Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
715233
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 Dalsze wypowiedzi duchowieństwa katolickiego w artykule Gazety Warszawskiej z 7-13 kwietnia 2017 a opublikowanej linku: http://konfrontacje.com.pl/artykuly/swiat-polityki-i-religii/405-wypowiedzi-duchowienstwa-katol

Ks. Stanisław Małkowski mówi:
Wypowiedź 001
Wypowiedź ta jest zgodna z moim sumieniem i ja tak samo rozumiem, że w państwie ziemskim wszystkie czynniki i zabiegi dla bezpieczeństwa człowieka powinne być z sobą powiązane i zabezpieczone, by w państwie wzmacniał się dobrobyt, ład i bezpieczeństwo. Zatem polityka w swerze edukacji, służbie zdrowia, w ekonomii, produkcji i handlu powinne być z sobą powiązane i nie powinno się jej zmieniać, przy każdorazowej zmianie rządu. A niestety tak się dzieje! Zamiast nie wielkich korekt i ulepszeń, burzy się wszystko i ustala całkowicie nowe ustawy i nie często przeciwstawne do poprzednich. Moim zdaniem taka polityka przypomina mi politykę bolszewizmu, który po obaleniu cara burzył wszystko, począwszy od pałaców carskim a skończywszy na kulturze. To samo działo się w Chinach jak i w Europie, w której palono Biblie pisaną w językach narodowych, jak i książki wybitnych uczonych, które podważały naukę nie chrześcijańskiego już Kościoła Rzymskokatolickiego. Podobną politykę mogliśmy zauważyć, u nie których obywateli naszego państwa domagających się zburzenia Pałacu Kultury w Warszawie, który wybudowany został przez ZSRR.

 Przeciwstawnej Rzeczpospolitej Ziemskiej, jest Rzeczpospolita niebieska, w której panować będzie jedne odwieczne prawo, porządek i bezpieczeństwo. Dlatego, duchowieństwo różnych odmian chrześcijańskich powinno przygotowywać swych wyznawców do drugiego obywatelstwa, tego niebieskiego, o którym wspomina Apostoł Paweł w swym liście do Filipian 3:20. Mówi on >Nasza bowiem Ojczyzna jest w niebie < a nie na ziemi, gdyż inne zadanie ma do spełnienia władza ziemska, a inne ambasadorzy władzy niebieskiej. Ambasadorami tymi są wszyscy ci, których Bóg powołuje do swojej służby. O nich mówi  Piotr w 1liście 1:9 tak> Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, rodem świętym, ludem nabytym , abyście rozgłaszali cnoty Tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Prawdę tą Jan w Objawieniu 1:6 potwierdza i mówi:> I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego….<

Zatem do jakiego celu Kościół Boży zostaje powołany? Czy do rządzenia światem? I wpływaniem na rządy w poszczególnych państwach na ustalanie takich Ustaw, które respektowałyby doktrynę wiary Kościoła większościowego w danym Państwie? Zwierzchnictwo Kościoła Katolickiego rości sobie prawo do rządzenia światem, a Innocenty III – 1198-1216 prawdę tą potwierdza wypowiadając takie zdanie: „Jezus Powierza mi nie tylko troskę Kościoła, lecz także trud rządzenia światem”

Bardzo często uchwalanie ustaw pod naciskiem jakiegokolwiek Kościoła, są przeważnie sprzeczne z Prawem Bożym, dlatego żaden Kościół nie powinien mieszać się w sprawy Państwowe, jak i Państwo w sprawy kościelne. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, że Kościół po przez swoich duszpasterzy i wyznawców powinien rozgłaszać cnoty Tego, który powołuje każdego szczerego człowieka do Jego służby, i do służby każdemu człowiekowi, który potrzebuje pomocy.

To, że w poszczególnych państwach przepełnione są więzienia, domy dziecka, i domy poprawcze, winę ponosi nie państwo, ale Kościół, który nie potrafi wychować swych wyznawców w bojaźni i miłości do Boga i człowieka. Zatem, z którego Kościoła wyznawcy przepełniają więzienia, za: prostytuowanie się, morderstwa, molestowania, kradzieże i wrzucanie niemowląt do śmietników? Czysz nie z największego Kościoła Katolickiego?

Zapoznajmy sie z wynikami badań na temat religijności naszego społeczeństwa, przeprowadzone przez Instytut Kościóła Katolickiego, które zostały opublikowane  w Książce > Kościół i religijność Polaków w Latach 1945-1999<
 
 Z powyższych badań wynika, że 92,9 % Polaków uważa się za katolików, a Polska może być uważana za najbardziej religijny kraj Europy. Z tych 92,9% to 10% Polaków głęboko wierzących, 2,3% Polaków przyznaje się do ateizmu. W zmartwychwstanie Jezusa wierzy 65 % a tylko 26% ma poprawną wiedzę o Chrystusie.
                      Czy w takiej sytuacji księża i zakonnicy, powinni swój czas poświęcać polityce? Czy nauczaniu prawd ewangelicznych, zgodnych z nauczaniem Jezusa i Jego uczniów?  Odpowiedź pozostawiam bez komentarza!!
Na pytanie, czym powinien kierować się katolik w swych decyzjach?, 22 % odpowiedziało, że wskazaniami kościoła. 76% Katolików uważa, że Kościół nie powinien wypowiadać się na temat polityki rządu. 32 % Katolików uważa, że Kościół zbyt nocno interesuje się władzą doczesną a 60% uważa, że do bycia religijnym nie jest potrzebny Kościół.”
          

 Wypowiedź 002

  Ks. Stanisław wypowiada się tak, jak by nie znał wypowiedzi Pisma Świętego na temat: > potępienia wiecznego Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.<  Dz10:43
                    To do chrześcijan, w końcowym rozrachunku, Jezus powie: >   Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom Mat. 25:41; 7:23; Ob.20:10.15<

Owe potępienie, o którym Ks. Stanisław mówi, nie dokonuje się zaraz po śmierci człowieka, ale w czasie sądu, o którym Jan mówi w Apokalipsie 14:7; Ob20:12.
                    Gdy służba orędownicza Jezusa w niebie się zakończy, Jezus powraca po raz drugi, by zabrać z sobą do nieba tych, którzy w czasie sądu w fazie I i II zostali zapisani w księdze życia i wraz z nimi dokończyć sąd fazy III, uczestnicząc jako ława zaprzysiężonych. Biblia o tych sprawach pisze w:
1) Ob. 7:2-3; w wierszach tych jest wezwanie do czterech aniołów by nie szkodzili ziemi i morzu w czasie pieczętowania sług Boga, na czołach ich.
2) Gdy sąd niebieski, o którym jest napisane w Ap. 14:7; skończy się,  a wraz z nim i pieczętowanie; wtedy Jezus przychodzi po raz drugi na naszą ziemię. Mateusz w 24:30 pisze >Wówczas ukaże się na niebie znak Syna człowieczego, w tedy narzekać będą wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą<
3) Prawdę tą potwierdza też Ap. Paweł w swych 1 liście do Tes.4:15-17 > To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos archanioła i trąby Bożej, a umarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi porwani będziemy w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem <
4) Jan w Objawieniu – Apokalipsie 20:4-5
mówi o tym jaką funkcją  zostaną obdarzeni ci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Jan mówi: > Ujrzałem trony, a na nich zasiedli sędziowie, i dano im władze sądzenia….. Oni ożyli i tysiąc lat królowali z Chrystusem.<

Widzimy więc, że Wraz z Jezusem w sądzie uczestniczą zbawieni. A oto dowody Biblijne:
* Łuk.22:30, a w Ob.20:4 tak jest napisane> Widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu, a którzy to są? Jan dalej mówi, że są to ci, którzy ożyli i panowali z nim przez 1000 lat. Wiersz 12 dodaje: >I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem: Księgi zostały otwarte; również inna księga, została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami zostało w nich napisane.<
* A Ap. Paweł w 1Kor.6:2-3 - dodaje (BT):
>Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów?<

Ks. Stanisław dalej mówi, że zniewoleni grzechem, są bez możliwości przejścia przez piekło, bo stamtąd wyjścia nie ma, i dalej:
>dlatego na ziemi piekła niema, jest tylko jego zapowiedź…..< Czy wypowiedź ta jest zgodna z nauką Pisma Świętego? Czy może, nauką zwodniczą, pochodzącą od ojca kłamcy, o którym jest mowa w Ewangelii Jana 8:44 >
Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa<
 
Zatem przetestujmy każdą myśl poruszoną przez ks. Stanisława:
               1) Czy jesteśmy zniewoleni grzechem? Tak! Jesteśmy! A oto tekst Biblijny: BT Rzym 3:10-12 > Nie ma sprawiedliwego ani jednego, i nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego.< Jeśli wszyscy jesteśmy grzeszni , to i wszyscy musimy przejść przez piekło!

Zatem, czym jest piekło?
W oryginalnych językach Pisma Świętego występują cztery różne słowa, które bywają tłumaczone na język polski, jako piekło. W Starym Testamencie słowem tym jest > Szeol >
. Wyraz ten pochodzi z języka hebrajskiego i w Starym Testamencie występuje 65 razy. W Nowym Testamencie, będą to słowa:
>Hades występuje 11 razy, Gehenna 
12 razy, Tartaros 1 raz Apostołowie rozumieli słowo >Szeol< jako grób, miejsce milczenia, niepamięci, skażenia i stan śmierci. Takie samo odniesienie posiadają wyrazy z Nowego Testamentu. A oto nie które teksty starego i Nowego Testamentu:

#BW 4Mojż.16:30.33
>Lecz jeśli Pan dokona rzeczy nadzwyczajnej, że ziemia otworzy swoją czeluść i pochłonie ich, oraz wszystko co do nich należy i żywcem wstąpią do podziemi, wtedy poznacie, że ci mężowie zbezcześcili Pana.
           Oni zaś wpadli ze wszystkim, co mieli, żywcem do podziemi, a ziemia zamknęła się nad nimi; i tak zginęli spośród zgromadzenia<
#BW Hjob 17:13-14.16
>Czego mam oczekiwać? Kraina umarłych jest moim domem. W ciemności uściele sobie łoże. Jeśli na grób musze wołać: Tyś moim  ojcem, a na robactwo: Matko moja i siostro moja. Czy wraz ze mną wstąpią do krainy umarłych, gdy razem położymy się w prochu?
# BW Ps.115:17
>Umarli nie będą chwalili Pana, ani ci, którzy zstępują do krainy milczenia< Także: Kazn.9:5.10; Izaj.38:17-19
# Dz.2:27.31
>Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, i nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenia (BW). Widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że nie pozostanie w Otchłani ani ciało Jego nie ulenie rozkładowi (BT)< Także: Łuk.16:23; 10:15;
Jeżeli: Szeol, Otchłań, czeluść, Kraina umarłych i milczenia jest grobem, zgodnie z wyżej wymienionymi tekstami, i wypowiedzią Psalmu z 30:4 >Panie, dobyłeś mnie z Szeolu, (piekła – grobu- moja uwaga) przywróciłeś mnie do życia z pośród schodzących do grobu<, to nie może być jednocześnie piekłem z wiecznie palącym się ogniem. Jezus gdy umarł to nie wstąpił do piekła z palącym się ogniem, lecz do normalnego grobu, a trzeciego dnia zmartwychwstał


Cała ziemia jest jednym wielkim piekłem, w którym przewodzi zwodziciel on Smok starodawny, który zwiódł Adama i Ewę. Ziemia ta, pokryta jest nie zliczoną ilością grobów, w których spoczywają wszyscy ludzie; ci sprawiedliwi jak i grzesznicy. Zostaną oni wzbudzeni dopiero przy powtórnym przyjścia Jezusa Chrystusa, jedni do żywota wiecznego, Ob.20: 4 > Ci ożyli i panowali z Chrystusem tysiąc lat Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat<
                          Gdy dopełni się tysiąc lat (wiersz 7 ) nastąpi drugie zmartwychwstanie, diabeł zostanie rozwiązany i wraz z wielkim tłumem, rusza do podboju obozu świętych. Wtedy diabeł, jego aniołowie i ludzie z drugiego zmartwychwstania zostają wrzuceni do jeziora z ogniem i siarką. Będą dręczeni dniem i nocą tak długo, aż się spalą całkowicie. (wiersz.10)
                           Zatem, gdy człowiek umiera, to nie następuje podział na ciało, które obraca się w proch, i duszę wędrującą do jednych z trzech miejsc wyznaczonych przez Kościół Rzymskokatolicki: piekła, czyśćca, nieba. Nauka ta jest nie zgodna z nauką Biblijną, gdyż nigdzie nie jest napisane, że zaraz po śmierci człowiek jest już osądzony i zakwalifikowany gdzie ma się udać. Wynik sądu będzie widoczny dopiero przy powtórnym przyjściu Jezusa na naszą ziemię, w którym sprawiedliwi udają się do nieba, zajmując miejsce
w ławie sędziów zaprzysiężonych i tych, którzy oczekują na potępienie i osądzenia na drugą ostateczną śmierć.
                         Katolicy, Prawosławie jak i Protestanci błędną mają też naukę o duszy, twierdząc, że jest ona nie śmiertelna, wbrew temu co mówi Biblia. W Ez.18:4 (BG) tak jest napisane: >     Dusza, która grzeszy ta umrze< W Biblii Tysiąclecia zamiast duszy, napisane jest > osoba, która grzeszy ta umrze. BW - Każdy, kto grzeszy, umrze < Zatem czym jest dusza? Zgodnie z tymi tekstami jest osobą, istotą, która powstała z prochu i po śmierci w proch się obróci. Dalsze teksty potwierdzają, że dusza jest osobą:
* BT Dz.2:41 >….Ci, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz - ( osób)
*1Piotra 3:20 >….a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę<
*BG Ob.16:3 >....   i stało się jakby krew umarłego, a każda dusza żywa zdechła w morzu.

                2) Czy jesteśmy bez możliwości przejścia przez piekło? Nie! Mamy możliwość przejścia przez piekło! Tak jak Syn Boży i człowieczy przeszedł przez piekło – grób, tak i wszyscy ludzie przez to piekło przechodzą. A oto teksty Słowa Bożego:
*Rzym 5:12.> P
rzeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli.<
*Wiersz 18 -19> I tak jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez jednego (Syna Człowieczego) przyszło dzieło usprawiedliwienia dla wszystkich ludzi ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia<
Przez grzech wszyscy ludzie odchodzą do Szeolu – grobu, tak jak odszedł Ten, Jezus, który wziął na swą głowę wszystkie grzechy świata. I tak jak On umarł i trzeciego dnia zmartwychwstał, tak i ci, którzy w nim umierają, zostaną wzbudzeni, nie tylko do drugiego, wiecznego życia, ale i nowego, obecnego duchowego życia.
                                        Ap. Paweł w liście do Rzym.6:3-4 pisze:
>Czyż nie wiecie
, że my wszyscy, ochrzczeni w Jezusa Chrystusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.
Wiersz 8 wyjaśnia: >Jeśli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy<
     Wszyscy Ci, którzy będą wskrzeszeni w pierwszym zmartwychwstaniu w czasie drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa, opuszczą piekło – grób, tak samo, jak opuścił go Jezus Chrystus.
Zatem wypowiedź ks. Stanisława > z piekła – grobu, wyjścia niema< jest wypowiedzią nie zgodną z Pismem Świętym.

(D.C. wypowiedzi 003-004 niebawem Nastąpi)