Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
827893
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Kserokopie z poniższych materiałów skanowano z miesięcznika > Znaki Czasu < z czerwca 2018 roku.
Na podstawie niniejszej informacji opracowanej przez autora pana Jacka Tureckiego wynika, że fala protestu w walce o nadanie krzyżowi większego autorytetu przez władze świeckie, zaczęła obejmować większe kręgi w Unii Europejskie. Tym razem, obok Polski, zawrzało w Niemczech, państwie, w którym pod koniec reformacji europejskiej wystąpił Luter, domagając się reformy.
Luter widząc, że jego wysiłki reformatorskie nie przynoszą skutku w powrocie do nauk biblijnych, postanowił ostatecznie zerwać z Rzymem i w obecności tłumu studentów, uczonych i mieszkańców Wittenberga pali bullę papieską, wraz z prawami kanonicznymi i dekretami. Luter wprawdzie opiera się na Biblii i przyjął niektóre prawdy biblijne , lecz nie wszystkie. Dlatego w Kościele luterańskim doktryny wiary i nauki są prawie takie same jak w Kościele rzymskim.

A Jakie to są? Chciałbym niektóre przedstawić:
1) Luteranie i większość protestantów nie przyjęli naukę o dziesięciu przykazaniach, które dał Bóg, ale te, które zostały zmienione przez Kościół Rzymsko Katolicki, ustawą cesarza pogańskiego Rzymu. Głosi on, że Dniem Pańskim jest niedziela, pierwszy dzień tygodnia, a nie sobota siódmy dzień tygodnia zgodnie z czwartym przykazaniem.

A Biblia wyraźnie mówi w 2Mojż. 20:8 > Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. A Wiersz 11 uzasadnia dlaczego mamy pamiętać o tym dniu i go święcić. Odpowiedź jest prosta i jasna. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął! Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

Sabat upamiętnia Boga (Elohim) Wszechmogącego, który Słowem swym - Ps.33:6.9 stwarza wszechświat w sześciu dniach. Odrzucając tą prawdę, odrzucamy i Boga Wszechmogącego, który jest Panem sabatu Mat,12:8, a przyjmujemy nauki świata tego- 1Kor.1:20; 3:19, o których Bóg mówi, że są głupstwem, gdyż nauka ta głosi, że świat powstał samoistnie bez Boga, przez wybuchy; ponad 100 milionów lat temu wraz z naszą planetą, słońcem i całą galaktyką. A co Biblia mówi na ten temat?

W 1Mojż.1:1, jest napisane, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Biblia nie precyzuje do którego nieba odnosi się ten tekst. Czy do nieba naszego, czy do nieba sięgającego po za > sklepieniem - po za atmosferą< naszego globu.
Z Biblii natomiast wiemy, że nasze niebo jest nie jedynym niebem w galaktyce. Z naszej ziemi możemy oglądać przynajmniej dwa nieba. Przedstawia to kserokopia z niniejszego obrazu.

A o trzecim niebie Ap. Piotr wypowiada się tak: 2Kor.12:2 >Znałem człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem Bóg wie – został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. Wiersz 4 > Został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał nie wypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się wypowiadać. <


Bóg Wieczności, jest równocześnie początkiem wszechrzeczy, stwarzając naszą ziemię, słońce gwiazdy i księżyc. Biblia nie podaje twierdzącego słowa: >niech się stanie ziemia<, tak jak wypowiada się do innych twórczych dzieł odnotowanych w wierszach od 3 do 31, dlatego możemy domniemywać, że w galaktyce znajdowała się już nasza ziemia, bezkształtna, w chaosie i otchłani ciemnej; zgodnie z tekstem 1Mojz.1:2. Dlatego w takim stanie nie nadawała się ona do zaludnienia jej ludźmi, ptactwem, zwierzętami lądowymi i wodnymi.

O pierwszym więc dniu stworzenia dowiadujemy się z tekstu w 1Moż.3-4 który tak brzmi: >Niech się stanie światłość i
stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności, i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nocą, I nastał wieczór i nastał poranek; dzień pierwszy.

W dniu drugim, wiesze od 6 do 8, Bóg stwarza osłonę - sklepienie przed promieniami słońca i oddzieleniem wód znajdujących się nad sklepieniem od wód pod sklepieniem. Potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. I tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. (pierwszym – moja uwaga). Nastał wieczór, i nastał poranek – dzień drugi.

W dniu trzecim, wiersze od 9 do 13. Bóg rzekł: niech się zbiorą wody z pod nieba (osłony - sklepienia) na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód morzem. W tym też dniu została stworzona wszelka roślinność zielona wydająca nasienie, i drzewa owocowe, wydające owoce według swego rodzaju i tak się stało. I nastał wieczór, i nastał poranek- dzień trzeci.

Na podstawie tego tekstu Ap. Piotr w 2Piotr 3:5-6 tak przedstawia świat przed
potopowy: „Nie wierzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna, i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na SŁOWO BOŻE i przez nią ówczesny świat zaginął wodą zatopiony.”

 Czwarty dzień stworzenia jest odnotowany w wierszach: 14:19; piąty w 20:23. W szóstym dniu Bóg wypowiada słowa: Niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej: bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzaju ich. I tak się stało. I Uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzaju ich, i bydło według rodzaju jego, i wszelkie płazy ziemne według rodzaju ich i widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka, na obraz Nasz i podobnego do Nas i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią , i nad wszelkim płazem pełzającym się na ziemi. – wiesze 24

Izajasz na temat ziemi i nieba w 45:18 mówi: Tak mówi Pan, Stwórca niebios. On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją i nie stworzył aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan, a nie ma innego.To nie nauka doktorów i profesorów na temat nieba, ziemi i wszechświata ma rację, ale Bóg i Jego słowo odnotowane w Biblii. W 1Mojż. 2:1-2 tak jest napisane: >Tak zostało ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynnił

Tymi słowami Bóg potwierdza, że dniem odpocznienia po sześciu dniach pracy, powinna być Sobota, na upamiętnienie twórczej mocy Jego. Natomiast Niedziela jest upamiętnieniem mocy diabła, który przeciwstawił się mocy Boga, uwidocznionej w siódmym dniu. Diabeł siódmy dzień - sobotę nienawidzi i poniża ją, a wywyższa swój pierwszy dzień – niedzielę ukazując swą moc w pierwszym dniu, który czczony był ku chwale jego mocy, dużo wcześniej niż Jezus Chrystus się narodził, który po 30-stu dwóch latach swego życia zostaje zamordowany przez diabła, tego samego, z którym walczył w niebie a potem, na ziemi po ucieleśnieniu się z Ducha –Jan 4:24 - w ciało drugiego Adama. Opis tych wydarzeń opisany jest w OB.12:3-8; Ob.13:7;

Po każdym dniu stworzenia od dnia pierwszego do piątego Bóg wypowiada słowa: >I widział Bóg, że to było dobre< Natomiast po zakończeniu dzieła stworzenia w szóstym dniu wypowiada: > a było to bardzo dobre – wiersz 31<  Każde dzieło stworzone przez Boga w sześciu dniach, było stwarzane przez  wypowiedziane słowa: Niech stanie się; Niech powstanie; Niech zaroją się; Niech wyda ziemia itd. Natomiast w stosunku do stworzenia człowieka mówi: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Wydarzenie to zostaje opisane w 1Mojż 1:26 i wierz 27 potwierdza ten fakt tymi słowami: I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Dlatego człowiek  nie jest bratem młodszym małpy, ani żadnego innego zwierzęcia. A dlaczego??

 Bo przy stworzeniu człowieka Bóg nie wypowiada słowa , tak jak przy stworzeniu przyrody i zwierząt, ale swoimi rękoma kształtuje go z prochu ziemi, potem nachyla się nad nim i swymi ustami dotyka martwych ust ulepionego z gliny człowieka i tchnie w jego usta swój dech i wtedy ten ulepiony z gliny człowiek staje się osobą, duszą, istotą, żyjącą, tak jak pozostałe wszystkie, inne żyjące już zwierzęta-1Mojż. 2:7; 1Kor.15:45
          Przez ten odmienny akt stworzenia, Adam został zaliczony do synostwa Bożego, któremu powierzono opiekę nad całą przyrodą i wszelkiego rodzaju zwierzętami. Był on jedynym przedstawicielem ziemi, przed obliczem Stworzyciela, i tak by pozostało, gdyby nie zgrzeszył.
              Wszechmocny Bóg wszystko stworzył mocą Słowa swego i tą samą mocą, zwycięża moc diabelską, gdyż po uśmierceniu Syna Człowieczego, zmartwychwstaje On, trzeciego dnia w niedzielę. Niedziela jest więc słabością diabła, który mimo swej mocy, nie potrafił zatrzymać uśmierconego Syna Człowieczego w grobie - piekle.  Moc diabelska z czasów niebiańskich, a później z czasów ziemskiego pogaństwa została pokonana, tą samą mocą, która stworzyła wszechświat w sześciu dniach.

 Zostało to udokumentowane zmartwychwstaniem syna człowieczego i Bożego w trzecim dniu po uśmierceniu Go, przez moc diabelską. Tryumf diabła trwał tylko dwa dni, gdyż trzeciego dnia Chrystus zmartwychpowstał, wypełniając proroctwo Boga odnotowane w 1Mojz 3:14-15. Diabeł zakładał, że po ucieleśnieniu się Ducha, z którym przegrał walkę w niebie, łatwiej będzie Go pokonać na ziemi, gdy wystąpi w ciele, drugiego Adama. Diabeł wiszącego Jezusa na krzyżu kąsa w piętę, który umiera w piątek, a trzeciego dnia w niedzielę z martwych wstaje. Tym aktem głowa diabła jest zdeptana i moc nad śmiercią i piekłem – grobem odebrana. Śmierć Jezusa była tylko krótkim snem, z którego budzi się trzeciego dnia.

 Przez martwych wstanie Jezusa z grobu, zostaje pokonana śmieć i grób, i od tej pory są one w rękach Jezusa. W Ob. 1:18 jest napisane: Byłem martwy, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła – grobu. Od momentu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, śmierć nie ma macy-Ob.20:6,  nad tymi, którzy przynależą do Niego. Ostateczny koniec grobu i śmierci nastąpi zaraz po zakończeniu Sądu ostatecznego. Pisze o tym Jan w Ob.20:13-15 a w wiersz 14 mówi: Śmierć i piekło –grób – Hades zostały wrzucone w jezioro ogniste, które unicestwia śmierć, grób, diabła, jego aniołów, oraz wszystkich tych, który nie zostali zapisani w księgach żywota w czasie sądu niebieskiego.

Gdy przeanalizujemy życie, mowę i postępowanie członków współczesnego chrześcijaństwa, to zauważymy, że nie wierzą w to, co w Biblii jest napisane, ale przyjmują nauki filozofii pogańskiej. I do takich zaliczam reformatorów narodu niemieckiego. A dlaczego? Bo nie przyjęli za prawdę stworzenia wszechświata  przez Boga w sześciu dniach i dlatego nie uznają czwartego przykazania, o którym  Bóg mówi: >Kto przestrzega całego prawa, a jedno z nich lekceważy – Jak.2:10, kłamcą jest; i prawdy w nim nie ma 1Jana 2:4-5<.  Protestanci niemieccy, tak, jak i pozostałe chrześcijaństwo święcą pierwszy dzień tygodnia a nie siódmy dzień, który uświęcił Bóg, Stwórca Wszechświata, a potem umieścił to w czwartym przykazaniu danym dla każdego człowieka.
 
Niemalże całe chrześcijaństwo świata tego, i religie  wywodzące się od Budy, Ismaela i pozostałe religie dalekiego wschodu, wierzą w duszę, niezależną od ciała, która jest bytem nieśmiertelnym..
Dlatego wierzą, że po śmierci człowieka, byt ten oddziela się on od ciała i wędruje w zależności od życia, do: nieba, czyśćca, piekła, lub przeobraża się w inną postać. Jest to nauka wywodząca się z filozofii pogańskiej, która nie ma żadnego udokumentowania biblijnego. Gdyż jedyną prawdą jest Bóg - Duch i tylko On. A Duch Ten nie zakazuje używania dowolnego słowa, mającego takie same odniesienie i znaczenie. I Tak na przykład: tekst Ezechiela 18:4, w którym występuje słowo > dusza<, tłumacze biblijni tłumaczą:
# W Biblii Tysiąclecia: Oto wszystkie osoby są moje: tak osoba ojca, jak i osoba syna. Są moje. Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła.
# W Biblii Warszawskiej:
Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak i syn – są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze.
# W Biblii Gdańskiej:
Oto wszystkie dusze moje są, jako dusza ojcowska, tak i dusza synowska moje są: dusza która grzeszy ta umrze.
Z tekstów tych jasno wynika, że słowo > dusza < odnosi się do osoby, istot żywych, które posiadają w sobie: krew życia zgodnie z tekstem 1Mojż.9:4, który o krwi mówi:
w B.T > Nie wolno wam jeść tylko mięsa z krwią życia. Dusza jest więc krwią, która daje życie, każdej istoty – osoby -  zwierzęcia – ptaka itd.

I o tej prawdzie mówią nam następujące teksty:
 1. Dz.2:41 B.T > Ci, którzy przyjęli Jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Ochrzczeni zostali ludzie w liczbie 3 tysięcy  osób, które posiadali w sobie krew życia, a nie jakieś mgliste nie widoczne byty , które po śmieci, uwalniają się z ciała i rozpoczynają wędrówkę do nieba, piekła i czyśćca lub przekształcają się w jakąś inną postać.
2. Dz.27:37 BW> A było nas wszystkich
na statku dwieście siedemdziesięciu sześć dusz< Byli to widoczni ludzie, a nie mgliste jakieś nie widoczne >byty<.
3.1Piotr 3:20> Które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budował arkę, w której tylko nie wielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę< Ocalała tylko rodzina Noego w całej swej pełni: duchem, duszą i ciałem

Z tekstów tych jasno wynika, że występujące w nich > dusze < odnoszą się do osób, posiadających w sobie krew życia, intelekt, wolną wolę i ciało. Nie są więc ,nie widzialnym bytem, tak jak chcieliby to widzieć ci, którzy przyjęli filozofię > diabła<, który do Ewy powiedział:> Na pewno nie pomrzecie 1Mojż.3:4 <

 Czy jest jakaś trudność i przeszkoda, by uwierzyć w to, co mówi o duszy Biblia ? I w to, że słowo <dusza< odnosi się do: osoby, życia i krwi?  Dusza w Biblii występuje w znaczeniu, wielorakim i odnosi się ona do życia, osoby i krwi. Jeśli dusza jest osobnym bytem niż ciało i po śmierci, udaje się do nieba, lub piekła, to tym samym obala przynajmniej kilka ewidentne nauki biblijne, a z pośród nich, są to:
* Nauka o nie śmiertelnej duszy, która jest nie zgodna ze wskazaniami biblijnymi. Bóg mówi, że dusza która grzeszy ta umrze, natomiast teolodzy współczesnego chrześcijaństwa mówią tak, jak powiedział diabeł; na pewno nie umrze, bo to jest niezależny od ciała byt, który jest nieśmiertelny. A Biblia wyraźnie mówi, że nieśmiertelność posiada tylko Bóg i nikt inny.
* Nauka o piekle z wiecznym ogniem w których wiecznie spala się ludzi.
Biblia mówi, że piekło, Hades, Otchłań, to grób, który jest krainą milczenia Natomiast teolodzy współczesnego chrześcijaństwa strasząc mówią, że to miejsce wiecznych cierpień z w wiecznie palącym się ogniem. Biblia w takim znaczeniu piekła, nie zna.
* Nauka o sądzie.
Ci wszyscy, którzy, wierzą w osobny >byt< w człowieku uważają, i że po śmierci człowieka, oddziela się on od ciała i rozpoczyna wędrówkę:  Do Nieba.- Piekła. – lub czyśćca.
 W Biblii natomiast nigdzie nie znajdziemy najmniejszej wzmianki o tym, że zaraz po śmierci, umierający człowiek jest sądzony, w wyniku czego jest porwany przez Boga do nieba lub przez diabła, do piekła. W czasie rozmowy Ap. Pawła z Feliksem, o usprawiedliwieniu, i o wstrzemięźliwości; Paweł nie mówi, że sąd Boga odbywa się w czasie teraźniejszym , ale mówił o przyszłym sądzie.Dz.24:25 Czas przyszłych wydarzeń został przedstawiony w proroctwie o 2300 wieczorach i porankach – latach

Zgodnie z tym proroctwem sąd rozpoczął się w 1844r
. i trwać będzie aż do powrotu Jezusa Chrystusa na naszą ziemię Jan w Objawieniu 14:7 mówi: Bójcie się Boga i chwałę mu oddajcie, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon Temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. W którym to więc dniu, powinien człowiek oddawać chwałę Stworzycielowi?
.
 O sądzie, który w niebie jeszcze trwa, jest napisane w:Ap. 20:12; Iz.5:16, a o wyroku tego sądu, dowiemy się dopiero przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Bo Ci ,którzy są zapisywani w czasie sądu w księgę życia .- Ap 7:2-3,a umarli, to przy powtórnym przyjściu Jezusa, będą wzbudzeni ze snu i porwani w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana – 1Tes. 4:15-17. A ci, którzy nie znaleźli się w tej księdze, będą  oczekiwać w śnie, na drugie zmartwychwstanie – Ap. 20:5, by usłyszeć o swoim wyroku. Biblia bowiem mówi w Ob.22:12: Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.

Z tekstów tych wynika że ci którzy zabrani są do nieba, są już po wyroku sądu i dlatego zostali porwani na obłoki i wybrani na sędziów zaprzysiężonych w trzeciej fazie sądu, o którym Jan pisze w Ob. 20:4 > Widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu cz 1. Ci ożyli i panowali z Chrystusem 1000 lat - . Ostatnia  Cz. z tego wiersza. To są ci, o których pisze Ap. Paweł w 1 Kor.6:2-3. > Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą?..... . Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? … .

Po zapoznaniu się z treścią w księgach życia i zapisami w innych księgach Ob.20:12, zostaną przez nich wyśpiewane słowa: Ob.15:3: Śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący; sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu narodów

A oto inne niektóre teksty mówiące o sądzie Boga: Jan w Ob.16:7 pisze, że Słyszał jak ołtarz mówił: Tak, Panie, Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy; Ob.19:11 Tą prawdę potwierdzają następujące teksty:
* Ps. 119:160 Prawda jest treścią słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. *Ps.119:137 Sprawiedliwy jesteś, Panie i prawe są sądy Twoje. *Iz..5:16 Lecz Pan Zastępów będzie wywyższony przez sąd, a święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość.

Sąd w niebie trwa 1000 lat, a po zakończeniu tegoż sądu Jezus powraca
po raz trzeci, jako Król, królów i Pan panów- Ob.21:2, by po pierwsze: wzbudzić z martwych tych którzy nie powstali w pierwszym zmartwychwstaniu zgodnie z tekstem Ob.20:5 > Inni umarli nie ożyli, aż się dopełni 1000 lat<. A po drugie, by ogłosić zasądzony wyrok, i wykonać go.

Z wyżej wymienionych tekstów, a ich jest o wiele więcej, wynika, że sąd nie odbywa się w czasie śmierci, i dlatego osoba zmarła nie idzie zaraz po śmierci do nieba, lub  piekła z wiecznie palącym się ogniem. Biblia wyraźnie mówi, że śmierć jest jedynie zakończeniem czasu łaski udzielonej każdemu człowiekowi w czasie jego życia. Każda rzecz tajna i jawna z jego życia jest odnotowana  w księdze życia i na podstawie tego, co w niej jest napisane będzie sądzony każdy człowiek przez Boga a nie przez księdza, który bierze udział w pochówku zmarłego, ani Kardynała czy Papieża.

Natomiast teolodzy chrześcijańscy twierdzą, że zmarły jest sądzony zaraz po śmierci i jeżeli w pochówku bierze udział ksiądz, to umarły jest już po sądzie i udaje się do nieba lub czyśćca. Dlatego często ludzie wypowiadają się: jest on już u bozi, jest mu już dobrze, jest w niebie, spogląda z nieba na nas, opiekuje się nami, może wstawiać się u Boga za nami. Nic więc dziwnego, że ludzie bardzo często modlą się do osób zmarłych uznanych przez Kościół za osoby błogosławione i święte. Ale też bardzo często rodzina zmarłego, jest oburzona na księdza, który nie chce wziąć udziału w pochówku, gdyż uważają, że ich kuzyn, ojciec, matka czy brat, przez to, nie znajdą się w niebie. Pojęcie takie jest wyrazem >ciemnej< prawdy, która nie ma pokrycia w Biblii i naukach Jezusa,  Apostołów i Ewangelistów..

* Naukę o ciałach chwalebnych przy zmartwychwstaniu.
Nauka ta opiera się na wypowiedziach Ap. Pawła w: Filip.3:20-21>
Nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może<.
2Kor.3:17-18 > Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. Wy wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle Chałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem<.
 
Z tekstów tych wynika, że przy pierwszym zmartwychwstaniu, tych, którzy porwani będą na obłoki do Pana, będą posiadali ciała przemienione – chwalebne, podobne do zmartwychwstałego ciała Jezusa Chrystusa. A Jezus w przemienionym ciele, był widoczną osobą, jadł i posiadał ciało z przebitym bokiem i rękoma. Chwalebne ciało Jezusa nie posiadało żadnej materii, dlatego mogło przenikać ją. Takie też ciała posiadają aniołowie, a z ludzi otrzymali je: Enoch, Mojżesz, Eliasz i - osoby, które powstali z martwych zaraz po Jezusie Mat. 27:52-53. A oto teksty, które poświadczają tą naukę; Jana 20: 14.19-20. 26-27; Łuk. 24:13-15. 30-31 i 36-45.
O ciałach chwalebnych ludzi, którzy znaleźli się w niebie, nie wiele wiemy, bo nikt z nich nie zjawił się na ziemi, za wyjątkiem Mojżesza i Eliasza, którzy pojawili się na górze przemienienia, w czasie, w którym Jezus przebywał z niektórymi uczniami.

 Opis tego wydarzenia napisany jest w Mat. 17: 1-6 Wersety te opisują Jezusa, którzy wraz z uczniami, Piotrem, Jakubem i Janem udaje się na wysoka górę i tam przemienia się przed nimi. Oblicze Jezusa zaczyna jaśnieć jak słońce, a szaty Jego zajaśniały jak światło i wtedy ukazuje im się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z przemienionym Jezusem. O ciałach Mojżesza i Eliasza, Mateusz nic nie mówi, czy oblicza ich jaśniały jasnym blaskiem tak jak u Jezusa? Nic też na temat ten nie pisze Jan jak i pozostali dwaj świadkowie tego wydarzenia. Biblia tylko mówi, że ciała zbawionych będą przemienione i będą podobne do chwalebnego ciała zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. A o tych, którzy powstali z grobów zaraz po zmartwychwstaniu Jezusa, też nic nie wiemy. Jest tylko wzmianka, że udali się oni do Jerozolimy i tam przez wiele osób byli rozpoznani.

Jeśli nauka obecnego chrześcijaństwa, głoszona jest o tym, że dusza jest nie śmiertelna i po śmierci udaje się do nieba jest prawdziwa, to jak mamy ustosunkować się do nauki  o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, i o zmartwychwstaniu sprawiedliwych, i o sprawiedliwym sądzie Bożym? Jeśli po śmierci człowiek idzie do nieba lub piekła, to w jakim celu miałby przyjść Jezus jeszcze raz na tą ziemię. Czy w takim przypadku potrzebny jest podwójny sąd w tej samej sprawie? Czy Boga możemy uważać za nie sprawiedliwego? A może mylącego się, lub nie znającego motywacji dokonywanych czynów przez podsądnych?. Dowodem osądzenia do zmartwychwstania i zabrania sprawiedliwych do nieba, a nie sprawiedliwych na unicestwienie, są czyny zapisane w księgach z jego życia.