Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
879536
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Pan Aleksander O. w dniu  13.IX,2020r. napisał:
Przypadkowo natrafiłem na pana stronę i z streści pana wypowiedzi wnioskuję, że jest pan adwentystą. W przeszłości miałem nie przyjemny kontakt z niektórymi adwentystami, którzy na zadawane pytania popadali w nerwowe podniecenia, bez odpowiedzi na interesujące mnie tematy Natomiast u pana zauważyłem odmienny sposób udzielania odpowiedzi. Widzę mniej ataków, a więcej argumentacji opartej na tekstach biblijnych. Zauważam u pana odmienną podstawę adwentysty. Dlatego pragnę zapytać:  Co pan sądzi o wydarzeniach, które w dobie dzisiejszym dzieją się w Polsce?

Miły Aleksandrze Witam cię Serdecznie.
Piszesz po raz pierwszy, dlatego pragnę cię poinformować, że wymiana naszej korespondencji będzie upubliczniona w: www.konfrontacje.com.pl  w artykułach obejmującą poruszone tematy. W tym wypadku będzie to: Kategoria „ Świat polityki i Religii” Jeśli nie wyrażasz na to zgody, powiadom mnie. Dziękuje.!

Aleksandrze! List twój jest trzecim listem o podobnej treści z roku 2013.
 Jeśli cię on interesuje zapoznaj się z nim:
1)  2017 - TO TERAZ SKOŃCZY SIE ŚWIAT? ( 1) (konfrontacje.com.pl)

W liście swym zadajesz mi pytanie: „ Co sądzę o wydarzeniach, które w dobie dzisiejszej dzieją się w Polsce?”
Zadając mi takie pytanie, zapewne po przeczytaniu dwóch ostatnich artykułów, chcesz wiedzieć, czy Polska będzie odgrywać jakiekolwiek znaczenie w ogólnoświatowym porządku świata. Przepuszczenie swe opieram na publikacjach wizjonerów wywodzących się z Polski, którzy w Internecie i portalach społecznościowych przepowiadają bardzo ważną rolę Polsce w swerze potęgi militarnej, ochronienie chrześcijaństwa przed najazdem muzułmańskim i innymi nacjami religijnymi, i być może dlatego chcesz wiedzieć, co ja na temat ten myślę?
CZY TAK??
Na podobny temat pisałem w linku poniżej. Znajdziesz też w nim,  na dole artykułu odnośniki na temat wizjonerów polskich. Zachęcam zapoznaj się z nimi!!
KS. HENRYK ZIELIŃSKI O FAUSTYNIE CZ.1 (konfrontacje.com.pl)

Aleksandrze! Odpowiadając na twą prośbę, powiem tak: W Polsce po raz drugi zwycięża w wyborach prawica, ale nie ta, o której jest mowa w  BT: Mat.25:31-34 „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozłów po swej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „ Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego i weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!”

Cytując wersety z 25 Rozdziału Mateusza jestem zobowiązany do wyjaśnienia dlaczego Chrystus nie wypowie, w końcowym rozrachunku swej wypowiedzi do prawicowców Polski, Europy i całego świata z wiersza. 34 jak wyżej, tylko odniesie się do nich jak do kozłów z wiersza  41 mówiąc: Idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom”, nie dlatego, że nie posiadali dobrych uczynków względem bliźnich, bo wielu z nich je mają, ale dla tego., że nie mają miłości względem Boga Stworzyciela.
Dlatego, że nie przestrzegają Jego Przykazań wyrażonych w słowach: „ Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił ich w postaci rzeźby, ani w żadnym obrazie tego co jest na niebie wysoko, ani tego co jest na ziemi nisko, ani w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz służył im w kulcie religijnym. Ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu SABATU, ,aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem – świętem ku czci Pana, Boga twego. ….” (Ks. Wyj.20:3-11. To jest pierwsze i najważniejsze Przykazanie, miłować Boga nade wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego jest przykazaniem drugim. (BT Mat.22: 37-39)

A w przykazaniu spisanym własnoręcznie przez Boga i przekazanym Mojżeszowi jest wyrażonych 4 wskazań miłości względem Boga Stworzyciela i Wykupiciela z niewoli grzechu i 6 wskazań  miłości do bliźniego jak siebie samego.  (BT Ks. Wyjścia 20:.1- 17). Biblia stawia Boga na pierwszym miejscu, ,natomiast współczesna prawica uważa, że do zbawienia wystarczą tylko dobre uczynki względem bliźniego aby być zbawionym, co jest nieprawdą. Słowo Boże wyraźnie ostrzega przez Jakuba 2:10 mówiąc: „Choćby ktoś przestrzegał całe prawo, a przestąpiłby tylko jedno przykazanie poniesie winę za wszystkie.

Prawica orientacji katolickiej i prawosławnej oficjalnie nie przestrzega dwóch Przykazań Boga:
Pierwsze z nich to przykazanie 2 zakazujące czynienia obrazów, figurek, posagów i rzeźb, które miałyby służyć w kulcie religijnym. I  drugie z nich, to przykazanie 4 mówiące o Dniu Pańskim sobocie, która powinna być świętowania na upamiętnienia twórczej mocy Boga, który stworzył wszechświat w siedmiu dniach, a nie jak głoszą naukowcy współczesnej prawicy, że świat powstał z niczego przeszło 100 miliardów lat temu. Zamiast Dnia Pańskiego Soboty,  świętowana jest niedziela pierwszy dzień tygodnia przez prawice katolicką, prawosławną jak i protestancką.

Nic więc dziwnego, że prawica protestancka w USA walczy w swoim Parlamencie o nadaniu niedzieli, pierwszego dnia tygodnia, większego autorytetu niż jest ona w dotychczasowym stanie. Zabiegają o to, aby przed parlamentem amerykańskim wystawić pomnik z wypisanymi przykazaniami, w których niedziela stanie się sabatem pierwszego dnia, o którym papież Jan Paweł II w swym katechizmie wypowiada się tak: Jezus zmartwychwstał „ Pierwszego dnia tygodnia Mat.28:1… ” Jako dzień pierwszy –zmartwychwstania Chrystusa, przypomina o pierwszym stworzeniu jako dzień ósmy, który następuje po sabacie. (Str. 496 II Dzień Pański). Biblia natomiast nic nie wspomina o jakimkolwiek ósmym dniu. Bóg stwarzał wszechświat w siedmiu dniach i Sabat – siódmy dzień, jest Dniem Pańskim a nie Sabatem dnia ósmego. Bo Jezus Chrystus nie posiada początku, ani końca. To On stwarzał świat. Jana 1:1; Ap.1:8; 21:6; 22:13. w sześciu dniach a siódmego odpoczął Wszystko stworzone było przez Niego i dla Niego. W Ap. 4:11 tak o tym jest napisane: „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz , odebrać chwałę, cześć i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.”

 Zanim Bóg przyodział się w ciało II Adama On już był przed stworzeniem wszech rzeczy i drugiej śmierci Jezusa już nie będzie. Dlatego nie wiem, co papież z polski miał na uwadze mówiąc: " Dzień pierwszy zmartwychwstania Jezusa  przypomina dzień pierwszy stworzenia, jako dzień ósmy" W Biblii nie znajduje ósmego dnia ani w stworzeniu ani też w zmartwychwstaniu. Bóg stwarzając naszą ziemię, stworzył ją na mieszkanie pierwszych ludzi by żyli wiecznie. Iz.45:18 -(BT) pisze: Albowiem tak mówi Pan, Stworzyciel nieba i ziemi, On Bóg, który ukształtował  i wykończył ziemię, który mocno ją osadził, który nie stworzył jej bezładnie, lecz przysposobił ją na mieszkanie. 

 Dlatego pierwszy dzień stworzenia nie nożna kojarzyć z pierwszą śmiercią Jezusa, bo drugiej śmierci  Jezusa nie będzie! Natomiast będzie ona dla bałwochwalców i tych, którzy lekceważą Prawo Boga.  Ap. Paweł w 1Kor.6:9-10  ( BT) pisze:  Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy,  ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni i (kobiety współżyjący z sobą - moja uwaga), ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą !! Będą oni wrzuceni w ogień wieczny wraz ze swoimi duszpasterzami, którzy  przekazywali im nauki fałszowane przez Smoka, Bestię i Fałszywego Proroka, po zakończeniu sądu niebieskiego III fazy.

Sąd Boży Pierwszej Fazy rozpoczął się po wstąpieniu Jezusa Chrystusa do nieba, zajmując miejsce po prawicy swego Ojca ( Ps.110:1) w roku 31 n.e. jako kapłan i obrońca wszystkich grzeszników, i tych, który uwierzyli  w zbawczą krew Jezusa i postanowili umrzeć razem z Nim w chrzcie i razem z Nim powstać do nowego bez grzesznego życia.
W BT Piotr w pierwszym liście 3:21-22, pisze:  „ Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, On jest po prawicy Boga Ojca. Po  z martwych wstaniu, Jezus powraca do nieba i Ojciec Mu przywraca  poddaństwo: Aniołów, Władze i Moce.  Jezus przyjmuje rolę  kapłana i, obrońcy,  który w Sądzie Boga Ojca , wstawia się za wszystkimi grzesznikami prosząc Go o udzielnie łaski  każdemu grzesznikowi, dając mu możliwość powrotu na właściwą drogę dziecka Bożego. 
 

Sąd Pierwszej Fazy Rozpoczął się od Domy Bożego, o którym Piotr w 1 Lisiec 4:17 pisze tak: >„Czas bowiem aby sąd rozpoczął się od Domu Bożego, Jeśli najpierw od nas, to jaki koniec czeka tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej”  A wiersz 18 dodaje „ Jeśli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożnik, grzesznik i bałwochwalca – moja uwaga? 

 A Daniel o sądzie  Boga Ojca z I Fazy  pisze tak w 7:910: >Patrzałem aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy Jego Głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, Jego koła płonący ogień. Strumień ognia rozlewał się i wypływał od Niego. Tysięcy, tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim, Sąd zasiadł i otwarto księgi. To Przedwiecznym Ojcem stanął Syn, który w 31 roku n.e. z martwych powstał, by przed obliczem swego Ojca przedstawić swoją krew, jako okup za grzechy całego świata, prosząc o łaskę dla tych grzeszników, którzy uwierzyli w Niego i zmieli swoje grzeszne życie, jak i za tych, którzy, są jeszcze w jawnych grzechach. Apostoł Paweł do Rzym.3:23-24 pisze: >Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie<. W sądzie tym Jezus jako Obrońca wyjednał łaskę, ale nie ułaskawienie - wymazanie grzechów. Ta czynność będzie dokonana dopiero w II Fazie sądu. O sądzie Micheasz  w 7:17-18 pisze: 
 Któryż Bóg podobny Tobie, co oddala nieprawość, odpuszcza występek Reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu swego na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy,< W sądzie Boga Ojca I Fazy Izajasz o Jezusie mówi w 5:16 BW >Lecz Pan Zastępów będzie wywyższony przez sąd, a Święty Bóg okaże się świętym przez Sprawiedliwość, I tą prawdę potwierdzają inne wersety Pisma Świętego na przykład: Ob.15:3-4;  16:7; Ps 111,3; 37:28-29; 19:10; Iz.11:4; 

 Po sądzie nad Domem Bożym Bóg Ojciec nikogo już nie sądzi z tych ludzi, którzy zostali zapisani w księdze życia, gdyż przekazuje funkcje sędziego swemu Synowi. A informacja ta jest przedstawiona u Jana 5:16-17 tak: „ Ojciec  ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał MU władzę  wykonywania sądu, ponieważ jest synem człowieczym” I ta władza będzie już bez miłosierdzia dla tych, którzy miłując bliźniego, zaczęli uchylać  się od miłości względem Boga ( Jak.2:13). Dalej Jakub pisze: Czy sama wiara chrześcijan może zbawić,  jeśli nie udzielą mocy potrzebującemu bratu lub siostrze? Wiersze 14-16. Jakub wyraźnie mówi w wierszu 17, że wiara bez uczynków martwa jest!. Analogicznie możemy zadać pytanie? Jeśli chrześcijanin będzie udzielał pomocy ludziom potrzebującym z miłości i jednocześnie nie respektował miłości względem Boga opisanej w czterech paragrafach Prawa Bożego, czy może być zbawiony? Absolutnie nie!!  
Gdyż wiersze Jakuba 2: od 17-20 odnoszą się do uczynków względem bliźniego jak i Boga.

Czas sądu pierwszej fazy trwa od roku 31 n.e. do czasu wypełnienia się proroctwa zapieczętowanego na czasy ostateczne o których mówi Daniel w 12:4 tak:  BT> Ty jednak Danielu ukryj te słowa i zapieczętuj księgę, aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza. ( Zrozumienia proroctwa i czasu wyznaczonego do jego spełnienia.)

Gdy mówimy o wyliczeniu czasu do którego proroctwo ma być zakryte, musimy odnaleźć w Biblii wskazówki w jaki sposób Bóg rozliczał czas darowany ludziom w Starym Testamencie. W Biblii znajdują się dwa teksty na ten temat: Ezech.4:6 Str.989 BT i 4Ks. Liczb. 14:34 Str.151, w której tak jest napisane: >Poznaliście kraj w przeciągu 40 dni; każdy dzień teraz zamieni się w  rok i przez 40 lat pokutować będziecie za winy i poznacie, co to znaczy, gdy ja się oddalę.<
 Zatem w
yliczenie czasu proroczego wyglądać będzie następująco: >2300 minus 457r. przed n. e. = wyjścia z niewoli babilońskiej izraelitów + 0.75 ( 3 kwartały - jesień) + 1 rok przestępczy. Z wyliczeń dochodzimy do jesieni 1844 roku. Jest to rok, w którym Jezus jako kapłan – obrońca przechodzi z miejsca Świętego do
Najświętszego - poza zasłonę, jako arcykapłan obejmując jednocześnie władzę sądowniczą przekazaną Mu przez swego Ojca. Jest to czas, w którym Bóg Ojciec  przyjmuje od swego Syna zapłatę w formie krwi,  przelanej przez Jego Syna za grzechy ludzi całego świata.. 


Wtedy Syn Boży zmienia swe szaty kapłańskie na arcykapłańskie. Piotr  o tym pisze w liście do ŻYDÓW w 9:11-TAK:  "Lecz Chrystus, który zjawił się jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie rękoma zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do Świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. I wiersz 24 dodaje, że Chrystus nie wszedł do Świątyni rękoma zbudowanej, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawić, teraz za nami przed obliczem Boga. Dlatego ci, którzy przynależą do DOMU BOŻEGO Trzymają się mocno nadziei jako kotwicy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę w Świątyni Niebieskiej. Gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka (Żyd.6:19-20). 

Rok 1844, jest rokiem rozpoczynającym okres II Fazy Sądu Bożego, w którym przewodnią role pełni Jezus, jako arcykapłan i sędzia. Jan  w 5:22 pisze: Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Prawdę tą potwierdza też Ap. Paweł w Dz. Ap. 17:31 tak: Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego wzbudził, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie Go z martwych.
Jan w Ap.14:6-7 zachęca wszystkich wierzących, aby obwieścili całemu światu donośnym głosem, by wszyscy mieszkańcy na  globie - ziemi, ulękli się Boga i dali MU chwałę bo godzina Sądu Jego nadeszła!. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię i morze i źródła wód! Czy współczesna prawica świata mieniącą się prawicą  chrześcijańską,  oddaje Bogu chwałę i cześć w 7 dniu, w którym Stwórca Odpoczo0ł?  Czy temu, który stał się  księciem tego świata, mając swój pierwszy dzień, w którym sprzeciwił się Bogu i rozpoczął walkę w nim? Jan o nim mówi w 12:31 BT > Teraz odbywa się Sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie przecz wyrzucony. A w III. Fazie Sądu unicestwiony w wraz Bestią i Fałszywym Prorokiem. Ap. 20:10 

 Po zakończeniu Sądu Fazy II, Jezus jako Arcykapłan zdejmuje szaty Arcykapłana i przywdziewa szatę Króla królów i Pana panów by  objawić się na obłokach, wraz z orszakiem aniołów.  Ap. Piotr w 1Tes.4:15-17 opisuje powrót Jezusa Chrystusa, by wzbudzić ze snu tych, których wykupił swoja krwią by zabrać ich do nieba. Piotr Mówi: To wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożęj  zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci którzy zasnęli - umarli   w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. (BW)    

. Po zabraniu sprawiedliwych do nieba zostają oni zaproszeni do ławy zaprzysiężonych, by mogli orzec czy sady Boże są sprawiedliwe i święte.  Pisze o tym Jan w Apokalipsie 20:4 " Widziałem trony, a na nich zasiedli sędziowie i dano im władzę sądzenia i widziałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii, ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło (pamięć), ani na rękę (pracę). Oni ożyli i 1000 lat królowali z Jezusem". BT
A
 jacy to sędziowie zasiedli na tronach sędziowskich wyjaśnia nam Paweł w BT 1Kor.6:1  mówiąc: "Czysz nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata. Wiersz 3: Czy nie wiecie, że będziemy też sądzili aniołów. To są ci co Ożyli w czasie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa i ci, którzy doczekali żywo powrotu Jego. Pisze o nich Paweł w 1 liście do Tesaloniczan 4:16-17 BT tak: > Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze na obłoki, na przeciw Pana i w ten sposób zawsze będziemy z Panem< 

Sąd II Fazy trwa 1000 lat. Potwierdza tą prawdę werset z Apokalipsy 20:4 ostatnia część wiersza 4…” Ożyli Oni i 1000 lat królowali z Jezusem”, a po 1000-letnim panowaniu z Chrystusem rozpoczyna się III ostatnia Faza Sądu Bożego, w którym będą ukarani wyrokiem Boskich wszyscy ci, którzy nie ożyli w pierwszym zmartwychwstaniu, ale dopiero , po 1000-letnim okresie. Apokalipsa 20:5.
Dlatego wszyscy ci, którzy nie spełniają warunków bycia w Królestwie Bożym zostaną zaliczeni na unicestwienie wieczne, wraz ze Smokiem, - Bestią- i Fałszywym Prorokiem. Jan w Apokalipsie o tym pisze w 20:10.  Dalej Jan widzi umarłych wielkich i małych stojących przed tronem Bożym i otwarte księgi. I inną otwartą księgę życia.  I osądzono zmarłych z tego co w księgach zapisano, według  ich czynów. Wiersz 14 -15 Śmierć i Otchłań – grób-piekło, wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga tych, którzy nie znaleźli się  w księdze życia.
Ponieważ sąd Niebieski jeszcze trwa, dlatego fałszywa prawica Polski, Europy i całego świata ma jeszcze czas i możliwość powrotu do pierwotnego chrześcijaństwa z I wieku naszej ery, a nie średniowiecznej Europy. Wydarzenia, które dzieją się na naszych oczach świadczą o wypełniających się proroctwach Starego jak i Nowego Testamentu.

O połączeniu się Smoka – Bestii  i- Fałszywego Proroka i wyjaśnieniu kim oni są przedstawię  w Cz. II