Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
798533
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Studyjne

Łukasz się wypowiada:
  "
A jak napisano o tym prawie spisanych na kamieniach? Przeklęty człowiek, który go nie spełni. Jak zostanie człowiek przyłapany na łamaniu prawa, to na podstawie 2-3 światków ma być ukamienowany. Natomiast Jezus uwolnił mnie od tego prawa, bo jestem i żyję w Chrystusie, który przez wiarę daje mi życie. Czy jestem bez prawa? Nie! Żyję pod prawem Chrystusowym "

Miły Łukasza? Witam cię po raz trzeci.
Nie wiem z jakiej Biblii korzystasz, twierdząc, że w Prawie spisanym przez Boga na dwóch tablicach kamieniach jest napisane > Przeklęty człowiek, który go nie spełni< Prawo Boga spisane jest w 2Ks. Wyjścia 20:1-17 < i tam nigdzie nie znalazłem tego cytatu, na którym opierasz swoją wiarę. Bóg przemówił w grzmotach, błyskawicach i w głosie trąby, pochodzącej z góry dymiącej –wiersz 18. Całe zgromadzenie przed górą zlękło się, wtedy Mojżesz rzekł do ludu: Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli. Wiersz 20.

 Łukaszu Witam cię ponownie. W swym liście z dnia 23.III.2019 r mówisz: Dzięki Jezusowi, Bóg Ojciec dał mi darmo do mego wnętrza ducha swego Syna i On przez Niego daje mi swoje prawo do serca. I nie co dalej twierdzisz, że zbawiony jesteś nie przez nakazy i przykazania Mojżesza, lecz przez wiarę w Jezusa i dodajesz, że teraz jesteś pod prawem Chrystusowym.

Aby dokładnie zrozumieć wszystkie twe wywody w tym akapicie, będę chciał odpowiedzieć na następujące pytania:
1) Czy duch Ojca jest inny niż Syna.
2) Czy przyjąłeś do swego serca zmienione prawo Boga Ojca.
3) Czy prawo Jezusa, różni się od prawa Ojca?

W dniu 23.marca 20129 roku otrzymałem list od pana Łukasza Z. następującej treści:
Witam
Jestem chrześcijaninem i zaciekawiły mnie Twoje artykuły i zapragnąłem coś dodać od siebie. Szukam prawdy i wierzę, że ten kto prosi Boga to ją otrzyma, tylko czy jesteśmy gotowi ją przyjąć. Przepraszam za jakość słów, ale nie jestem biegłym w piśmiennictwie i daleko mi do mądrości jaką ma wielu, tych którzy szukają Boga bądź z Nim chodzą.

 1. CHRZEŚCIJAŃSTWO WSPÓŁCZESNE A ZAKON
  Biblia mówi o dwóch prawach. Pierwsze prawo – czasowe, było spisane na polecenie Boga przez Mojżesza. Natomiast drugie prawo – wieczne, było spisane własnoręcznie przez Boga.

  Łukasz Z. mówi:

  Tego nie rozumiem, pierwsze prawo spisane na polecenie Boga i drugie wieczne spisane przez Boga. Czyż nie jest to jedno i to samo spisane prawo? Przykazania (Dekalog) i pozostałe ustawy wchodzą w skład jednego całego prawa, które jest nierozdzielne. Przecież prawo podane przez Ojca Boga Żywego na Horebie, jest jedno i wieczne, kto go wypełni będzie żył. Przyjęcie Dekalogu wyrytego na tablicach kamiennych jest wejściem w całe Prawo – Zakon, podany przez Mojżesza. Nie można wziąć tylko Dekalogu bez reszty, wszystko jest ważne co podał Bóg przez Mojżesza.
  Pytanie, co się zmieniło, gdy przyszedł Syn Człowieczy – Jezus Chrystus? To, że jak wybrałem Jezusa, to przyjąłem Jego zbawienie z łaski i Jego drogę i Jego prawo, a nie Mojżesza. Dzięki Jezusowi, Bóg Ojciec dał mi darmo do mojego wnętrza ducha swego Syna i On przez Niego daje mi swoje prawo do serca. Jak napisano, Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto wierzy we mnie nie umrze na wieki. A święty Paweł, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Co to oznacza? Że zbawiony jestem nie przez nakazy i przykazania Mojżesza, lecz przez wiarę w Chrystusa i pójście za Nim. Teraz jestem pod prawem Chrystusowym – jednak wielu, kto jest w duchu prawa, tego nie widzi, bo nie może i ciągle idą za prawem kamiennym. A jak napisano o tym prawie spisanym na kamieniach? Przeklęty człowiek, który go nie spełni. Jak zostanie człowiek przyłapany na łamaniu prawa, to na podstawie 2-3 świadków ma być ukamienowany. Natomiast Jezus uwolnił mnie od tego prawa, bo jestem i żyję w Chrystusie, który przez wiarę daje mi życie. Czy jestem bez prawa? Nie! Żyje pod prawem Chrystusowym, Duch Pański uczy mnie wszystkiego i też trzymam się królewskiego przykazania miłości, które dał nasz Pan Jezus. Gdy się kocha to nie ma kradzieży, zazdrości i wiele, wiele więcej. To wszystko jest proste, gdyż sam Bóg umacnia moje drogi w Chrystusie, tylko sama droga nie jest łatwa. Teraz jestem Chrystusowy, a nie Mojżeszowy. Przez chrzest dałem też świadectwo przed Bogiem, że moje życie należy do Pana, a nie do siebie. Może tak zwane 10 przykazań są uniwersalne, ale życie można zachować wchodząc przez tablice kamienne w całe prawo Mojżesza lub pójście za Jezusem Chrystusem, a jak wiadomo tą drogę utwierdził Bóg Ojciec, gdy dopuścił zniszczenie świątyni i nie ma już ofiar z krwi, tylko jest Chrystus. Taka ciekawostka. Pan Jezus wspomniał że Jan Chrzciciel mimo że największy zrodzony z niewiast, był najmniejszym w Królestwie Bożym – a on żył pod Zakonem Mojżeszowym.
  Jeszcze można się zastanowić, czy jak w całym Nowym Testamencie, gdy pisze przykazanie lub przykazania to odnosi się to zawsze do Dekalogu, czy może czegoś innego, jak słów Chrystusa i Jego przykazania miłości?
  Na koniec w skrócie, to jestem zbawiony, że wierzę w Jezusa Chrystusa i idę za Nim, czy przez spełnianie uczynków zakonu, jak Dekalog i reszta przepisów? Czym więc jest Nowe Przymierze i jakie są jego wymogi, czego prawdziwie wymaga od nas Bóg w Chrystusie? Nowy testament wskazuje na Jezusa Chrystusa i to On ma być wywyższony, a nie Zakon, tego uczy Duch Święty. wersety: J5:24, J6:40, FLP1:28, RZ4:4-5, DZ13:39, RZ13:8, GAL3:10-12, GA5:18, 1KOR9:21, 2KOR3:6, MT7:12, 1TM1:8, HBR9:10

  Łukaszu? Witam cię Serdecznie i cieszę się z twego listu, gdyż poszukując prawdy zawartej w Biblii i tylko w Biblii będziemy mogli skonfrontować swoje poglądy na różne tematy w niej zawarte. Po zapoznaniu się z moim artykułem masz pewne zastrzeżenia i tak na przykład.

  ŁUKASZ Z. WĄTPI I PYTA CZ. 1
  1) Gdy mówię o dwóch Prawach BOGA pytasz: Czyż nie jest to jedno i to samo spisane prawo?.
  Zanim odpowiem na to pytanie chciałbym nie co rozwinąć myśl na temat każdego prawa, tego ludzkiego jak i Boskiego. Każdy zapis spisany w Ustawie państwowej czy Boskiej jest Prawem, które ma chronić nas, ludzi od popełniana błędów w naszym życiu. I tak na przykład, Bóg mówi do Adama 1Mojż.2:16-17 „I dał Pan Bóg taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz”. Jaki wniosek z tego tekstu możemy wysunąć?


W dniu 03.03 2019. Otrzymałem od brata Jana K list treści następującej:.
„W książce Konstantego Bullego pt. Księga Daniela na stronie . 225. Autor pisze na temat sądu z Ks. Daniela 7:9-10 interpretując ten tekst  następująco: „Przewodniczący usiadł”. Sam Bóg przewodniczy  Trybunałowi Najwyższej Sprawiedliwości. Tedy niebiosa odpowiedzą. Sprawiedliwość Jego; albowiem Bóg jest Sędzią –Ps.50:6. Jest dla nas błogosławioną nadzieją, że Sędzią jest Ojciec, bowiem tylko w tym wypadku Syn Boży jest dla nas Najwyższym Kapłanem i Orędownikiem. Gdyby Jezus Chrystus  był sędzią, nie mielibyśmy już orędownika”.

 Natomiast w Ewangelii Jana 5:22 jest napisane: Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki Sąd przekazał Synowi. Jestem adwentystą i do tej pory nie znalazłem żadnej publikacji na ten temat i nie słyszałem żadnego wykładu. Dlatego uprzejmie proszę o wyjaśnienie mi, jak mam rozumieć naukę o Sądzie i roli w nim Ojca i Syna.

 Miły Bracie Janie Witam Serdecznie!
W pierwszej kolejności chcę ci podziękować za ten list i zadane w nim pytanie. Gdyż odpowiadając na zadawane mi pytania bardzo często zastanawiam się, czy moja interpretacja nie których tekstów Pisma Świętego wykorzystywana w odpowiedziach na róże pytania, jest prawidłowa. Nikt do tej pory z adwentystów ani pastorów nie zwrócił mi uwagi na mylne interpretacje tekstów i nie zadał mi żadnego pytania  na ten temat. Dlatego postanowiłem swoje wypowiedzi sam skonfrontować z wypowiedziami innych adwentystów, uwzględniając jednocześnie treści słowa Bożego w poszczególnych tematach.

 

Jeśli interesuje cię życie Jezusa od momentu wjazdu do Jerozolimy, Jego śmierć i życie chrześcijan po Jego śmierci, to obejrzyj film emitowany w Jou Tube pod tytułem >SZATA<
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=qtraHhpMzmA&t=65s
 
               Czas nagrania 2:13:27