Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
753892
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 Powrót do tradycji chrześcijańskiej Europy bardzo często powraca w tedy, gdy toczy się dyskusja o Unii Europejskiej. Politycy jak i przywódcy katoliccy marzą o Europie takiej w której papież odgrywał decydującą rolę nie tylko na sprawach wyznania wiary, ale i na politykę Rządów ogólno   światowych i europejskich. Dążności Watykanu w tym względzie nie uległy zmianom do dnia dzisiejszego, a wypowiedź papieża Innocentego III (1198-1216) >Jezus Powierza mi nie tylko troskę Kościoła, lecz także trud rządzenia światem< staje się jak najbardziej aktualna.

Zatem: Czy dobrą rzeczą byłby powrót do takiej Europy w której przewodnią instytucją do orzekania w spawie sumienia, wiary i życia były instytucje inkwizycyjne, ich tortury fizyczne i  płonące  stosy z ludźmi? Albo powrót do diabelskich praktyk nawracania  tych, którzy zgodnie z własnym sumieniem chcieliby żyć tak jak im sie podoba? Ja osobiście za takimi korzeni chrześcijaństwa nie tęsknię i nie pragnę aby do Zjednoczonej Europy takie tradycje powróciły. Marzę natomiast o takiej Europie w której Kościół będzie  oddzielony od spraw państwowych i państwo od spraw Kościelnych, a nie tak, jak życzył sobie papież Grzegorz XVI w XIX wieku (1831-1846), który potępił w encyklice Mirari Vos idee rozdziału kościoła od państwa, a wolność sumienia nazwał "zgubnym błędem, który przywodzi państwa do ruiny”a wolność prasy, "zaraźliwym bledem".
Przywódcy Unii Europejskiej powinni dążyć do tego, aby nie spełniły się pragnienia papieży: Piusa IX (1846-78) i Leona XIII (1878-1903). Pius powiedział: "Doktryny w obronie swobód sumienia to absurd i najzaraźliwszy błąd, straszliwa plaga, której należy się wystrzegać jak ognia. Natomiast Leon uważa, że > Bezprawiem jest domagać się bronić nadanych praw  ludziom do bezwarunkowej wolności myśli, mowy, pióra, i nabożeństwa.<

Czy tęsknota za średniowieczną tradycją Chrześcijaństwa Europejskiego jest właściwa? i czy za taką Unią Europejską Polacy tęsknią i o niej marzą?

 Nie możemy przewidzieć jaki kształt przybierze przyszła Unia Europejska. Jednak ci co pilnie czytają Biblię to na podstawie opisanych proroctw mogą, jeśli nie w pełni, to choćby w cząsteczkowym obrazie proroczym określić los przyszłej Unii Europejskiej i potęg światowych. Zatem przystąpmy do zapoznania się z proroctwami Biblijnymi na ten temat.
                               Współczesna Unia Europejska wywodzi się z czwartej potęgi światowej opisanej w Biblii dwukrotnie:
1) Daniel w 7:1 opisuje swój sen, z czasów, gdy królem babilońskim był Belsazar. W śnie przedstawiono mu cztery potęgi światowe. Występują  one w wierszach 2-7. Unia Europejska wywodzi się z czwartej potęgi, po rozpadzie Rzymu Pogańskiego w 467 r, którą widzi Daniel, dlatego więcej czasu poświęćmy tylko tej potędze.

 Wiersz 7 przedstawia ją tak: >Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów.

            Czwarte zwierze przedłuża tradycje pogaństwa babilońskiego, medoperskiego, greckiego i rzymskiego. Z czasem tradycje te są przejęte przez mały róg, z którego rodzi się odstępstwo od czystych nauk prawdziwego chrześcijaństwa; takie jak: Królowa nieba, bóstwa w postaci figurek i malowideł, nieśmiertelność duszy i ich wędrówkę, itp.
             
Dziesięć rogów - królestwa, podporządkowane są pod jednego władcę, księcia świata tego - diabła.  Dalej Daniel mówi:- wiersz 8. Gdy uważnie  przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i 3 spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Są to:

Wandalowie, Herulowie i Ostrogoci. Pozostałe  królestwa w lizbie 7, które wywodzą sie z tych dziesięciu rogów - państ są pionierami i tworcami Uni Europejskiej. Są to:  Alenami (Niemcy), Frankowie (Francja), Wizygoci (Hiszpania), Burgundowie (Szwajcaria), Swenowie (Portugalia), Anglosasi .(Wielka Brytania – Anglia).(Longobardowie - Italia) Na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa<

Ten mały róg – królestwo - Watykan, swym wzrostem przewyższa nie tylko królestwa ziemskie, ale sięga nawet do samego nieba. Daniel w 8:10-12 tak to opisuje: >Wielkością swoja sięga aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd i podeptał ich. Wmówił sobie potęgę, jaką ma książę wojsk (Jezus), tak że odjęta Mu została codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejskie Jego Światyni. Na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa; prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało<
                   W pierwszym widzeniu w śnie Daniela, jak w drugim widzeniu w śnie króla babilońskiego przedstawiono potęgi w starożytności jak i te, które trwać będą aż do czasu powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na naszą ziemię. Dlatego Jakub w 5:7-8 kieruje apel do tych, którzy studiują Słowo Boże, tymi słowy:> Trwajcie cierpliwie bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny deszcz ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.<

Zatem jaki los spotka potęgę sięgającą aż do nieba wraz Unią Europejską, ONZ i pozostałymi potęgami świata tego? By bardziej przybliżyć znajomość w tym temacie zapoznajmy się z drugim snem, tym razem, króla babilońskiego Nebukadnesara.

2) Opisany on jest w Danielu Rozdziale 2.
Wiersz 1 mówi, że król Nabukadnesar miał sen, który go zaniepokoił, dlatego wzywa magów, czarowników i wróżbitów aby królowi opowiedzieli jego sen i wyłożyli jego znaczenie. Ponieważ magowie, wróżbici jak i czarownicy nie mogli tego dokonać. W tedy wkracza Daniel i w wierszu 27-28 mówi: …>Tajemnicy o którą pyta król nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę są takie.

I w tym miejscu Daniel po przedstawieniu pierwszych trzech potęg, które powstaną po królestwie babilońskim, przechodzi do wyjaśnienia czwartej potęgi, którą jest Rzym występujący w postaci żelaza. (w.40-nogi )

Natomiast wiersz 41-42 mówi: A, że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo- (królestwa) będzie (będą) rozdzielone, lecz będą miały coś z trwałości z żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche.

                 Wiersz 43 a, że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają,  się z sobą, lecz jeden, nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może zmieszać się z gliną.Wiersz 44 - 45 Za tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień, bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny.

Historia nie jest zbiorem przypadkowych narodów i cywilizacji, które powstały z niewiadomych powodów i dlaczego upadły, lecz realizacją pewnego programu Boskiego, który jest niezależny od człowieka.

Zatem? Co stanie się z potęgą i mocą Małego Rogu, którą odnieść możemy do potęgi i mocy religijno-politycznej i powstałych różnych organizacji łączących się w jeden organizm polityczno – militarny i religijny? Na podstawie wyżej wymienionych tekstów możemy określić, że:
1) W stosunku do królestwa (Małego Rogu), który wyrósł na głowie zwierzęcia z dziesięcioma rogami, na czele, którego stoi uzurpator Jezusa, człowiek mający piętno liczby 666 z Ob.13:18. Jan pisze: Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć. Liczba ta mieści się w imieniu uzurpatora:> VICARIVS FILI DEI < A oto wyliczenie tej liczby:
                 V I  C  A R I V S  F I  L  I  I    D E I
                 5.1.100     1.5.      1.50.1.1. 500. 1 = 666
Wniosek z tego tekstu jest więc jasny, Imię >Vicarius Filii Dei< jest imieniem Bestii, która wejdzie w związek ekumeniczny ze Stanami Zjednoczonymi –fałszywym prorokiem i Smokiem - diabłem. Biblia o tym związku trzech potęg mówi, że Kamień – Opoka – Jezus, przy powtórnym swym przyjściu uderzy w podstawę tego posagu i zniszczy go, po przez wrzucenie ich w ogień wieczny Ob. 20:10
.
2)  Po tych wydarzeniach zostanie stworzona nowa Ziemia i Niebo. Jan w Ob.21:1 pisze: I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i ziemia przeminęły i morza już nie ma. Na ziemi tej będzie stolica Króla Królów i Pana Panów - Jezusa Chrystusa w Nowym Jeruzalem. W wierszu 2-3 jest napisane: I widziałem miasto święte nowe Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga przygotowane…. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.

  Wszystkie królestwa świata tego, chodź będą związane z sobą w różnych związkach politycznych, militarnych i religijnych to jednak będą się różnić tym że jedne będą silne jak żelazo a inni słabe jak glina. Stan taki istnieć będzie aż do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, który odbuduje swoje królestwo na nowej ziemi, będąc jego Stwórcą – Panem – Królem i Bogiem. W królestwie tym panować będzie właściwe prawo, ład i porządek wypływający z miłości, której brak jest na obecnej ziemi.
Zapoznaj sie też z:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/swiat-polityki-i-religii/320-smok-bestia-i-falszywy-prorok.html

http://konfrontacje.com.pl/audycje/wyklady-biblijne/98-wykady-marka-findleya.html