak jak Bóg odmienia człowieka. Jan. 3, 5-8

8.Duch Święty zastępcą Jezusa Chrystusa na ziemi po jego wniebowstąpieniu. Jan.14,16.17.; 16,13-15

9.Duch Święty tak jak Bóg i Jego Syn będzie nauczał i objawiał. Jan 14,26; 1.Kor.2,10;

I jeszcze jedna moja uwaga osobista: Zawsze, gdy Bóg Ojciec coś czyni, towarzyszą Mu Jego Syn jak i Duch Święty. Każda czynność wykonywana przez którąś z wymienionych Osób towarzyszą Jej dwie pozostałe osoby. Bo te trzy osoby stanowią Boga Jedynego, Który może być problemem dla tych mądrych, przed którymi Bóg zakrył te zrozumienie. Łuk. 10.21. Bo mądrość tego świata jest tylko głupstwem u Boga 1Kor.3,19. Nie ma trzech Bogów, bo Bóg jest Jeden! Jeśli chciałbyś pojąć istotę Boga ludzkim rozumem, to przyjmij do wiadomości, że Pismo Święte mówi, że Boga Ojca zna tylko Syn, a Syna tylko Jego Ociec. Łuk. 10,22. Rzeczy zakryte należą do Boga 5Mojż. 29,28 (BW), jednak, jeśli chodzi o wszystko to, co jest potrzebne o Bogu do zbawienia to, zostało nam objawione. Rzym. 1,18-20
Wszystkie trzy osobowości Boskie są sobie równe co przedstawiania niżej podany sestaw tekstów: