Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
798560
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Studyjne

Adwentystyczny światopogląd na zdrowie

Felieton do lekcji Szkoły Sobotniej na 1 lutego 2014 roku

Będąc prawie całkowicie wykrwawiony i śmiertelnie przedawkowany lekami prezydent George Washington na łożu śmierci domagał się słabym głosem, aby “pozwolono mu umrzeć bez dalszego przeszkadzania”. W XVIII wieku naukowe metody leczenia wciąż były w powijakach. Ogólnie w stosunku do ludności stosowano różne bardzo dziwne metody. Powszechnie stosowana była medycyna ludowa, a przetrzymywanie chorych przez wiele dni i tygodni w zamkniętych pomieszczeniach wydawało się być skuteczną metodą. Ludzie spożywali duże ilości mięsa z ciężkimi sosami i przyprawami, które często obciążały system i przyczyniały się do słabego stanu zdrowia i przedwczesnej śmierci.

SERDECZNIE ZAPRASZAM NA  WYKŁADY BIBLIJNE DO WARSZAWY
     W DNIACH OD 11,04,2014 DO 13,04,2014 W GODZ. 18:00
                           PRZY ULICY FOKSAL 8 

 

Arturze Witam cię serdecznie! Dziękuję, żeś chciał napisać do mnie po raz drugi. Cieszę się z tego i przyjmuje to za chęć podjęcia dyskusji na ten temat i być może na wiele innych tematów, które ci się pojawią przy studiowaniu Biblii. Chciałbym ci pomóc w zrozumieniu twych wątpliwości pochodzących z Biblii jak i z twego snu. W pierwszej kolejności chciejmy się zastanowić nad zagadnieniem pieczętowania liczby 144000. Czy jest to liczba rzeczywista, czy symboliczna? Odpowiedź moja w tym względzie będzie za tak i nie!!
Pojęcie Ogólne pieczętowania.
·1= Rozstrzygnięcie, kogo należy opieczętować pieczęcią Bożą,
dokonywane jest w czasie sądu Ob. 14: 7 „Bójcie się Boga i chwałę Mu oddajcie, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon Temu, który stworzył niebo, i ziemię, i morze i źródła wód”, a on rozpoczął się zgodnie z proroctwami w roku 1844, w którym Jezus Chrystus staje się Kapłanem według porządku Melchizedeka Żyd. 6:20. To Chrystus, wypełnia Symbol Starego Testamentu w postaci Najwyższego Kapłana Żyd.9:11-12, Który w dniu sądnym wchodzi za zasłonę by rozpocząć sąd? Daniel 7: 9 pisze:, Gdy patrzyłem, postawiono trony i usiadł Sędziwy, Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Wiersz 10 w końcówce mówi „ Sąd zasiadł i otworzono księgi”.  Jakie Księgi? Niewątpliwie są to: a) księga pamiątek, w której zapisywane są nasze czyny, pobudki intencje, myśli i słowa, czyli całe nasze życie i b) księga życia, w której odnotowuje się tych, którzy wytrwali w wierze i są zaliczeni do ludzi usprawiedliwionych z grzechów, za które umarł Jezus. Ci, którzy znaleźli się w tej księdze są pieczętowani „ Pieczęcią Boga Żywego” I to oni biorą udział w pierwszym zmartwychwstaniu Ob.20: 6. W pieczętowaniu do życia wiecznego biorą udział wszyscy umarli w okresie od Adama aż do powrotu Jezusa Chrystusa.
2= Obok pieczętowania do życia wiecznego, znamy tez pieczętowaniem polegającym na tym, aby oddzielić sprawiedliwych od niesprawiedliwych nie tylko tych, co umarli, ale i tych, którzy żywo doczekali przyjścia Jezusa. A to pieczętowanie odbywa się tuż przed przyjściem Jezusa po raz drugi. Daniel w 12: 1-pisze: „W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi życia.”A wybawienie to polegać będzie na tym, że Jezus przychodzi z orszakiem całego nieba na obłokach Mat.24: 30, tak samo jak odszedł. Dz.1: 11, by zabrać swój Kościół z sobą do nieba. Apostoł Paweł w swym liście do 1.Tes.4:15-17 Pisze: „A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, i razem z nimi porwani będziemy na obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.”. I w tym miejscu może pojawić się pytanie: Ilu będzie ludzi żywych przy przyjściu Jezusa, którzy zaliczeni zostali do grupy 144000 i zostali zabrani wraz ze zmartwychwstałymi do nieba? Czy tylko 144 tysiące? Ponieważ Biblia nie określa tego dokładnie, a opisy tegoż wydarzenia z pieczętowania są przedstawione w formie symbolicznej, nie możemy przyjąć tej liczny za rzeczywistą. Dlatego te okoliczności przemawiają za tym, że liczna opieczętowanych 144000, która wraz z wielkim tłumem zabranym jest do nieba przy drugim przyjściu Jezusa, jest liczbą symboliczną, a nie rzeczywistą.
3=
Jest jednak pewna grupa ludzi, do których i ty należysz, wierzą, że liczba zbawionych, zachowanych przy życiu w czasie przyjścia Jezusa, jest liczbą rzeczywistą a nie symboliczną.
Na podstawie, jakich argumentów takie rozumowanie jest przyjmowane? Po pierwsze: Niektórzy mówią, że proroctwo o pieczętowaniu z Ap.7:1-4 Dotyczy tylko tych osób, którzy doczekali czasu wielkiego ucisku Mat.24: 21, jakiego nie było od samego początku, aż do czasu powtórnego przyjścia Jezusa, dlatego pieczętowanie nie może dotyczyć osób z czasu wcześniejszego. Po drugie: Marek w 13: 20 pisze: „Jeśliby Pan nie skróciłby tych dni, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skróci te dni.” I w tym miejscu zwolennicy wierzący w literalną liczbę opieczętowanych mówią, że owe skrócenie dni nie dotyczy tylko długości czasu udręki, ale i zabranie do grobu tych, którzy nie wytrzymaliby cierpień, tortur i bólu, o czym pisze Izajasz 26: 19-20 mówiąc, aby skryli się w swych pokojach ( grobach-moja uwaga) na krótki czas. Pozostaliby tylko ci silni w wierze i ciele, by, jako ostatni bojownicy wiary na wzór Daniela i jego trzech towarzyszy wydali ostatnie świadectwo wiary. Tylko ci, co wyszli zwycięsko z wielkiego ucisku, będą śpiewać nową pieśń Ob.14.3 wraz z tymi, którzy nie ulegli ekumenicznej trójcy: z Bestią, jej Obrazem i Smokiem, śpiewających pieśni Baranka i Mojżesza Ap. 15:3. Obie, więc wersje z pozoru mają uzasadnienie w Biblii, na TAK i NIE, że liczba 144000 jest liczbą rzeczywistą, jak i na to, że jest liczbą symboliczną. A zatem która wersja jest prawidłowa? Uważam, że nie możemy jednoznacznie i pewnie wypowiadać się za żadną z nich. Dlaczego? Bo proroctwa, które się jeszcze nie wypełniły, a Biblia tego dokładnie nie opisuje jest dla nas pewną tajemnicą. Dlatego też przyjmując wersje obojętnie jaką, będzie to  wersja tylko domniemana, a nie prawdziwa. Tylko proroctwa, które się wypełnił możemy określić za pewne i rzeczywiste. Bo w tedy mamy dokładne dowody w opisach historycznych, które poświadczają poszczególne fakty, z ich wydarzeń.  Dlatego moja odpowiedź na ten temat jest za: TAK jak I NIE. Bo jedna jak i druga wersja może być prawdą tylko domniemaną, uzależnioną od osobistego wyboru każdego człowieka. Każda z tych dwóch wersji nie stanowi doktryny wiary, od której zależne jest zbawienie
. I tak na przykład dla Ciebie noże to być wersja rzeczywista a dla innej osoby wersja symboliczna. Nie ma to żadnego znaczenia zbawczego. A ta rzecz jest najważniejsza. Mateusz w 6: 33 Pisze: Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Opisy proroctw w postaci symbolicznej, jak i przedstawienie pewnej nauki w postaci przypowieści i przysłów mają na celu pogłębienia naszej wiedzy i refleksji myślowej, z której możemy wyciągnąć pewną naukę do naszego osobistego życia i postępowania. Jeśli chodzi o sny to i w tej sprawie są różne wersje. Jedni uważają, że jego sen jest snem danym przez Boga i dlatego wysuwają różne teorie prorocze tak, jak to i ty czynisz. Inni znów uważają, że jest to tylko twór wyobraźni, który zakorzenił się w myślach na skutek głębokich przeżyć. Jeszcze inni uważają, że sny mogą być też nie od Boga, ale od diabła i w tej sprawie powołują się na teksty Biblijne takie jak. Apostoł Paweł w 2Kor.11:14 Pisze: „ Wszak i szatan przybiera postać anioła światłego”, który jako DUCH, może nie tylko pokazywać się w światłości, ale i oddziaływać na umysł i nasze zmysły – moja uwaga. Znamy przypadki w Biblii, że on szatan może też, kierować życiem człowieka opętanego.
Może też dokonywać wiele cudów jak i wiele zjawisk nadprzyrodzonych, podrabiając je na wzór Zbawiciela
Mateusz w 24: 24-27 tak pisze: Powstaną, bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można zwieść i wybranych. Oto przypowiedziałem wam. Gdyby wam powiedziano: oto jest cud lub inne zjawisko – nie wychodźcie i nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu aż na zachód, tak będzie przyjście Syna człowieczego. Jaki z tond płynie wniosek? A no taki, że zjawiska pochodzące od Boga będą widoczne na całej kuli ziemskiej i nie będą widziane tylko przez jednego człowieka, czy kilka osób, ale wszystkich mieszkańców naszej planety. Cząstkowe zjawiska są zwykłą podróbką szatańską.
 Tak, więc biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, uważam, że w twoim przypadku, sny mają związek z twym wielkim wstrząsem i przeżyciem, które przeżyłeś, jako dziecko w czasie zjawiska opisanego powyżej. W Tym miejscu pragnę nadmienić, że nie jest to pieczętowanie w takim sensie, o którym mówi Biblia. A zjawisko, które widziałeś zaliczyłbym raczej do podobnych zjawisk w postaci UFO, tylko nie w postaci latających talerzy, ale krzyża, a na ten temat mam swoje osobiste zdanie, które w tym liście nie będę rozwijał. Serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w studium Słowa Bożego

 

 

 

 

 Jeden z internautów w dniu 16, 03, 2013-03-19 napisał: ·Witaj Janku! Przepraszam, ale ze względu na brak czasu nie będę w stanie uporządkować i przesłać ci całej rozmowy, dlatego zaznaczyłem w ostatnim mailu, że będzie to fragment rozmowy. Starałem się uporządkować przesłane pliki na zasadzie zarzut i odpowiedź. Oczywiście, że niektóre są oderwane z kontekstu. Dopowiem tylko, że nasza dyskusja dotyczyła pochwycenia. To był główny temat. Wokół niego krążyliśmy dotykając takich zagadnień jak:
1.24 Starców, kim są? Dlaczego są w niebie?
2.Oblubienica Jezusa. Kim jest? Czy jest to Nowe Jeruzalem? A może Kościół?
3.144000 Czy są to literalni Żydzi czy duchowy Izrael?
4.Trąba w Tm. 24 I trąba w 1Tes.4, 16N To ta sama trąba czy dwie różne trąby, czyli inne wydarzenia?
5.Dn 9, 24n
6.Przyjście Jezusa ze świętymi i aniołami w kontekście 1Tes3, 13 i 2Tes1, 7·Pozdrawiam. Czekam na twoje uwagi.

 

 

Witam Cię serdecznie!..........................................................................................
 List twój odebrałem w dniu 12. 01.2013 R. Piszesz, że cię do tej pory nikt nie odwiedził. Tym się nie martw na pewno ktoś cię odwiedzi tylko później.  Piszesz też, że w bibliotece Zakładu Karnego mogą być tylko książki, więc spytaj też, czy przyjmą książki o treści religijnej. A czy ty możesz posiadać swój magnetofon kasetowy, wtedy wysłałbym ci na własność. Następne pytanie związane jest z chęcią studiowania Biblii, którą w części poznałeś w Korespondencyjnej Szkole Biblijnej w Bielsku Białej. Czy posiadasz Biblie? Jeśli nie, to z chęcią ci ją wyślę. Chętnie podejmę się zadania, o które prosisz, ale tylko drogą listową. To jednak pociąga za sobą pewne koszta. Czy palisz papierosy? Jeśli tak, to rzuć je! Zaoszczędzi to pewne fundusze na znaczki i przyczynić się może, do lepszego samopoczucia i zdrowia. Zadawaj w liście pytania na różne tematy związane z Bogiem, wiarą i religią, a ja będę starał się na nie odpowiadać szczegółowo.. W ten sposób poznasz Boga i jego zasady wiary, życia i postępowania każdego człowieka, który pragnie żyć z Jego wolą i Przykazaniami. Ciekawi mnie czy rozpocząłeś czytać książeczkę, którą ci wysłałem, jeśli tak to z chęcią przyjmę informacje czy ci się spodobała. Pragnę abyś był szczery w odpowiedziach i pisał mi nie tylko czy ci podoba się, ale zadawał pytania, jeśli coś nie rozumiesz lub też posiadasz inną wiedzę na temat przeczytanych rozdziałów. Tylko wymiana zdań może przyczynić się do zrozumienia CZYTANEJ KSIĄŻKI I BIBLII. To jest jedyna reguła do poznania tematu, który cię interesuje. Pytasz się, czy jestem pastorem? Nie, nie jestem nim. Ale wypowiedziane słowa Apostoła Piotra, do zwykłych ludzi, takich, jakim ty i ja jesteśmy i wszystkich tych, którzy poznali Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa i zaczęli żyć zgodnie z Jego zasadami., Mówi on: Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności, do cudownej swojej światłości 1 Piotr 2:9” BW Czy zrozumiałeś ten werset o co w nim chodzi? Mówi on, że jeśli i ty uwierzysz  w Boga i zaakceptujesz swą wiarę przez chrzest Święty to wtedy Bóg przyjmuje cię za swego syna i stajesz się, kapłanem nabytym przez Boga . Dla jakiego celu? Abyś rozgłaszał cnoty tego który  Cię  powołał z ciemności do cudownej swojej  światłości Temu celowi warto żyć i poświęcić się be reszty!
 Jednocześnie wysyłam Ci następną książkę:, Aby Poznać Boga – używaną i kilka miesięczników Znaki Czasu pisanego w różnych okresach czasowych i jeden miesięcznik Głos Adwentu poświęcony na Tydzień modlitwy z 1010 Roku. Czekam z niecierpliwością na następny list.  Serdecznie cię pozdrawiam i życzę, choć w niedogodnościach, Wiele Błogosławieństw Bożych i zdrowia.
 Twój przyjaciel Janek
PS Książki które wysyłam do ciebie, są twą własnością. Natomiast jeśli biblioteka przyjmie książki o treści religijnej wyśle je osobą paczką.