Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
670831
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Studyjne

(Kopiał z http://adwent.pl )
Alfred J. Palla/Znaki Czasu - 12/2007, fot. istockphoto/Verena Matthew
Ludzie od wieków toczą spór o to, czy Jezus miał rodzonych braci, czy też było to potomstwo Józefa z pierwszego małżeństwa. Nie brak też głosów, że wymienieni w ewangeliach bracia to kuzyni Jezusa. Czy na podstawie Biblii można to jednoznacznie rozstrzygnąć?
W prawosławnym klasztorze św. Gerasimosa na Pustyni Judzkiej zachowała się piękna ikona. Przedstawia Świętą Rodzinę uciekającą do Egiptu przed złymi zamiarami Heroda Wielkiego. Z przodu kroczy sędziwy Józef niosący na swoich barkach małego Jezusa. Za nim na białym koniu jedzie Maria, a pochód zamyka młodzieniec, który pogania konia. Mnisi nie znają daty powstania malowidła, które jest w ich klasztorze od setek lat, ale nie mają wątpliwości, że owym młodzieńcem jest Jakub, syn Józefa.

Niniejszy artykuł pochodzi z linku:
http://www.cai.org/pl/studia-biblijne/co-m%C3%B3wi-biblia-o-alkoholu                                     
"Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła. Bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija" PRZYPOWIEŚCI 23:31-32.
Wino - Sporządzanie i Użycie
Słowo "wino" użyte jest w niektórych częściach Biblii, ale nie zawsze jest jasne czy oznacza to napój alkoholowy czy też nie. We wczesnych wiekach ludzie byli przyzwyczajeni do wyciskania soku z winogron przeznaczonego do natychmiastowej konsumpcji. Możemy zobaczyć to w 1 MOJŻESZOWA 40:11: "A miałem w ręku puchar faraona. Wziąłem więc grona i wycisnąłem je do pucharu faraona, a puchar wręczyłem faraonowi". Było wiele metod zapobiegania fermentacji soku i temu by stał się alkoholem. Jedną z nich było robienie gęstego soku poprzez gotowanie, chłodzenie, filtrowanie i ponowne podgrzewanie. Innym, znanym już wówczas sposobem, było konserwowanie soku poprzez dodanie chemikaliów, takich jak siarka. Do produkcji napoju alkoholowego, winogrona były wyciskane w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach, a sok był potem przechowywany w różnych kamiennych naczyniach. Pory drożdżowe mogły osadzić się na soku rozpoczynając proces fermentacji. Zasadniczo w ten sam sposób wino jest wytwarzane do dnia dzisiejszego. Wino wytwarzane jest poprzez częściową lub całkowitą fermentację cukru znajdującego się w soku owocowym. Drożdże odgrywają główną rolę w procesie fermentacji. Komórki drożdży produkują system enzymów zwany "zymazą", który zdolny jest rozdzielić cukier na alkohol i CO2. Pory drożdżowe znajdujące się w powietrzu lub w owocu, automatycznie rozpoczynają fermentację kiedy wejdą w kontakt z rozkładającym się cukrem zawartym w owocu. Komercyjna produkcja wina oczywiście nie może polegać na założeniu, że te komórki drożdży są już obecne, dlatego używany jest specjalnie hodowany gatunek drożdży, by zapewnić szybką i skuteczną fermentację. Normalnie zawartość alkoholu w winie wynosi między 6 a 14 procent. Zawartość wyprodukowanego alkoholu zależy od tego, czy proces fermentacji był zatrzymany czy kompletny. Wielkie znaczenie ma również zawartość cukru dostępnego dla fermentacji. W idealnych warunkach maksymalna zawartość wyprodukowanego alkoholu podczas fermentacji wina wynosi 20 procent. Ta granica nie może być przekroczona, ponieważ komórki drożdży nie przeżyją w wyższym stężeniu alkoholu. Niektórzy twierdzą, że ludzie w czasach starożytnych nie wiedzieli jak zapobiec fermentacji soku. Dlatego twierdzą, że wszystkie wina musiały być alkoholowe. Faktycznie istnieją dowody pochodzące od wczesnych pisarzy, które podtrzymują twierdzenie, że pospolicie pito wina bezalkoholowe, i że czasami były one nazywane najlepszymi winami. F.R. Lees (Ph.D.) i Dawson Burns (M.A.) w swojej pracy "Temperance Bible Commentary" jasno i autentycznie cytują Arystotelesa, Herodotusa, Józefa, Pliniusza, Columella i innych greckich i rzymskich pisarzy. Ta książka zawiera co najmniej 5 metod konserwacji owoców i niedopuszczania do fermentacji soku owocowego. Jednym z przykładów było dodawanie chemikaliów takich jak siarka, innym odsączanie wody i zagęszczanie soku owocowego na syrop. Kiedy zagęszczenie cukru wynosi ponad 32 procent, wtedy komórki drożdży nie mogą przeżyć i fermentacja jest zastopowana. Jedyną rzeczą, jaką trzeba było zrobić, by otrzymać niesfermentowany sok z winogron było rozcieńczenie syropu z wodą. Pliniusz, który poświęcił przedmiotowi wina cały 14 rozdział swojej książki "Historia Naturalis" (60 lat po Chrystusie), odkrył, że istnieje 185 różnych nadających się do picia win.Statystyka, jest informacją wszystkim tym, którzy zadawali mi pytania, jak jest spopularyzowany i rozpoznawalny mój serwer w Internecie?. Postanowiłem, więc wybrać te pozycje ze statystyki, które przybliżą wszystkim zainteresowanym skalę zainteresowania serwerem w poszczególnych krajach. Informację tą będę aktualizował, co trzy miesiące począwszy od stycznia 2011 roku. 

Aby zrozumieć służbę Chrystusa w świątyni niebieskiej, jako Najwyższego Kapłana, konieczne jest, zapoznanie się ze służbą w świątyni starotestamentowej. Po wyjściu Izraela z niewoli Egipskiej, Bóg polecił Mojżeszowi, aby ten wystawił święty przybytek dla Boga, w którym zamieszka wśród swego ludu. (2 Mojż,25,8;  29,43-45.) Przybytek zbudowany na wzór świątyni niebieskiej (2Mojż. 25, 8-9; Żyd.8,5) Był symbolem „ prawdziwego przybytku, który Bóg zbudował, a nie człowiek(Żyd.8,2) Bez studiowania, i bez zapoznania się ze świątynią, chrześcijanie nie poznają Chrystusa, jako Najwyższego Kapłana, mimo, że służba ta stanowi istotę chrześcijaństwa i jest ośrodkiem pokuty i pojednania. Świątynia starotestamentowa, była namiotem o drewnianych ścianach. Dach składał się z czterech warstw materiału. Warstwa wewnętrzna, była z białego jedwabiu przeplatana hiacyntem, szarłatem i dwa kroć farbowanym karmazynem. Budynek miał rozmiary 10x30 łokci. ( 1 łokieć około 0, 46 m) Budynek w raz z placem obejmował teren o powierzchni 50x100 łokci i w całości był ogrodzony.

 

Wybrane myśli z książki „ Ostatnie Wydarzenia na ziemi w Proroctwach Pisma Świętego” Autorstwa Jonatana Dunkela

Gdy Chrystus przyjdzie ponownie na naszą planetę zastanie tylko dwa kościoły. Mat.25, 31-34 „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I się zgromadzą przednim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „ Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!” Ewangelista Mateusz przedstawia nam Jezusa Chrystusa, który przyznaje się tylko do jednej grupy ludzi. Ludzi, którzy przyjęli Jego nauki, Jego zbawczą łaskę i posłuszeństwo przykazaniom.(Jan.14,15; 1 Jan.5,3; Ob.12,17) Przyznaje się do ludzi tych, którzy wiarę swą opierają tylko na naukach Pisma Świętego, a nie na naukach i tradycjach ludzkich. Zapoznaj się też z audycją Jona Pauliena na podobny temat: Jak uniknąć zwiedzenia 

 

Czas Wykładu 46:42

 


 

Grupa przedstawiona jest w symbolicznym opisie Kościoła, do którego przyznaje się Jezus Chrystus, jako oblubieniec.„Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na głowie wieniec z gwiazdami dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia.”Ob.12, 1-2. W symbolice biblijnej Kościół Boży, do którego przyznaje się Chrystus, zawsze występuje, jako niewiasta, oblubienica, a Chrystus, jako oblubieniec. Kościół ten obleczony jest w słońce, z którego promieniuje jasność,  ukryta w Nowym Testamencie. Światłość ta bije od samego Jezusa Chrystusa, a odblask tej jasności rzucany jest na Stary Testament, księżyc, na którym kościół ten stoi. Inaczej mówiąc, Kościół ten zawiera nauki całego Pisma Świętego. Chrystus jest kamieniem węgielnym tego kościoła, na którym jest on zbudowany. Dwanaście gwiazd, to nic innego jak dwunastu apostołów, którzy zakładali podwaliny, fundamenty tego kościoła. Rodowód Chrystusa ma swój początek w tym Kościele. Znakiem rozpoznawczym świętych z tego kościoła jest„ wytrwałość w przestrzeganiu PRZKAZAŃ BOŻYCH I WIARY JEZUSA „ OB.14,12,
Pierwsze przykazanie mówi, aby nie mieć innych bogów przed Bogiem Wj.20,2, Tymczasem diabeł otrzymuje cześć, gdy mieszkańcy ziemi oddają pokłon Bestii, której użyczył swój autorytet i moc Ap.13,3-4.

 

Przykazanie drugie zakazuje czci dla obrazów i posągów Wj.20,3-6. Diabeł zaś sprawia, że „ wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddają pokłonu obrazowi Bestii Ob.13,15.

 

Przykazanie trzecie mówi, żeby nie wzywać imienia Pana Boga nadaremno. Wj.20,3-6, Bestia zaś „ otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu Ob.13,7

 

Przykazanie czwarte czyni siódmy dzień pieczęcią stworzenia i znakiem między Bogiem a Jego ludem Wyj. 20,8-11 I 31, 17, zaś diabeł wprowadza w to miejsce inny dzień, jako swój znak: piętno Bestii Ob.13, 16-17. Kierując naszą uwagę na cztery pierwsze przykazania Boże, autor Objawienia zapowiada, że odstępcza religijność czasów końca podrobi je i zaatakuje. Kluczowy zwrot w rozdziałach Apokalipsy, które to zapowiadają, jest „ oddawanie pokłonu”. W 13 i 14 rozdziale Objawienia słowo „pokłon” w sensie oddawania czci powtarza się siedem razy!

 

Sześć razy mówi się o pokłonie mocom szatana (Ob.13, 4.8.12.15.; 14, 9.11.), a tylko raz o pokłonie Bogu.Ob.14, 7. Brzmi on tak: „ Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód” Jest to nawiązanie do czwartego przykazania Bożego ze Starego Testamentu, pieczęci, Bożej. Ks. Wyjścia 20,8-11.

 

Cytując IV przykazanie w centrum rozdziałów poświęconych walce między Chrystusem a Szatanem o duchową cześć, Ap. Jan wskazuje na element PRAWA BOŻGO, którego odstępcza trójca nie uczci (Smok z nieba.Ob.12, 13. Bestia z morza Ob.13, 1. Bestia z ziemi Ob.13, 11) Święcenie soboty jest testem lojalności wobec Boga Ob.14, 12. W czasach końca sobota spełnia podobną rolę, jak drzewo dobrego i złego w raju.. Drzewo to na zewnątrz nie różniło się od innych, z wyjątkiem tego, że Bóg zakazał z niego spożywać owoce. Rdz.2,17. Test lojalności polegał na wierności i zaufaniu wobec Boga. Podobnie i sobota nie różni się niczym od pozostałych dni tygodnia. Z ludzkiego punktu widzenia święcenie tego dnia niesie tyle samo korzyści, co święcenie innego dnia. A jednak Bóg wybrał siódmy dzień na odpoczynek i nabożeństwa. Rdz.2,3.Tak jak drzewo na początku, tak i sobota w czasach końca przetestuje każdego człowieka wierność do Boga i lojalność wobec Słowa Bożego.  

 

W końcowych dniach ludzie będą mieli do wyboru dwa rodzaje religijności. Jedna ma korzenie w ofierze Abla, a druga w ofierze Kaina. Obaj zbudowali ołtarz i złożyli ofiarę. Na pierwszy rzut oka obaj uczcili Boga.. Podczas, gdy Abel złożył Bogu to, co wskazywało na Zbawiciela, Kain złożył to, co się jemu wydawało za właściwe. Religijność Abla nawiązuje do religijności Mojżesza, który przyjmował Prawo Boże na górze Synaj, Kaina zaś do tych, którzy w tym samym czasie czcili złotego cielca, jako Boga.. Jeden przywołuje na pamięć Eliasza, który zachował wierność Bogu w czasie odstępstwa, drugi zaś naród, który poszedł za popularną w starożytności religią słońca.

 

Wyznawcy Boga, którzy naśladują Kaina zawsze tworzyli silniejszą większość. Czcząc Boga według własnego widzimisię zawsze gotowi są prześladować tych, którzy czczą Go zgodnie z Jego Słowem. Tuż przed drugim przyjściem naszego Pana, ludzie podzielą się. Mniejszość, która okaże wierność wobec przykazań Bożych, łącznie z IV przykazaniem. Ob.14, 12, 7, oraz większość, która zaakceptuje zmienione przykazania, świętując dzień pierwszy zamiast siódmego.

 

Nikt nie będzie neutralny. Objawienie Świętego Jana ukazuje dwa kościoły o globalnym zasięgu. Nie znaczy to, że na ziemi będą tylko dwa wyznania, ale raczej, że ludzie będą musieli wybrać po między religijnością ucieleśnioną w ramach jednego z nich. Pierwszy Kościół nauczać będzie wszystkich przykazań Bożych, jako wyrazu miłości i lojalności do swego Stwórcy Ob.12, 17 i mimo to, że Kościół ten będzie niewielki Mat.7, 14; Łuk. 12,32, To zasięg jego działalności będzie ogólnoświatowy Mat.24, 14. Przyłączą się do niego ludzie z każdego narodu, szczepu języka i ludu. Ob.14,6.

 

Kościół odstępczy, ukazany jest w Objawieniu, jako pojący ludzi winem fałszywych nauk, wywyższający swój dzień w miejsce Bożego i traktujący ten akt, jako znak swego autorytetu Ob.17, 1-, 6 a w razie jego osłabienia, wykorzystywać będzie władze państwowe do uprawomocnienia tego aktu, ustawami państwowymi. Kościół ten też ma zasięg globalny, ale ma większą popularność. Idzie za nim w podziwie cała ziemia. Ob.13, 3 Obawa przed sankcjami ekonomicznymi Ob.13, 17 przekona wszystkie mniejsze kościoły chrześcijańskie i niechrześcijańskie, aby przyjąć znak mocy odstępczej religijności. Pod sztandarem tego Kościoła utworzy się koalicja, składająca się z wszystkich kościołów chrześcijańskich i niechrześcijańskich, która zgromadzi wszystkich swych zwolenników do ostatecznej walki z Bogiem i Jego ludem, który zachowuje wszystkie przykazani Boże i wiarę Jezusa Ob.16, 13-15; Ob.12.17

 

Ludzie, którzy nie zostaną opieczętowani pieczęcią Bożą, otrzymają piętno Bestii, a ta czynność jest wciąż przed nami.. Dzisiaj możesz jeszcze się opowiedzieć, po, której stronie masz stanąć, Chrystusa? Czy, kościoła odstępczego? Czy możesz określić się, do którego z nich, należysz