Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
798565
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Studyjne

Wybrane myśli z książki „ Ostatnie Wydarzenia na ziemi w Proroctwach Pisma Świętego” Autorstwa Jonatana Dunkela

Gdy Chrystus przyjdzie ponownie na naszą planetę zastanie tylko dwa kościoły. Mat.25, 31-34 „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I się zgromadzą przednim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „ Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!” Ewangelista Mateusz przedstawia nam Jezusa Chrystusa, który przyznaje się tylko do jednej grupy ludzi. Ludzi, którzy przyjęli Jego nauki, Jego zbawczą łaskę i posłuszeństwo przykazaniom.(Jan.14,15; 1 Jan.5,3; Ob.12,17) Przyznaje się do ludzi tych, którzy wiarę swą opierają tylko na naukach Pisma Świętego, a nie na naukach i tradycjach ludzkich. Zapoznaj się też z audycją Jona Pauliena na podobny temat: Jak uniknąć zwiedzenia 

 

Czas Wykładu 46:42

 


 

Grupa przedstawiona jest w symbolicznym opisie Kościoła, do którego przyznaje się Jezus Chrystus, jako oblubieniec.„Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na głowie wieniec z gwiazdami dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia.”Ob.12, 1-2. W symbolice biblijnej Kościół Boży, do którego przyznaje się Chrystus, zawsze występuje, jako niewiasta, oblubienica, a Chrystus, jako oblubieniec. Kościół ten obleczony jest w słońce, z którego promieniuje jasność,  ukryta w Nowym Testamencie. Światłość ta bije od samego Jezusa Chrystusa, a odblask tej jasności rzucany jest na Stary Testament, księżyc, na którym kościół ten stoi. Inaczej mówiąc, Kościół ten zawiera nauki całego Pisma Świętego. Chrystus jest kamieniem węgielnym tego kościoła, na którym jest on zbudowany. Dwanaście gwiazd, to nic innego jak dwunastu apostołów, którzy zakładali podwaliny, fundamenty tego kościoła. Rodowód Chrystusa ma swój początek w tym Kościele. Znakiem rozpoznawczym świętych z tego kościoła jest„ wytrwałość w przestrzeganiu PRZKAZAŃ BOŻYCH I WIARY JEZUSA „ OB.14,12,
Pierwsze przykazanie mówi, aby nie mieć innych bogów przed Bogiem Wj.20,2, Tymczasem diabeł otrzymuje cześć, gdy mieszkańcy ziemi oddają pokłon Bestii, której użyczył swój autorytet i moc Ap.13,3-4.

 

Przykazanie drugie zakazuje czci dla obrazów i posągów Wj.20,3-6. Diabeł zaś sprawia, że „ wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddają pokłonu obrazowi Bestii Ob.13,15.

 

Przykazanie trzecie mówi, żeby nie wzywać imienia Pana Boga nadaremno. Wj.20,3-6, Bestia zaś „ otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu Ob.13,7

 

Przykazanie czwarte czyni siódmy dzień pieczęcią stworzenia i znakiem między Bogiem a Jego ludem Wyj. 20,8-11 I 31, 17, zaś diabeł wprowadza w to miejsce inny dzień, jako swój znak: piętno Bestii Ob.13, 16-17. Kierując naszą uwagę na cztery pierwsze przykazania Boże, autor Objawienia zapowiada, że odstępcza religijność czasów końca podrobi je i zaatakuje. Kluczowy zwrot w rozdziałach Apokalipsy, które to zapowiadają, jest „ oddawanie pokłonu”. W 13 i 14 rozdziale Objawienia słowo „pokłon” w sensie oddawania czci powtarza się siedem razy!

 

Sześć razy mówi się o pokłonie mocom szatana (Ob.13, 4.8.12.15.; 14, 9.11.), a tylko raz o pokłonie Bogu.Ob.14, 7. Brzmi on tak: „ Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód” Jest to nawiązanie do czwartego przykazania Bożego ze Starego Testamentu, pieczęci, Bożej. Ks. Wyjścia 20,8-11.

 

Cytując IV przykazanie w centrum rozdziałów poświęconych walce między Chrystusem a Szatanem o duchową cześć, Ap. Jan wskazuje na element PRAWA BOŻGO, którego odstępcza trójca nie uczci (Smok z nieba.Ob.12, 13. Bestia z morza Ob.13, 1. Bestia z ziemi Ob.13, 11) Święcenie soboty jest testem lojalności wobec Boga Ob.14, 12. W czasach końca sobota spełnia podobną rolę, jak drzewo dobrego i złego w raju.. Drzewo to na zewnątrz nie różniło się od innych, z wyjątkiem tego, że Bóg zakazał z niego spożywać owoce. Rdz.2,17. Test lojalności polegał na wierności i zaufaniu wobec Boga. Podobnie i sobota nie różni się niczym od pozostałych dni tygodnia. Z ludzkiego punktu widzenia święcenie tego dnia niesie tyle samo korzyści, co święcenie innego dnia. A jednak Bóg wybrał siódmy dzień na odpoczynek i nabożeństwa. Rdz.2,3.Tak jak drzewo na początku, tak i sobota w czasach końca przetestuje każdego człowieka wierność do Boga i lojalność wobec Słowa Bożego.  

 

W końcowych dniach ludzie będą mieli do wyboru dwa rodzaje religijności. Jedna ma korzenie w ofierze Abla, a druga w ofierze Kaina. Obaj zbudowali ołtarz i złożyli ofiarę. Na pierwszy rzut oka obaj uczcili Boga.. Podczas, gdy Abel złożył Bogu to, co wskazywało na Zbawiciela, Kain złożył to, co się jemu wydawało za właściwe. Religijność Abla nawiązuje do religijności Mojżesza, który przyjmował Prawo Boże na górze Synaj, Kaina zaś do tych, którzy w tym samym czasie czcili złotego cielca, jako Boga.. Jeden przywołuje na pamięć Eliasza, który zachował wierność Bogu w czasie odstępstwa, drugi zaś naród, który poszedł za popularną w starożytności religią słońca.

 

Wyznawcy Boga, którzy naśladują Kaina zawsze tworzyli silniejszą większość. Czcząc Boga według własnego widzimisię zawsze gotowi są prześladować tych, którzy czczą Go zgodnie z Jego Słowem. Tuż przed drugim przyjściem naszego Pana, ludzie podzielą się. Mniejszość, która okaże wierność wobec przykazań Bożych, łącznie z IV przykazaniem. Ob.14, 12, 7, oraz większość, która zaakceptuje zmienione przykazania, świętując dzień pierwszy zamiast siódmego.

 

Nikt nie będzie neutralny. Objawienie Świętego Jana ukazuje dwa kościoły o globalnym zasięgu. Nie znaczy to, że na ziemi będą tylko dwa wyznania, ale raczej, że ludzie będą musieli wybrać po między religijnością ucieleśnioną w ramach jednego z nich. Pierwszy Kościół nauczać będzie wszystkich przykazań Bożych, jako wyrazu miłości i lojalności do swego Stwórcy Ob.12, 17 i mimo to, że Kościół ten będzie niewielki Mat.7, 14; Łuk. 12,32, To zasięg jego działalności będzie ogólnoświatowy Mat.24, 14. Przyłączą się do niego ludzie z każdego narodu, szczepu języka i ludu. Ob.14,6.

 

Kościół odstępczy, ukazany jest w Objawieniu, jako pojący ludzi winem fałszywych nauk, wywyższający swój dzień w miejsce Bożego i traktujący ten akt, jako znak swego autorytetu Ob.17, 1-, 6 a w razie jego osłabienia, wykorzystywać będzie władze państwowe do uprawomocnienia tego aktu, ustawami państwowymi. Kościół ten też ma zasięg globalny, ale ma większą popularność. Idzie za nim w podziwie cała ziemia. Ob.13, 3 Obawa przed sankcjami ekonomicznymi Ob.13, 17 przekona wszystkie mniejsze kościoły chrześcijańskie i niechrześcijańskie, aby przyjąć znak mocy odstępczej religijności. Pod sztandarem tego Kościoła utworzy się koalicja, składająca się z wszystkich kościołów chrześcijańskich i niechrześcijańskich, która zgromadzi wszystkich swych zwolenników do ostatecznej walki z Bogiem i Jego ludem, który zachowuje wszystkie przykazani Boże i wiarę Jezusa Ob.16, 13-15; Ob.12.17

 

Ludzie, którzy nie zostaną opieczętowani pieczęcią Bożą, otrzymają piętno Bestii, a ta czynność jest wciąż przed nami.. Dzisiaj możesz jeszcze się opowiedzieć, po, której stronie masz stanąć, Chrystusa? Czy, kościoła odstępczego? Czy możesz określić się, do którego z nich, należysz

 

 

 

 

 

Mail od Darka z dnia 15.09.2007  14:52

Witam! Mieszkam w Berlinie i chce prosić o pomoc. Gdzieś w Piśmie Św. wyczytałem, że Pan Bóg po Armagedonie weźmie tylko wybraną liczbę ludzi (ok. 144 tys.) i Mam w domu Pismo Św. Starego i  Nowego Testamentu i normalne Pismo Św. Są one wydane Przez Benedyktynów Tynieckich  Koniecznie chce znaleźć  taki werset jak napisałem powyżej. Proszę mi to ułatwić i pomóc mi to znaleźć w Piśmie Św. D.Gotszalk. Pozdrawiam i czekam na odp.

Panie Darku Serdecznie witam!

W Piśmie Świętym nie znajdzie Pan nigdzie takiego stwierdzenia, że liczba 144 tysiące zabrana będzie do nieba przed czy po Armagedonie. Nie mniej o liczbie 144 tysiące i zabraniu ich do nieba jak i o Armagedonie Pismo Święte mówi. Aby można było dokładnie zrozumieć to, co chciał przedstawić Jan w swych opisach o Armagedonie, jak i o liczbie 144 tysiącach, musimy najpierw zrozumieć, czego dotyczy Armagedon i jacy to ludzie opieczętowani pieczęcią Bożą na czołach zostali zaliczeni do tej grupy.

O Bestii tej w Ob.13, 11-17 tak jest napisano „Potem ujrzałem inną, Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak, iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano czynić przed Bestią, mówiąc by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak, iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymają znamię na prawą rękę lub na czoło, i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto niema znamienia, imienia Bestii lub liczby jej imienia. Przeanalizowanie tych wersetów jest bardzo ważne, gdyż pomagają nam w zrozumieniu proroctwa z Objawienia 13, 1-10, mówiące o bestii z siedmioma głowami. Po dokładnym przestudiowaniu tego zagadnienia dowiemy się, że tą siódmą głową bestii będą Stany Zjednoczone Ameryki.

 

W Objawieniu 13, 1-10 o pierwszej Bestii tak jest napisane „ I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diamentów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej, jakoby niedźwiedzia, paszcza jej, jakoby paszcza lwa  A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę, I ujrzałem jedną z jej głów jakoby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna, została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią; i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii i Bestii pokłon oddali mówiąc: Któż podobny jest do Bestii, i któż potrafi rozpocząć z nią walkę? A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich. Dano Jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem, i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane w księdze zabitego Baranka. Jeśli kto ma uszy, niech posłyszy! Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem, mieczem musi być zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.”