Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
810401
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 Dalsze wypowiedzi Ks. Stanisława w gazecie Warszawskie z dnia 13-17.04,2017, w akapitach 003 i 004 są nie zgodne z Biblią tak samo jak w poprzednich wypowiedziach.
Wypowiedź  003
Złe duchy zachowują naturę anielską i są od ludzi silniejsze. Zwycięstwo nad nimi, oraz ich złą działalnością w świecie ludzkim bez Chrystusa Króla i Królowej Anielskiej Maryi nie jest możliwe. Konfrontując tą wypowiedź, z wypowiedzią samego Króla królów i Pana panów z Ob.17:14 i 1Tym.6:15, to jest ona tylko w połowie prawdą, gdyż jedyną osobą, która może zwyciężyć duchy złe i diabelskie jest Jezus Chrystus i tylko On. To o Jezusie Chrystusie Izajasz pisze w 44:6 tak: >Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan zastępów: Ja jestem pierwszy i ostatni, a oprócz mnie na ma Boga. Natomiast o Królowej Anielskiej Marii Biblia nic nie mówi. Królowa występuje jedynie w religiach pogańskich i to dużo wcześniej, niż urodziła się Maria.

Jezus Chrystus, tak jak i jego Ojciec, jest Bogiem i był On przed poczęciem Marii przez Ducha Świętego. Ewangelista Jan o Jezusie pisze w 1:18, tak: >Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go< BT  zamiast > na łonie Ojca< tłumaczy > w łonie Ojca< Znaczy to, że zanim Maria została poczęta przez Ducha Świętego; Jezus istniał już w postaci Ducha w łonie Ojca, a nie Marii. Pisze o tym Jan w 4:24 i Ap. Paweł w 2Kor. 3:17 > Pan jest Duchem…..<

         Zatem Maria była tylko osobą ludzką, którą Bóg wybrał, aby w niej wypełniło się Starotestamentowe proroctwo z Izajasza 7:14:

  >Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie Go imieniem Immanuel Mat.1:23).………Nie mogła więc być matka Boga, tylko Syna Człowieczego. W BT Ap. Paweł w liście do Żyd.2:14 mówi: > Ponieważ  zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On – Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła<  Syn Człowieczy rodzi się więc w ciele drugiego Adama, by wykupić ludzkość od śmierci wiecznej, każdego grzesznika, swoją bezgrzeszną krwią.
              
Ale z racji tego, że został poczęty przez Ducha Świętego jest też Synem Bożym Łuk. 1:31 i 35, Mat.1:20-21. Z tych też wersetów wynika, że Jezus Chrystus posiada dwie natury, naturę Boga i człowieka.

O swym człowieczeństwie Jezus Mówi:

*I rzekł mu Jezus: Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił. Mat 8:20; Łuk.9:58
*
A wziąwszy z sobą dwunastu, rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy wypełni się nad Synem Człowieczym.
Ewangelie i proroctwa o Nim piszą:
*
Jam jest; i ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi. Mar 14:62; Dan.7:13;
*Mateusz w 24:30 pisze:
I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego, na obłokach nieba z wielka mocą i chwałą
* Jan w Apokalipsie (Objawieniu 1:12-13 mówi:)
I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie; a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stół długą i przepasanego przez pierś złotym pasem.
                                          
Jezus narodził się więc, jako człowiek, gdyż jako Bóg występujący w niebie, nie upierał się być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Filip.2:6-8.

Dlatego też, Maria nie może być Boginią, jak i Królową Nieba, bo w niebie występuje tylko jeden Król królów i Pan panów. Jest nim Jezus Chrystus z (Objawienia) - Apokalipsy 17:14 > Ci będą walczyć z
Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i Królem królów….< Także z: Ob.19,16; Dan2:47; 1Tym. 6:15.

                                             Natomiast o Bogini i Królowej niebios – Marii, Biblia nic nie mówi. Jeśli Kościół Katolicki i Prawosławny przyjął Marię za swą boginię i królową, to nie jest to ta sama Maria, która w odpowiedzi aniołowi mówi: >Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego< BT Łuk1:38.
Maria była jedynie Służebnicą Pańską, a nie Boginią i Królową. Zapewne w kościołach tych, są  królowe niebios i boginie, ale są to boginie jak i królowe niebios przyjęte z mitologii pogańskiej, o których też wspominają księgi Starego Testamentu odnotowane w:

1.      Jer.7:18 >
Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla królowej nieba, nadto wylewają ofiary dla obcych bogów  BT.(posągów – moja uwaga)
2.
   Jer.44:16-17>Nie posłuchamy polecenia, jakie nam przekazałeś w imię Pana. Raczej wprowadzimy w czyn wszystko, co postanowiliśmy sobie: składać ofiary kadzielne królowej nieba, składać na jej cześć ofiary płynne, podobnie jak to czyniliśmy my, nasi przodkowie, nasi królowie oraz nasi przywódcy w miastachi na ulicach……<

Współcześni chrześcijanie katoliccy i z prawosławia postępują i mówią podobnie > tak wierzymy i postępujemy jak nasi przodkowie od dawien dawna zapominając, że odejście od czystych nauk Słowa Bożego nastąpiło też od dawien dawna, bo już od IV-V wieku n.e. A oto one:

1. Synod w Elwirze w 306 roku n.e. zabraniał czczenia obrazów i modlenia się przed nimi. Natomiast Sobór Nicejski w 789 roku postanowienia te zmienił, dopuszczając do kultu religijnego : krzyże, relikwie i obrazy.
2. W 321 roku - Konstantyn Wielki, którego rodzina czciła bożka słońca zwanego Sol Invictus, gdy zaczął przewodzić soborom chrześcijańskim, wywyższył specjalnym edyktem pogańskie święto słońca - niedziele: "W czcigodny dzień Słońca [venerabili die Solis], niech urzędnicy i mieszkańcy miast wypoczywają, zaś wszystkie sklepy i warsztaty niech będą pozamykane." Edykt ten w wielu krajach świata jest coraz bardziej wzmacniany i wprowadzany przez nie tylko kościoły ale i poszczególne państwa.
3. W 431 roku Sobór w Efezie­ przemianował Maryje z Christotokos, - "matka „Chrystusa", na Theotokos - "Matka Boska - na obrazie której domalowano koronę królewską, dołączając ją tym samym do  królestw: Diany, Kali, Isztar, Artemidy itp.

Wypowiedź 004

Komentarz do wypowiedzi księdza  Stanisława z akapitu 004 napisano  w dniu 04,11,2017

Ksiądz Stanisław mówi, że cotygodniowym świętem paschalnym, pamiątką zmartwychwstania jest niedziela, pierwszy dzień tygodnia.
Czy wypowiedź ta jest zgodna z Biblią? I z Duchem Świętym, który został zesłany przez Jezusa Chrystusa dla swego Kościoła tu na ziemi? To przecież On Duch Święty został przysłany po to, aby nauczać prawdy spisanej w Słowie Bożym. Jezus do uczniów mówi: > To wam powiedziałem przebywając pośród was, że Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy, i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem Jana 14:25-26 BT< Czyżby Ks. Stanisław zapomniał o naukach Jezusa Chrystusa? I Ap. Pawła, który do Tymoteusza w 2Liście 3:16-17 pisze:
                       >Wszystkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształtowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i przysposobiony do każdego dobrego czynu<

Cotygodniowy pierwszy dzień tygodnia, niedziela, nie jest świętem paschalnym, gdyż w Nowym Testamencie święto paschalne nie występuje. Ostatnie święto paschalne obchodził Jezus Chrystus ze swoimi uczniami w dniu 14 Nisan i nie była to niedziela, ale piątek. W Starym Testamencie po raz pierwszy święto paschalne Żydzi obchodzili w Wielkiej Nocy spożywając ofiarnego baranka przed wyjściem z niewoli Egipskiej. Opis tegoż święta znaleźć można Ks. Wyjścia Rozdział 12.
W Rozdziale tym czytamy:
Wiersz 5
. Baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny….
Wiersz 6-8. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tegoż miesiąca a wtedy zabije go całe zgromadzenia Izraela o zmierzchu. Krwią z tegoż baranka – moja uwaga, pokropią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami.
Wiersz 13. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemie egipską
Wiersz 21. Możesz zwołał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: Odłączcie i weźcie baranka dla waszych rodzin i zabijcie jako paschę.

 Zatem pascha nie jest pamiątką zmartwychwstania jak twierdzi ks. Stanisław, ale śmierci. Jezus Chrystus występujący w postaci baranka w święcie paschalnym Starego Testamentu, i jako Żyd, święta te obchodził i gdy zbliżało się to święto, rzekł do Piotra i Jana: Idźcie i przygotujcie nam wieczerze paschalną do spożycia. Łuka.22:8. Było to ostatnie święto paschalne Starego Testamentu w Nowym Testamencie i ostatnia śmierć baranka, gdyż zgodnie z proroctwem przybliżył się wyznaczony czas na urzeczywistnienie śmierci, Jezusa Chrystusa, o którym pisze Jan w 1:29, : > Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata<

Opis ostatniej wieczerzy paschalnej Starego Testamentu opisany jest w Łuk. 22:14-20.
Oznaczony czas na paschę był i obowiązywał w Starym Testamencie w dniu, 14 Nisan. Jest to jednocześnie czas w którym Jezus uroczystość wieczerzy paschalnej zmienia na uroczystość Wieczerzy Pańskiej, w której nie umiera już baranek i nie zjada się jego upieczone mięso, nie pije się też gorzkich ziół tak, jak to miało miejsce dawniej.

W 2Mojż.12:8 jest napisane:> mięso upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy; jeść je będą z przaśnikami i gorzkimi ziołami Jedynie z tej wieczerzy Jezus pozostawia chleb przaśny, za który podziękowawszy, łamiąc mówi: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją. Łuk.22:19.

Natomiast gorzkie zioła zmienia na wino, symbol krwi i w wierszu 17 mówi: W wziąwszy kielich, i podziękowawszy, rzekł, weźcie go i rozdzielcie między sobą. W w
ierszu 20 wyjaśnia czym jest ów kielich i mówi: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.
                 O nowym przymierzu Piszą też: Ap. Paweł w 1Kor.11:23-26; Mat.26:26-29; Mar. 14:22-25.
Ap. Paweł w 1Kor.11:26 apeluje mówiąc:
>
To czyńcie na moją pamiątkę! Ilekroć będziecie jedli chleb i pili wino na moją pamiątkę, śmierć
Pańską zwiastujcie, aż przyjdzie. Apel ten jest aktualny w Nowy Testamencie, lecz nie określa on dnia, czasu, ani miejsca, w którym uroczystość ta ma być celebrowana.
Wieczerza Pańska, która w kręgach chrześcijańskich zwana jest
też komunią świętą, jest jedynie pamiątką śmierci Pańskiej a nie ponownej ofiary Jezusa i Jego śmierci.
                  Dlatego chleb, jak i wino, które spożywamy, nie jest też rzeczywistym ciałem, ani rzeczywistą krwią Jezusa Chrystusa. Są one jedynie symbolem i pamiątką męczeńskie śmierci Jezusa Chrystusa,  jako okup za grzechy nasze. I o tym przypominają nam następujące wersety: Rzym.6:23; 3:24; Żyd.2:14-17; Mich.7:18-19: 1Jana2:1-2; 1Piotr 1:18; Rzym 3:24;
        
          W liście do Żyd.10:17-18, Ap. Paweł pisze wyjaśniając nam, dlaczego komunia nie jest ofiarą, bo Jezus mówi:> Grzechów ich i ich nieprawości więcej już wspominać nie będę. Gdzie jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzech.<
>Kapłan więc nie musi codziennie, jak inni arcykapłani składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze Jezus, gdy ofiarował samego siebie. Żyd.7:27<

 Zatem Pascha jest tylko pamiątką Wieczerzy Pańskiej, którą obchodząc wspominamy śmierć Pańską .Nie jest ona sama w sobie śmiercią jak i ofiarą Jezusa Chrystusa.
Gdy przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej, powinniśmy przystąpić do niej godnie, gdyż Ap. Paweł ostrzega w 1Kor.11:27  tak:> Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański nie godnie winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej <

                  Natomiast niedziela pierwszy dzień tygodnia, w którym zmartwychwstał Jezus nie ma nic wspólnego z paschą i nie prowadzi nas zwycięsko przez dni cierpliwego współdziałania z Bogiem, który jest Stwórcą i Zbawcą. Niedziela nie przypomina nam Stwórcy.
                 Przypomina
o Nim inny werset Słowa Bożego, odnotowany w Ks. Wyjścia 2o:8 > Pamiętaj o dniu sabatu, aby go uświęcić, gdyż: W sześciu dniach uczynił – stworzył Pan: niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co w nich jest, a w siódmym dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień sabatu i uznał go za święty (wiersz 11)< Sabat dzień siódmy, jest dniem Syna Człowieczego i Bożego: Mat.12:8, który wraz ze swym Ojcem i Duchem Świętym Stwarzał go Ks. Rodzaju1:1
                  Natomiast
niedziela przypomina mi tego, który zmienił dzień Pański sobotę, na niedzielę, która uwidoczniona jest w znaku Bestii i mocy Smoka.
.

               Wszyscy księża jak i cały Kościół katolicki posiada w sobie nauki nie zgodne z Ewangelią i nie jest to Ewangelia radosna, gdyż nie prowadzi wspólnotę ku wspólnemu świętowaniu z Bogiem. Bóg ma inną wspólnotę i o niej pisze
Izajasz w 66:23 > Sprawdzi się to, że każdego miesiąca podczas nowiu, i każdego tygodnia w sabat (a nie w niedzielę) przyjdzie każdy człowiek, by Mi oddać pokłon – mówi Pan<