Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
808945
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Mail od Darka z dnia 15.09.2007  14:52

Witam! Mieszkam w Berlinie i chce prosić o pomoc. Gdzieś w Piśmie Św. wyczytałem, że Pan Bóg po Armagedonie weźmie tylko wybraną liczbę ludzi (ok. 144 tys.) i Mam w domu Pismo Św. Starego i  Nowego Testamentu i normalne Pismo Św. Są one wydane Przez Benedyktynów Tynieckich  Koniecznie chce znaleźć  taki werset jak napisałem powyżej. Proszę mi to ułatwić i pomóc mi to znaleźć w Piśmie Św. D.Gotszalk. Pozdrawiam i czekam na odp.

Panie Darku Serdecznie witam!

W Piśmie Świętym nie znajdzie Pan nigdzie takiego stwierdzenia, że liczba 144 tysiące zabrana będzie do nieba przed czy po Armagedonie. Nie mniej o liczbie 144 tysiące i zabraniu ich do nieba jak i o Armagedonie Pismo Święte mówi. Aby można było dokładnie zrozumieć to, co chciał przedstawić Jan w swych opisach o Armagedonie, jak i o liczbie 144 tysiącach, musimy najpierw zrozumieć, czego dotyczy Armagedon i jacy to ludzie opieczętowani pieczęcią Bożą na czołach zostali zaliczeni do tej grupy.

Zacznę, więc od Armagedonu.

Autorzy Konkordancji Biblijnej pod hasłem „Armagedon” tak piszą: „ przeklęta wojna, przeklęta zbroja.  (Symbolicznie oznacza doszczętny pogrom, upadek, który przyjdzie na wszystkich nieprzyjaciół Królestwa Bożego) „ Autorzy słusznie podkreślają, że wizje, które Jan Widzi przestawione są symbolicznie gdyż określają one odwieczną walkę dobra ze złem. Niektórzy interpretują to wydarzenie literalnie a nie symbolicznie. Za podstawę takiej interpretacji biorą tekst z Ob.16, 12, który mówi „a szósty wylał swoją czasze na rzekę wielką Eufrat. A wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem”
A w.13-15.16 mówi „
I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka ( diabła) i z paszczy Bestii i z ust fałszywego proroka trzy  nieczyste duchy, jakoby ropuchy, a są to duchy czyniące znaki (cuda), są do demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkałej ziemi. I zgromadziły ich na miejsce zwane po hebrajsku Har-Magedon (Armagedon)”. Na podstawie tych tekstów, sugerują oni, że po wyschnięciu rzeki Eufrat zgromadzą się różne mocarstwa i tam rozpocznie się ostatnia wojna światowa, która doprowadzi do zagłady ludzkości.

Druga grupa, podobnie jak i autorzy Konkordancji mówią, że opis tych wydarzeń jest symboliczny i przedstawia odwieczny konflikt i walkę dobra ze złem. Pamiętajmy, że początek tej walki rozpoczął się jeszcze w niebie Ob.12, 7 pomiędzy Szatanem a Chrystusem. Opis tej walki przedstawiłem w artykule studyjnym Pt.„Bunt w Niebie.” Zwycięstwo szatana nad Adamem doprowadziło do Potopu, zniszczenie Sodomy i Gomory, upadku wybranego narodu izraelskiego a następnie śmierci Chrystusa. Pozorne zwycięstwo nad Chrystusem stało się jednak zwycięstwem Chrystusa. Chrystus zmartwychwstaje i wstępuje do nieba. Staje się naszym wybawcą, zbawicielem i Najwyższym Kapłanem, który oręduje za nami w Świątyni niebieskiej. Szatan jednak nie daje za wygrane. Po śmierci Chrystusa nie ma już dostępu do nieba (Jana 12, 31; Ob.12, 9-10) i widząc, że krótki ma czas (Ob.12, 12) rozpoczyna wojnę z ostatkami ludu Bożego (Ob.12, 13-18) i tak trwać będzie aż do czasu powtórnego przyjścia Chrystusa.

 

Przed samym powtórnym, przyjściem Jezusa Chrystusa na naszą ziemię, konflikt dobra ze złem, będzie nasilał się, doprowadzając do ucisku wielkiego, jakiego nie było od początku świata (Mat. 24, 20-21) Przed tym uciskiem Bóg skróci czas (Mat.24, 22; Mar.13, 19-20) i ze względu właśnie na ten wielki uciski i prześladowania Bóg zabierze do grobów tych, którzy mogliby nie wytrzymać tej wielkiej próby (Izaj.26,20-21). Pozostaną tylko Ci, którzy opieczętowani pieczęcią Bożą doczekają żywo przyjścia Jezusa Chrystusa. Jest to grupa ludzi, która symbolicznie przedstawiona jest w liczbie 144 tysiącach. Ob.7, 3-4. Na ten wielki ucisk będą miały takie wydarzenia jak:

1.Plagi, podobne do plag egipskich, które miały miejsce tusz przed wyzwoleniem narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. Opis ich jest przedstawiony w Ob.16, 1-16
2.Siódma plaga rozpoczyna się wypowiedzianym słowem Chrystusa „ Stało się”! Obwieszczając zakończenie służby kapłańskiej w świątyni niebieskiej (Ob.16, 17) by zaraz potem powrócić na ziemię, jako Król Królów i Pan Panów. Plaga siódma kończy się wielkim kataklizmem: Ob.16, 18-21.

3.Połączenie ekumeniczne trzech nieczystych duchów: Smoka, Bestii i Fałszywego proroka Ob16, 13-14 celem, którego będzie objęcie władzy Ob.17, 12 II cz., by przekazać ją Bestii, która stoczy walkę z Barankiem (Jezusem) (w.14) obwiniając, Go, tak jak w Egipcie Mojżesza i cały naród izraelski za wszystkie nieszczęścia.

O drugim przyjściu Naszego Pana mowa jest w 1 Tes.4,15-17. Wersety te wyraźnie wskazują, że przy powrocie Chrystusa nastąpi pierwsze zmartwychwstanie przy jednoczesnym przemienieniu ich ciał z ciałami ludzi, którzy doczekali żywo powrotu swego Pana, by zaraz wstąpić na obłoki, naprzeciw Jezusowi, by pozostać z Nim na wieki. Właśnie w tym czasie liczba osób. o którą Pan, Panie Darku zapytuje, zostaje zabrana do nieba wraz z ludźmi powstałymi z martwych. W zmartwychwstaniu pierwszym nie biorą udziału „ inni” Ob.20, 5, oni będą wzbudzeni w drugim zmartwychwstaniu po tysiącletnim okresie.

Ale nie jest to jeszcze koniec Armagedonu, chociaż Biblia mówi nam, że w tym czasie ziemia stanie się pustkowiem. Stanie się to za sprawą kataklizmów.: a.) Wielkie trzęsienie ziemi, góry i wyspy znikają, a miasta legną w gruzach (Ob.16,18-20); b) Potężne kawałki lodu bombardują ziemię Ob.16,21; c) ziemia będzie pokryta trupami na skutek plag: wrzody, brak wody, która zmienia się w krew, wielkie upały i pobici przez powracającego Pana (Jer.25,33; Izaj.33,3; Izaj.66,16; Izaj.26,21)

Po okresie tysiącletnim Nowe Jeruzalem stępuje z nieba na naszą ziemię wraz z Chrystusem i zbawionymi ludźmi, którzy zabrani byli na obłoki przy powtórnym przyjściu Chrystusa Ob.21, 1-3. W drugim przyjściu Chrystusa nie dotyka On stopami naszej ziemi, lecz znajduje się w raz z całym orszakiem anielskim na obłoku, do którego dołączają zbawieni z ziemi.

Teraz przy trzecim przyjściu Chrystusa, Jeruzalem stępuje na ziemię. Zach. 14, 4. Z grobów zmartwychwstają owi „inni” - niesprawiedliwi, którzy pod dowództwem szatana zaatakują święte miasto Jeruzalem. Będzie to finał i zakończenie odwiecznej walki dobra ze złem, Armagedonu, gdyż w czasie ataku ogień stępuje z nieba, tak, jak na Sodomę i Gomorę (1Mojż.19,34) i unicestwia szatana i jego zwolenników. (Ob.20,9-10; 21,8; 14,9-10; Ob.18, 8) Tak kończy się Armagedon.

Liczba 144 tysiące

Opis wydarzeń o liczbie 144 tysiące opisany jest w Ob.7,1-8, a wiersz 4 mówi tak: I usłyszałem liczbę opieczętowanych „sto czterdzieści cztery tysiące ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Pieczęć Boga żywego położona na czołach ( symbol rozumu) obejmuje wszystkich tych, którzy zostali oznaczeni do zachowania życia przed zagładą. Pierwszym znakiem rozpoznawczym ludu Bożego była krew Baranka na drzwiach izraelitów przed wyjściem ich z niewoli egipskiej. K.Wyjś.12,21-23. Drugim znakiem rozpoznawczym Boga była ostatnia litera z alfabetu izraelskiego „ X „ w czasach Ezechiela zwana też litera Taw. Ezech. 9,4 (B.T) Po raz trzeci pieczętowanie będzie miało miejsce w czasach ostatecznych przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa na naszą ziemię.Ob.7,3-4

We wszystkich trzech przypadkach pieczętowanie miało na celu oddzielenie ludu Bożego, który zachowuje wszystkie przykazania Boże od tych, którzy nie uznają Boga za swego stworzyciela i zbawcę, i nie przestrzegają Jego przykazań. Znak taki jest przedstawiony w 2 Mojż.31,12-19. Dlaczego Sobota? Bo w czwartym przykazaniu zawarte są wszystkie atrybuty, które zawiera każda pieczęć:

1.Imię władcy-Jahwe

2. Tytuł- Stworzyciel

3. Terytorium panowania- Niebo i ziemia.

W wersetach wyżej przedstawionych mowa jest o pieczętowaniu z każdego pokolenia izraelskiego po dwanaście tysięcy. W związku z tym może pojawić się pytanie, czy liczba 144 tysięcy dotyczy Izraelitów? Zapewne tak, dotyczy to Izraela, ale nie z czasów Starego Testamentu, lecz Izraela duchowego, tego, który przyjął Jezusa Chrystusa za swego Stworzyciela i Wykupiciela. Apostoł Paweł wyjaśnia to w swym liście do Galicjan 3,28-29

Ludzie opieczętowani, którzy znaleźli się w licznie 144 tysięcy doczekają żywo na przyjście Jezusa Chrystusa i wyjdą zwycięsko z ucisku wielkiego, jakiego nie było od początku świata Mat.24, 20-21 W wyjaśnieniu powyższym może zaistnieć jeszcze inne pytanie, czy liczba 144 tysiące jest liczbą literalną czy symboliczną, gdyż Biblia tego dokładnie nie podaje. Dlatego wśród biblistów istnieją dwa poglądy:

 

Pierwszy głosi, że podana liczba 144 tysiące jest liczba dosłowną (literalną) Drugi uważa, że liczba ta jest liczbą symboliczną. Mówią oni, że jeżeli widzenie od początku do końca utrzymywane jest w tonacji symbolicznej, nie ma, powodu, aby podaną liczbę interpretować dosłownie. Kościół Adwentystów jest za tą drugą interpretacją.

Często, gdy dyskutuje się na tematy Biblijne, dyskutanci zastanawiają się nad tym, kto z ostatniej generacji świętych żyjących przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa stanowić będzie owe 144 tysiące, z którego kościoła będą się wywodzić itp. Niestety Biblia tego nie wyjaśnia, ale opisuje ich charakter, życie i ich stosunek do przykazań i wiary Jezusa. Ob.14, 1-5 W wersetach tych jest takie zdanie (w.4) To są ci, którzy z kobietami się nie splamili; bo są dziewicami. Ponieważ w interpretacji Biblijnej, kobieta symbolizuje Kościół, znaczy to, że ci, którzy zaliczeni zostali w poczet liczby 144 tysięcy trzymali się tylko nauk Jezusa Chrystusa i Apostołów i nie mieli nic wspólnego z kościołami, które nie przestrzegają przykazań Boga i nie posiadają wiary Jezusa (Ob.14,12), Grupa ta, mimo tego, że trzy siły ekumeniczne: Smoka, Bestii i Fałsdzywego Proroka, czcić będą swój dzień - Niedzielę, gdy tymczasem opieczętowani czcić będa Dzień Pański - Sobotę, a nie Niedzielę. Sobota bowiem jest dniem, który określa przynależność Kościoła do kogo należy! Czy opowiada się za naukami sił ekumenicznych, czy za Przykazaniami Bożymi nadanymi na Górze Synaj. Pieczęć na czołach oddziela te dwie grupy ludzi. Przeczytaj: 2Moj.31,13-14 i Ezechiela 20,16.19

W niebie znajdą się nie tylko zbawieni, którzy żywo doczekają powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa (liczba 144 tysięcy), ale i ci, którzy umarli w wierze Jezusa. Biblia wyjaśnia to w 1Tes.4,16-17 . Teks ten omawiany był przy omawianiu Armagedonu. Jan w widzeniu widzi nie tylko 144 tysięcy Ob.14,1-5. ale wielki tłum zbawionych ubranych w białe szaty. Ob.7,9

Proszę zwrócić uwagę, że wielki tłum obleczony jest w białe szaty, a jeden ze starców wyjaśnia Janowi, że są to ci, co przychodza z wielkiego uciskum i opłukali swe szaty we krwi Baranka. Ob.713-15. Natomiast o opieczętowanej liczbie 144 tysiącach mowa jest, że posiadaja wypisane imiona Ojca i Jezusa na czołach swych. Śpiewali oni Pieśń Możesza i Baranka, której nik niemógł się nauczyć. Porównując te dwie grupy ludzi. Pozornie wydawać by się mogło, że różnią się oni. Jan nic nie mówi o wielkiej grupie, że posiadają np. wypisane imiona Boga Ojca i Barana na czołach, ani o ubiorze białych szat w grupie 144 tysiącach. Jan nie mówi też, dlaczego ta wielka grypa nie mogła nauczyć się pieśni, którą śpiewa grupa 144 tysięczna. Dlaczego? Czy z tego tytułu mamy prowadzić bezsensowe dysputy? Uważam, że nie! Z innych, bowiem wersetów wiemy, że szaty białe symbolizują czystość. A gdy do tego dodamy jeszcze, że zostały wyprane we krwi Baranka to w zupełności uświadomić sobie możemy, że to nie my jesteśmy czyści, ale otrzymaliśmy tą czystość dzięki Kri Baranka- Chrystusa, który umiera na krzyżu Golgoty. Podobnie możemy rozpoznać grupę 144 tysięczną po tym, że posiadają pieczęć Boga żywego na swych czołach, gdyż nie oddali Oni pokłonu ani Smokowi, ani Bestii, ani też Fałszywemu Prorokowi.

Gdy sięgniemy do innych wersetów na temat pieczętowania, to dowiemy się, że mieszkańcy Jerozolimy byli pieczętowani przez wysłańca Bożego, po to by zachować ich od śmierci zagłady, która nawiedziła Jerozolimę tylko, dlatego, że mieszkańcy i przywódczy narodu izraelskiego potajemnie oddawali pokłon różnym bożkom w tajemnych pomieszczeniach świątynnych. Ezech.8,6-16; 9,3-4.5 Tak też będzie przed powtórnym Przyjściem naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

PS

Jeżeli będzie Pan miał dalsze pytania na ten temat, proszę pytać w Księdze Gości. Jestem zainteresowany tym, czy moje wyjaśnienia są wystarczające i zrozumiałe. Łączę serdeczne pozdrowienia